Zameranie a ciele nezávislej sudcovskej iniciatívy "Za Otvorenú Justíciu" (ZOJ)

{jcomments on}ZAMERANIE A CIELE

NEZÁVISLEJ SUDCOVSKEJ INICIATÍVY

„ZA OTVORENÚ JUSTÍCIU“ (ZOJ)

Spoločnosť od súdnej moci právom očakáva, že bude garantom zákonnosti a spravodlivosti a  udcovia budú pre verejnosť odbornými i morálnymi autoritami. Veľmi nízka dôveryhodnosť súdnictva  signalizuje , že dnes súdna moc toto očakávanie nenapĺňa.

 

Nevyhnutné zmeny v justícii si vyžadujú, aby sa o príčinách jej súčasného stavu otvorene hovorilo, a aby sa našli účinné riešenia. Mali by to byť najmä sudcovia, ktorí dokážu problémy v justícii pomenovať, predložiť návrhy na vytvorenie fungujúceho a spoločensky rešpektovaného systému súdnictva, ktoré bude verejne kontrolovateľné  bez toho, aby bola ohrozená jeho nevyhnutná nezávislosť.

S týmto cieľom vznikla nezávislá sudcovská iniciatíva „Za otvorenú justíciu“, ktorá nadväzuje na aktivity občianskej iniciatívy „Spravodlivosť otvára brány“ ako aj na Výzvu a Prehlásenie sudcov „Päť viet“. Nemá žiadne politické ambície, nie je spojená so žiadnou politickou stranou, chce len ponúknuť novú alternatívu riešenia nepriaznivého stavu. Za  hlavné atribúty nového modelu súdnictva, ktorý mieni v súlade s medzinárodnými štandardami presadzovať, považuje otvorenosť a transparentnosť pre občanov, ktorí sú zdrojom moci v demokratickom a právnom štáte.

Za hlavné problémy ZOJ považuje :

1. Politické zasahovanie do súdnej moci
2. Aktuálny model výberových konaní.
3. Nedostatočnú odbornú úroveň časti sudcovského stavu
4. Prieťahy súdnych konaní
5. Nedostatočné presadzovanie etických hodnôt v súdnictve
6. Aktuálnu právnu úpravu kreovania a rozhodovania Súdnej rady Slovenskej republiky
7. Zneužívanie disciplinárnych konaní
8. Nedostatočnú transparentnosť

V záujme zlepšenia navrhuje ZOJ nasledovné riešenia:

1. Politické zasahovanie do súdnej moci
Chceme podporovať a presadzovať právnu úpravu, ktorá zamedzí neprípustné ovplyvňovanie súdnej moci politickými stranami, najmä

a) zákaz výkonu riadiacej funkcie v správe súdu najmenej päť  rokov po odchode z politickej funkcie,
b) povinnosť vymenovať do funkcie predsedu súdu  len jedného z prvých dvoch uchádzačov výberového konania, alternatívne povinnosť vymenovať do funkcie predsedu súdu vždy  víťaza výberového konania,
c) menovanie  väčšiny členov výberových komisií orgánmi sudcovskej samosprávy;

2. Výberové konania:
Budeme sa usilovať o zmenu existujúceho modelu výberových konaní na súdoch tak:

a) aby sa kládol  zvýšený dôraz na osobnostné predpoklady a morálno-vôľové vlastnosti všetkých   uchádzačov  ,  a to  overovaním  odbornými metódami,
b) aby bola zabezpečená rovnosť šancí uchádzačov náhodným výberom z jednotnej a dostatočne širokej databázy testov prístupných všetkým uchádzačom,
c)  aby pre postup do súdnych funkcií boli vymedzené rozhodujúce kritériá,
d) aby riadiace schopností uchádzačov o súdne funkcie boli overené  odbornými psychologickými metódami;

3. Odborná úroveň a hodnotenie sudcov:
Chceme podporiť vytvorenie podmienok pre zvýšenie odbornosti  sudcovského zboru, najmä

a) skvalitnením systému vzdelávania sudcov,
b) doplnením povinnosti sudcov vzdelávať sa o právo vzdelávať sa v nimi vybranej oblasti,
c) opätovným zavedením periodicity hodnotenia sudcov na základe objektívne merateľných a porovnateľných kritérií vylučujúcimi subjektivizmus,
d) určením jednotných pravidiel vnútorných revízií na súdoch;

4. Prieťahy súdnych konaní:
Realizovanie ústavného práva občanov na poskytnutie súdnej ochrany v primeranej lehote navrhujeme zabezpečiť aj

a) prehlbovaním a ochranou špecializácie sudcov na vybrané oblasti práva,
b) realizáciou opatrení smerujúcich k rovnomernému zaťaženiu súdov a sudcov,
c) dôsledným vyžadovaním plnenia povinností predsedov súdov pri vykonávaní dohľadu a opatrení v záujme zabezpečenia plynulého vybavovania vecí,
d) dôsledným zavedením a aplikovaním nových prvkov súdneho procesu zameraných na efektívnosť súdneho konania.

5. Etika a povinnosti sudcov:
Chceme posilňovať etický rozmer výkonu sudcovskej funkcie najmä

a) vytvorením etických komisií, členmi ktorých by popri sudcoch boli i zástupcovia odbornej a laickej verejnosti,
b) spresnením pravidiel sudcovskej etiky (etického kódexu), vrátane etického kódexu súdnych funkcionárov,
c) dosiahnutím legislatívnej úpravy, podľa ktorej  by sudcom nemohol byť      bývalý člen ŠTB a  aby výkon funkcie bol nezlučiteľný  so spoluprácou s tajnými službami;
d) zakotvením zákonnej povinnosti sudcu oznámiť skutočnosti brániace výkonu spravodlivosti, s garanciou jeho ochrany;

6. Súdna rada:
Budeme presadzovať také legislatívne zmeny týkajúce sa zloženia a činnosti Súdnej rady Slovenskej republiky ako nezávislého orgánu, ktorých podstatou bude predovšetkým

a) zákaz zlučiteľnosti funkcie v Súdnej rade SR s akoukoľvek funkciou v správe a riadení súdov,
b) zmena volebných pravidiel členov rady zvýšením počtu členov priamo volených sudcami na polovicu celkového počtu (9) so zakotvením princípu regionálneho zastúpenia (obvod každého krajského súdu a Najvyšší súd SR budú mať po jednom zástupcovi),
c) odstránenie kumulácie funkcií predsedu Najvyššieho súdu SR   a predsedu Súdnej rady SR
d) zavedenie princípu rotácie vo funkcii predsedu Súdnej rady SR v ročných cykloch,
e) zavedenie modelu tretinového obmieňania členov rady volených sudcami počas jednotlivých častí volebného obdobia;
f) špecifikovanie postavenia Súdnej rady SR v Ústave SR,
g) zakotvenie zásady verejnosti konaní Súdnej rady SR (najmä pri rozhodovaní o personálnych otázkach sudcov) v Ústave SR;

7. Disciplinárne konanie:
Považujeme za nevyhnutné odstrániť možnosti zneužívania systému disciplinárnej zodpovednosti sudcov, a to

a) menovaním disciplinárneho senátu v konkrétnej veci ad hoc výberom zo všetkých sudcov s výnimkou sudcov súdu, na ktorom pôsobí disciplinárne stíhaný sudca,
b) podmienením možnosti podať návrh na začatie disciplinárneho konania za prieťahy v konaní predchádzajúcim upozornením sudcu predsedom súdu na nedostatky plynulosti rozhodovania v jeho súdnom oddelení a uplynutím určenej lehoty na odstránenie vytknutých nedostatkov,
c) zakotvením zákonnej povinnosti predsedu súdu predbežne prerokovať so sudcom každé konanie, ktoré môže byť predmetom disciplinárneho konania,
d)  zakotvením práva sudcu vyjadriť sa k návrhu na disciplinárne konanie ešte pred jeho podaním,
e) zavedením zodpovednosti za zneužitie podania disciplinárneho návrhu;

8. Transparentnosť činnosti súdov:
Navrhujeme sprehľadniť a sprístupniť sudcom i  verejnosti činnosť súdov

a) zabezpečením zverejňovania rozhodnutí súdov na internete,
b) zakotvením povinnosti zverejňovať aj štatistické výsledky rozhodovacej činnosti súdov
c) zabezpečením neobmedzeného prístupu sudcov na internet;

Priority na roky 2010 a 2011:

 

 • rozhodovanie o dočasnom pozastavení výkonu funkcie sudcom preniesť z ministra spravodlivosti a Súdnej rady SR na disciplinárny súd,
 • zosúladiť zákon č. 385/2000 Z. z. o sudcoch a prísediacich s Ústavou tak, že disciplinárne opatrenie odvolanie z funkcie sudcu bude možné uložiť len za závažné  disciplinárne previnenia nezlučiteľné s funkciou sudcu podľa § 116 ods. 3 tohto zákona, a len pre tieto skutky bude možné sudcom pozastaviť výkon funkcie podľa § 22 ods. 1 tohto zákona,
 • trvať na tom, aby súdna rada zabezpečila zverejňovanie rozhodnutí disciplinárneho súdu na voľne prístupnej internetovej stránke (§ 129 ods. 7 posledná veta zák. č. 385/2000 Z.z. o sudcoch a prísediacich),
 • v zákone č. 385/2000 Z. z. zmeniť ustanovenia o spôsobe kreovania predsedov grémií,  kolégií  a o spôsobe kreovania  členov výberových komisií do výberových konaní na voľné miesta sudcov a ich kariérny postup. Vrátiť sa k právnej úprave, ktorá platila pred 1. januárom 2009, podľa ktorej predsedov grémií, kolégií  budú opätovne voliť kolektívy sudcov a nadpolovičný počet členov výberových komisií budú opäť navrhovať orgány sudcovskej samosprávy,
 • v zákone č. 385/200 Z.z. vypustiť ustanovenie, ktoré zabezpečuje justičnému čakateľovi právo bez výberového konania obsadiť voľné miesto na súde, na ktorom vykonával prípravnú prax justičného čakateľa s tým, že  na každé voľné miesto bude vypísané výberové konanie,
 • vyžadovať opätovné stanovenie kritérií na určenie voľného miesta sudcu,
 • za účelom ochrany špecializácie sudcov doplniť zákon č. 385/2000 Z. z. o ustanovenie, podľa ktorého bude možné preložiť sudcu do iného grémia alebo kolégia len s jeho súhlasom, a bez súhlasu sudcu  len na základe zákonom presne vymedzených podmienok s garanciou primeraného obdobia na jeho odbornú prípravu na rozhodovanie agendy v inej oblasti práva,
 • zmenou právnych predpisov upravujúcich postavenie a činnosť Súdnej rady dosiahnuť stav, aby Súdna rada bola povinná riadne odôvodniť každé rozhodnutie v personálnych veciach sudcov, pokiaľ to povaha veci nevylučuje a aby sa v týchto veciach nemohli jej členovia zdržať hlasovania,
 • zákonom uložiť Súdnej rade SR vymedziť presné kritériá hodnotenia práce sudcu, stavu nadmernej preťaženosti sudcov a súdov ako celku,
 • zabezpečiť necenzurovaný monitoring médií o všetkých podstatných správach a informáciách týkajúcich sa súdnictva; a sprístupniť ho všetkým sudcom.

Bratislava, 29.3.2010

Zakladatelia iniciatívy

Juraj Babjak, sudca Krajského súdu v Banskej Bystrici
Ľudmila Babjaková, sudkyňa Krajského súdu v Košiciach
Igor Belko, sudca Najvyššieho súdu Slovenskej republiky
Elena Berthotyová, sudkyňa Najvyššieho súdu Slovenskej republiky
Pavol Farkaš, sudca Najvyššieho súdu Slovenskej republiky
Miroslav Gavalec, sudca Najvyššieho súdu Slovenskej republiky
Peter Hatala, sudca Najvyššieho súdu Slovenskej republiky
Jana Henčeková, sudkyňa Najvyššieho súdu Slovenskej republiky
Ján Hrubala, sudca Špecializovaného trestného súdu v Pezinku
Katarína Javorčíková, sudkyňa Krajského súdu v Bratislave
Jozef Kandera, sudca Najvyššieho súdu Slovenskej republiky
Milan Karabin, sudca Najvyššieho súdu Slovenskej republiky
Juraj Kliment, sudca Najvyššieho súdu Slovenskej republiky
Martin Murgaš, sudca Krajského súdu v Bratislave
Peter Paluda, sudca Najvyššieho súdu Slovenskej republiky
Juraj Považan, sudca Krajského súdu v Bratislave
Stanislav Sojka, sudca Okresného súdu v Michalovciach
Peter Szabo, sudca Najvyššieho súdu Slovenskej republiky
Edita Szabová, sudkyňa Krajského súdu v Bratislave
Mária Tóthová, sudkyňa Okresného súdu v Trenčíne
Marian Vorobel, sudca Okresného súdu v Prešove

kontakty:

email: zoj(at)sudcovia.sk
webová stránka www.sudcovia.sk
telefón: +421 944 508 826

Leave your comments

0
terms and condition.

Comments (157)

Load Previous Comments
 • Guest (Mordechaj Kapusta)

  In reply to: Guest

  Chcel som napísať svoj názor, ale spomenul som si, že som fandil Sparte, ked mal Spartu Rezeš. A to stačí, aby som sa diskvalifikoval.

 • Guest

  Včera som počúval v rozhlase rozprávku. Snažím sa počúvať naše rozprávky každú nedeľu o 8-mej hodine ráno. Je to taká nedeľná pohoda. Ukrýva sa tam mnoho múdrosti.

  Včerajšia bola na motívy nášho Pavla Dobšinského. Bola o sudcovi, ktorý za svoje pohodlie vymenil spravodlivosť a o chytrej žene. Nepáčilo sa mu, že sa mu táto žena zamiešala do jeho práva a poradila obyčajným ľuďom. Mal pocit, že právo je len jeho.

  Samozrejme, že ako v rozprávke býva zvykom, všetko dobre skončilo.

  Sudca pochopil(ale len v rozprávke), uznal svoju chybu a napravil ju. Takže je zrejme, že tak ako ježibaba, drak, či čert, aj spravodlivý sudca je len rozprávkovou bytosťou.

  Ale cesta predsa len existuje. A jednou z možností je týchto ľudí navždy zbaviť ich výsadného práva a postavenia a v duchu ich zákona a hlavne § 29a zák.385/2000Z.z. ich vyhlásiť za nesvojprávnych(bláznov).

  A máme po starosti.

  Váš Zdenek Melničák

 • Guest

  Žiaden európsky štát nemá s justíciou taký problém, ako Slovensko. Tretí pilier moci, ktorý má upevňovať spoločnosť, ju naopak rozkladá. Udelená nezávislosť a imunita justícii ublížila. Justícia sú bohovia odmietajúci sa baviť o zodpovednosti za svoje činy.

  Justícia je voči občanom nielen nespravodlivá a okráda ich, ale si aj uzurpuje moc. Justícia má prsty v megarozkrádaní štátu. Stav môžeme prirovnať k unesenému lietadlu. Hŕstka zločincov, ktorým ide o krk, terorizuje a ohrozuje všetkých.

  O zločincoch v justícii treba hovoriť nahlas. Ešte nikdy nebola príležitosť očistiť justíciu od zločinu, ako dnes. Samoočista justície je neprípustná fantasmagória a zavádzanie. Jedna sa o odstránenie justičného zločinu. To nepôjde dobrovoľne.

  Čo je dôvodom toho, že to tak ďaleko zašlo? Čo zlyhalo v spoločnosti?

  Mimo justície zlyhal prezident Slovenskej republiky. Ivan Gašparovič bol predstaviteľ hnutia HZDS. Hovoriť ním o morálke by mohli zase brať občania ako nepodarené žarty.

 • Guest

  Prečítal som si článok v SME o predaji Nováckej chemičky pod názvom "Nový majiteľ chemičky sa neschová". Autor článku je Adam Valček.

  Správcom konkurznej podstaty je Miroslav Ďuračinský. Fabrika je už takmer dva roky v konkurze. Správca predpokladá, že sa konkurz uzavrie do konca roku. Prehlásil, že NCHZ je stále strategický podnik v európskom priestore, ktorý si udržal partnerov, je to významný exportér. Fabrika zamestnáva 1428 zamestnancov.

  Doterajší šéf fabriky Ondrej Macko povedal, že trhová hodnota fabriky je mínus 15 miliónov euro.

  Trenčianský sudca Michal Fiala postavil podmienky tak, že aj prísľúb zachovania prevádzky na 5 rokov môže byť predajnou sumou.

  O fabriku v minulosti prejavila záujem firma M-Energo, ktorá ponúkla za ňu 2 milióny euro a závazok, že firmu budú prevádzkovať minimálne 5 rokov.

  Novácka chemička, to je pozemok, budovy, technológie, program, trhy, personál a značka NCHZ. Celé to má zmysel ako fungujúci celok. Strategický podnik európskeho významu, ktorý tvorí miliardové obraty, je doteraz organizovaný tak, že môže byť predaný aj za prísľub 5 rokov nezavrieť firmu. Nie je treba ani pripomenúť, že je to výsledok doterajšej veľmi úspešnej manažérskej práce, tunelovania a pripravovaného podvodu, kúpiť fabriku za pár šupov.

  Štefan Martoš


  Pridať reakciu
  Ste prihlásená/ý ako esteban 1
  Dnes ste už odoslali jeden diskusný príspevok. Do polnoci môžete odoslať ešte dva príspevky.
  Zaplaťte si prémiový balík Piano a môže príspevky odosielať neobmedzene (Viac informácii)
  Nadpis: ( Maximálny počet znakov: 40 )

  * Text príspevku: ( Zostáva 3600 znakov. )


  Neodoberať notifikácie na nové príspevky e-mailom
  Odoberať notifikácie na reakcie na tento príspevok
  Odoberať notifikácie na celú diskusiu

 • Guest

  Prečítal som si článok komentátorov Kerna a Kostolného s premiérkou Ivetou Radičovou a reakcie diskutujúcich na tému hodnotenia vlády.

  V podobnej otázke dvadsať osobností vyjadrilo svoj názor na vládu. Hodnotiť vládu jedným stručným číslom nie je možné.

  Hodnotenie malo byť preto niekoľko oblastí separátne a to východiskový a súčasný ekonomický stav, narábanie s verejnými financiami, korupcia a zmeny v justícii.

  V spoločnosti, kde je celospoločenská dôvera, funguje tvorivá konjunktúra. Preto sú spomínané kritéria pre mobilizáciu ľudských zdrojov spoločnosti rozhodujúce.

  Porovnávať vládu R. Fica a vládu I.Radičovej je porovnávať burinu a žito. Reakcie osobností, ale aj diskutujúcich sú aj prejavom znalosti, pohľadu, pamati a hodnôt toho, ktorého vyjadrujúceho.

  V roku 2006, kedy prevzal vládu R.Fico, vrcholila konjunktúra v Európe, Slovensko bolo celoplošne zastavované logistickými a priemyselnými parkami, naplno šla výroba v troch automobilkách, budovala sa infraštruktúra, západné spoločnosti sem presunuli svoje zastúpenia, bol obrovský dopyt po obslužných, výrobných, stavebných, technických a inžinierských pracovných silách doma a vonku. Nepracoval iba ten, kto nemohol a nechcel. Boli to vynikajúce podmienky, ktoré boli súčasťou integrácie Slovenska v EÚ.

  Vláda R.Fica poznačila toto z ekonomického pohľadu vynikajúce obdobie obrovskou korupciou, nadeľovaním a rozkrádaním verejných financií a klientelizmom. R.Fico bol podporovaný lobbistickými skupinami, ktoré mu pomohli k moci a ktorým splácal dlh púšťaním žily štátnych peňazí na predražené projekty ušité na mieru. Interblue Group, Nástenkový tender, Mýto a pre spoločnosť nič nerešiace miliardárske firmy s účtami v cyperských rajoch, to je skutočný obraz sociálnej a ľavicovej vlády R.Fica.

  Vláda SMERU, HZDS a SNS poznamenala tiež tretí pilier moci-justíciu, ktorá vo vzťahu k zločinu politikov, politickým stranám, ich chránencom, ale aj všeobecne fungovala už len formálne. Stav justície je v katastrofálnom stave. Stav pretrváva iba zásluhou Ivana Gašparoviča. HZDS fungovalo ako zločinecká organizácia.

  Z hľadiska týchto pohľadov môžeme vládu R.Fica nazvať vládou, ktorá žala, brala, zadlžovala a defraudovala. Vidieť v ňom silného muža je rozprávková fatamorgána, povrchnosť a neznalosť. R.Fico zanechal po sebe spálenú zem, morálnu pustatinu a dlhy.

 • Guest

  V roku 2010 nastúpila I.Radičová. Vrcholila celosvetová kríza. Boli zdecimované ekonomiky vyspelých štátov. Bola zastavená výstavba logistických a priemyselných parkov, výroba v automobilkách bola obmedzená na minimum, bolo obmedzené budovanie infraštruktúry, zahraničné spoločnosti sťahovali výrobu do materských podnikov, zo zahraničia sa domov vrátilo obrovské množstvo prepustených pracovných kapacít, znížil sa HDP, rozpočet bol zaťažený dlhmy a vysokou nezamestnanosťou.

  Programom vlády I.Radičovej bol zastaviť úpadok, stabilizovať a zaviesť racionálne opatrenia vo veci hospodárenia s verejnými prostriedkami, zverejňiť zmluvy a transparentnosť súťaží, znížiť ceny investícií. Zastaviť rozkrádanie verejných financiíí a rozdeľovanie od buka do buka.

  Kauza Daňový úrad Košice bola zastavená pod tlakom pravicových voličov, takže nikto nemal výhodu a škoda nevznikla.

  Justícia je najskompromitovanejšia inštitúcia spoločnosti už dávno pracujúca za hranicami zákona. Tohoto pohrobka komunizmu so zločinom dokloňoval V.Mečiar. Vláda I.Radičovej sa chytila do jej očisty a reformy. Vzhľadom ku kompetenciám, je to boj Dávida s Goliášom. Tam, kde sa nerešpektujú pravidlá a zákony, nefunguje ani ekonomika, čo má dopad na životnú úroveň občanov. R.Fico tvrdí, že problémom justície sú iba prieťahy. Je to vedomý klam. Justícia pácha zločiny. Zločinmy justície sú krytie a spoluúčasť na megarozkrádaní štátu, korupcia gigantických rozmerov, ekonomická likvidácia až po fyzické odstraňovanie kritikov justície, politická servilita a nezáujem riešiť zločiny politikov a politických strán. Justícia ide po moci a tvrdí, že ju chce vláda politicky ovládnuť. Justíciu buď zmenia politici, alebo ju revolučne zmení tlak verejnosti. Posty nových sudcov a prokurátorov sa stali dedičné. Justícia odmieta priznať zločiny, chyby a zodpovedať sa za ne. Buď spoločnosť zmení justíciu, alebo justícia bude jej hrobárom.

  Z hľadiska týchto pohľadov, môžeme vládu I.Radičovej nazvať vládou, ktorá orie a seje. Počasie nepredpíšeš a do žatvy je ďaleko.

  Keď skončila druhá svetová vojna, Nemecko bolo najzničenejším štátom sveta. Napriek tomu sa dokázalo vybudovať v najvyspelejšiu ekonomiku.

  Slovensko má za sebou dvadsať rokov života. Jeho niektoré etapy boli sebazničujúce a môžeme ich porovnať s povojnovým Nemeckom. Nepriateľov nehľadajme vonku.

  Úspech môžeme dosiahnúť iba prácou. Je to ťažká, ale spoľahlivá cesta. Zavádzané opatrenia vlády sú stavané v tomto duchu. Pri známkovaní je treba sa pozerať na vládu I.Radičovej z týchto pohľadov.
  Štefan Martoš

 • Guest (Jozef)

  Spoluobčania,protiobčianska súdna moc vypovedá spoločenskú zmluvu. Kontrakt medzi občanmi a vládou. Štát bez spravodlivej súdnej moci neexistuje!? Sme vo vojnovom stave s cudzou mocou!? Suverenita znamená moc občanov, nie moc peňazí.

 • Guest (Jozef)

  Systematickú nespravodlivosť vlády Ivety Radičovej a Lucie Žitňanskej(MS SR) dokazuje legalizácia nespravodlivých súdnych rozhodnutí nespôsobilých sudcov rozpoznať protiprávnosť svojho správania a ovládať svoje konanie v konaní pred súdom Rady Európy. Vláda Ivety Radičovej tu rozhoduje ako nadradený účastník občianskoprávneho konania proti nerovnému sťažovateľovi. Vláda je sudcom vo vlastnej veci. Na tomto fakt nezmení nič ani režimové občianske hnutie Zuzany Wienk.

 • Guest (josef)

  Co je to etika soudce,v 2009 podepiše ZOJ a v 2010 spraví špinavé rozhodnutí nevyžádá podklady které na druhém soudu nechtěji poškozené straně vydat.Co je to za transparetnost otevřenost spravedlnost pane Považan, mněl jste tyto podklady vy v odvolání a poškozenou jste nezavolal na jednání zakryl jste špinu vudči 72 lete duchodkyni proč jste podržel Stanka? Proč bývala a současná předsekyně soudu v Trenčině odmitala vydat podklady proč vědomně a umyslně poškodila 72 letou duchodkyni ???? Jeji meno je v zakladajicich členech zoj. Umyslné průtahy roky PZ prokuratur soudu tahani duchodkyně z ČR ktera ma v přepočtu 338€ duchodu umyslné aby toto vzdala.Jenom pro zajimavost škoda ji spusobena za dnes st, pozemky jen v zakl. cenach je 53.500 € vyrostla v bidě pomohla postavit rodičum dum a pak se vdala odešla a chce jen jeji zákonný podíl 1/3 po otci toto ji zajištuje ustava SR dědicka a majetková práva. Co jste tedy za spolek když mate mezi sebou takoveto charaktery. A Vam pan Babjak a sudkyna dochodkyna za tyto penize by jste nebyl kontraproduktivny a frustrovany Co jste za charaktery tedy a kolko je takovychto starych okradenych a neznaji to ani.

 • Guest (Josef)

  Pani Berthotyová,Okresni soud Bratislava 2 Fakanová, Stanek Mrázová nevyžadali podklady k dědickemu jednání a pak žalobe ,žalovana tyto podklady mněla a byla spoluvinikem trestného konani zatajeni majetku prodeje bez nabyvacich listín žalobkyni je okrssni soud v Trenčine odmitl vydat žadala Bratislavu 2 aby je vyžadali? V odvolani čast těchto dokladu už dala krajskemu soudu Bratislava Soudced Považan se s tímto nezabyval do rozhodnuti napsal že nebyla podana žaloba po rozhodnuti JUDr Buchalove toto je lež ta žaloba byla opakovana a v terminu .Neni dovolani copak se stalo těmto pánům soudcum za tuto špinu ? Žalobkyni a dědičce znemožnili spravedlivy proces znemožnili ji prukazní řízení.

You are here: Home

Contact


e-mail: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

 

Our partners