Language Switcher

Vyberte váš jazyk

ZOJ| Katarína Javorčíková

Sudkyňa JUDr. Ayše Pružinec Eren zverejnila na stránke Súdnej rady SR „Bilanciu nielen roku 2022 v slovenskej justícii pohľadom sudkyne Krajského súdu v Bratislave a členky Súdnej rady“ zo dňa 9.1.2023, ktorá bola doručená všetkým sudcom spolu s jej mailovou správou zo dňa 11.1.2023. Na bilanciu nadviazala sudkyňa JUDr. Dana Jelínková Dudzíková v mailovej správe zo dňa 10.1.2023.

 

V podaniach oboch sudkýň sú uvedené viaceré nepravdivé tvrdenia faktov. Časť tvrdení JUDr. Pružinec Eren o osobe emeritnej sudkyne a členky súdnej rady JUDr. Kataríny Javorčíkovej sa prekrýva s obsahom článkov, ktoré vyšli na bulvárnom webe FAKT24 v rokoch 2017 a 2019 (bol súčasťou skupiny Scandal media group a už zanikol), ktoré sú v prílohe tohto podania. Autor jedného z článkov  v maily doručenom JUDr. Kataríne Javorčíkovej priznal, že boli objednané z justičného prostredia.

 

Ku skutkovým tvrdeniam JUDr. Pružinec Eren v bilancii:

 

 1. „JUDr. Javorčíková sa nezúčastnila jediného výberového konania (ako kádrová posila poberala rezortné štipendium prokuratúry a bez výberového konania po ukončení štúdia nastúpila priamo na Okresnú prokuratúru Bratislava IV a mesiac po nástupe sa stala prokurátorkou), a bez akejkoľvek prípravy na prácu sudcu (justičný čakateľ, resp. sudca okresného súdu, čo bol bežný kariérny postup) sa v roku 1992 stala sudkyňou obchodného kolégia na Krajskom súde v Bratislave práve v období, keď jej otec odišiel z prokuratúry do advokácie a začal sa venovať obchodno-právnym sporom.“

Fakty:

JUDr. Katarína Javorčíková v septembri 1980 ukončila štúdium na Právnickej fakulte UK v Bratislave. Od októbra 1980 do októbra 1981, teda po dobu jedného roka, vykonávala čakateľskú prokurátorskú prax na Obvodnej prokuratúre Bratislava IV. Dňa 28.10.1981  úspešne zložila záverečnú prokurátorskú skúšku. Od 1.11.1981 bola vymenovaná do funkcie prokurátorky s miestom výkonu na Obvodnej prokuratúra Bratislava IV, kde pracovala do konca roka 1985. Po viac ako 4 rokoch výkonu funkcie prokurátorky na najnižšom stupni prokuratúry, bola vymenovaná do funkcie prokurátorky Krajskej prokuratúry v Bratislave počnúc od 1.1.1986. Pôsobila tu do apríla 1992 na úseku závažnej násilnej a hospodárskej trestnej činnosti. Následne využila možnosť, že sa v roku 1992 vytvorili nové obchodné súdy, na ktorých bol nedostatok sudcov. Od 1.5.1992 bola vymenovaná do funkcie sudkyne s miestom výkonu na Krajskom súde v Bratislave, pričom prokurátorská skúška jej bola zo zákona o sudcoch č. 385/2000 Z.z. uznaná ako justičná skúška. Žiadne iné podmienky na vymenovanie do funkcie sudcu zákon v tomto čase nevyžadoval.

 1. „JUDr. Javorčíková bola od 01. 04. 2008 do 31. 03. 2019 zodpovednou predsedníčkou za chod senátu na civilnom úseku KS BA, ktorý od 01. 04. 2008 do jej odchodu do predčasného dôchodku od 01. 04. 2019 bol senátom s najvyšším počtom reštančných vecí, napriek tomu, že začínal s nulou, teda s čistým stolom, senátom s najvyšším počtom zrušených rozhodnutí Najvyšším súdom Slovenskej republiky a napokon senátom s najvyšším počtom ústavných sťažností kvôli prieťahom v konaní.“

Fakty:

 • Opatrením predsedníčky Krajského súdu v Bratislave Gabriely Šimonovej bol k 1.4.2008 preložený senát, v ktorom JUDr. Katarína Javorčíková bola riadiacou predsedníčkou, spolu so senátom JUDr. Dariny Kuchtovej z obchodného kolégia na občianskoprávne kolégium. JUDr. Javorčíkovej bol pridelený senát 14Co a JUDr. Kuchtovej senát 15Co. Novým rozvrhom práce sa zastavil nápad do všetkých ostatných civilných senátov a bol pustený len do týchto dvoch nových senátov s prísľubom, že akonáhle sa počet vecí v senátoch vyrovná, bude opätovne nápad nových vecí pustený do všetkých senátov. V porovnateľných civilných senátoch (mimo poručenských senátov) bol najvyšší nápad v roku 2008 na úrovni približne 325 vecí, do dvoch nových senátov však napadlo do konca roka až po 542 vecí. Napriek úplne novej agende rozhodol za 8 mesiacov roku 2008 senát JUDr. Javorčíkovej 14Co 374 vecí a senát JUDr. Kuchtovej 15Co 311 vecí. Súčasne bolo zjavné, že pri tak veľkom nápade nových vecí nie je možné všetky veci rozhodnúť v lehote do jedného roka a v senátoch vznikne balík reštančných vecí, čo sa aj stalo,

 

 • Jedna z členiek senátu 14Co mala dlhodobé zdravotné problémy, v dôsledku čoho za obdobie rokov 2009 až 2015 rozhodla o 322 vecí menej ako porovnateľní členovia senátov. Pre zdravotné problémy sa navyše k 31.12.2015 vzdala funkcie predsedu senátu a v roku 2016 zostala v senáte JUDr. Javorčíková ako jediný predseda senátu. Za celé uvedené obdobie JUDr. Javorčíková pravidelne upozorňovala predsedu súdu na problémy senátu, v ktorom je neprimeraný počet vecí, a navrhovala opatrenia na zlepšenie tohto stavu. Ani jednému návrhu predseda súdu Ľuboš Sádovský nevyhovel. Po odchode členky senátu 14Co, ktorá mala zdravotné problémy, do dôchodku k 1.1.2017, predseda súdu situáciu vyriešil tak, že na jej miesto zaradil do senátu JUDr. Darinu Kuchtovú a určil ju za riadiacu predsedníčku senátu. Uvedená personálna zmena a ani ďalšie personálne zmeny až po obmenu všetkých pôvodných členov senátu v období rokov 2017 až 2021 nevyriešili zlý stav nevybavených vecí v senáte 14Co. Aj po odchode JUDr. Javorčíkovej k 1.2.2019 mal tento senát naďalej najviac nerozhodnutých vecí. Dokazuje to, že problém nebol v neschopnosti sudcov v tomto senáte, ale v dlhodobej neschopnosti (alebo nedostatku vôle) vedenia súdu prijať účinné opatrenia na vyriešenie jeho neprimeraného zaťaženia oproti ostatným senátom, hoci vedenie zásadne riešilo problémy iných senátov (napríklad rozdelením senátu 2Co na dva senáty, hoci mal menšie zostatky vecí ako senát 14Co. Návrh senátu 14Co, aby vedenie prijalo rovnaké opatrenie aj vo vzťahu k nemu, nebol akceptovaný).

 

 • Pokiaľ ide odvolacie rozhodnutia Najvyššieho súdu SR, senátu 14Co neboli zrušené rozhodnutia vo väčšej miere ako ostatným senátom. Vzhľadom na dlhodobú neprimeranú zaťaženosť tohto senátu je možné, že mal najviac sťažností na prieťahy v konaní na Ústavnom súde SR,

 

 • Na stránke Ministerstve spravodlivosti SR sú zverejnené štatistické listy sudcu od roku 2011. Za obdobie rokov 2011 až 2018:

JUDr. Kataríne Javorčíkovej

napadlo ako sudcovi spravodajcovi 1884 vecí

rozhodla 1886 vecí

 

JUDr. Pružinec Eren

napadlo ako sudcovi spravodajcovi 1898 vecí

rozhodla 1891 vecí

 

Priemer rozhodnutých vecí za uvedené obdobie bol na Krajskom súde v Bratislave 1149 vecí, a na celoslovenskej úrovni 1403 vecí.

Z toho vyplýva, že obidve sudkyne rozhodli takmer identický počet vecí, ktorý bol nadpriemerný na celoslovenskej aj krajskej úrovni.

 

 1. .....“JUDr. Javorčíková má dnes ako politická zástupkyňa možnosť v Súdnej rade rozhodovať o splnení predpokladov sudcovskej spôsobilosti tých, ktorí na rozdiel od nej prešli extrémne ťažkými výberovými konaniami, osoba, ktorá aj po 17. novembri 1989 ako prokurátorka neváhala podať ešte niekoľko obžalôb za trestný čin opustenia republiky....“

Fakty:

JUDr. Javorčíková sa ako prokurátorka špecializovala na násilnú a hospodársku trestnú činnosť, do ktorej nespadala agenda trestných činov opustenia republiky. Prichádzala s ňou do kontaktu len výnimočne.  V rozhodnom období rokov 1980 až 1989 bola dva krát na materskej dovolenke. Ako funkčne mladá prokurátorka bola  poverovaná na vykonanie úkonov v trestnom konaní, ale konečné rozhodnutie bolo vždy v kompetencii nadriadeného prokurátora. Je nepravdivé tvrdenie, že podávala obžaloby pre trestný čin opustenia republiky aj po Nežnej revolúcii. Naopak, z databázy Ústavu pamäti národa o osobách perzekvovaných pre opustenie republiky vyplýva, že po Nežnej revolúcii dňa 1.12.1989 uznesením odložila vec stíhania troch mladistvých osôb, pretože tieto skutky nie sú trestným činom(strana 258 databázy).

 

 1. „Súdna rada nezaujala žiadne stanovisko ani k legislatívnym zmenám, ktorými bola súčasnou vládnou mocou justícia zdegradovaná na úroveň úradníkov, mlčaním prešla bezprecedentné zásahy do nezávislosti sudcov, nielen odňatím právomoci Ústavného súdu Slovenskej republiky rozhodovať o prípustnosti vzatia sudcu do väzby, avšak samozrejme pri zachovanom súhlase parlamentu na vzatie poslanca do väzby, ale aj zrušením sudcovskej rozhodovacej imunity, zavedením nového trestného činu ohýbania práva výlučne vo vzťahu k sudcom (a rozhodcom).“

 

Fakty:

V prílohe k tejto reakcii sú zásadné pripomienky súdnej rady voči návrhu novely Ústavy SR uplatnené do 4.8.2020, z ktorých vyplýva, že

 • súdna rada namietla, že novela ústavy bola vypracovaná bez jej priamej participácie,
 • navrhla ponechať právnu úpravu súhlasu Ústavného súdu SR so vzatím sudcu a generálneho prokurátora do väzby,
 • upraviť odvolanie členov súdnej rady tak, aby pre odvolanie musel existovať konkrétny dôvod, ku ktorému sa budú môcť vyjadriť,
 • navrhla úpravu, aby pri zmene sústavy súdov bolo možné sudcu preložiť bez jeho súhlasu len na súd vyššieho alebo toho istého stupňa,
 • navrhla ponechať právnu úpravu rozhodovacej imunity sudcov, a v rámci tejto pripomienky kritizovala aj zavedenie trestného činu ohýbania práva.

 

 

K skutkovým tvrdeniam JUDr. Pružinec Eren v mailovej správe zo dňa 11.1.2023:

 

„O podmienkach práce senátu 14Co svedčí to, že vzhľadom na neschopnosť členiek tohto senátu vybavovať nápad a znižovať počet reštančných vecí, ktoré si pani sudkyne vyrobili samé, že tento skvelý senát mal ako jediný za uplynulých 14 rokov zastavený nápad jeden celý rok (12 mesiacov), a v roku 2009 dva a pol mesiaca, len tak, lebo sa dr. Kuchtová ako predsedníčka KS BA rozhodla kamoškám vyhovieť. Na otázky šokovaných civilistov na porade v septembri 2009 totiž odpovedala presne toto: „ja som to dievčatám sľúbila“.“

 

Fakty:

 • Darina Kuchtová nebola predsedníčkou Krajského súdu v Bratislave v roku 2009 a ani v roku 2010. Predsedníčkou súdu bola priebehu rokov 2005 a 2006 a následne v priebehu rokov 2011 a 2012. Nemohla tak rozhodnúť o zastavení nápadu senátu 14Co v roku 2009 a ani počas ďalšieho jedného roka, a ani predniesť citovanú vetu na porade „šokovaných civilistov“.
 • Zo súdnej štatistiky nesporne vyplýva, že senát 14Co nikdy nemal pozastavený nápad vecí po dobu jedného roka a nemal ani pozastavený nápad na 2 a pol mesiaca v roku 2009.

 

K skutkovým tvrdeniam JUDr. Jelínkovej Dudzíkovej v mailovej správe zo dňa 10.1.2023:

 

 1. „Celý senát 14Co KS BA, za ktorého chod bola zodpovedná JUDr. Javorčíková, mal zostatok k 31.01.2019:  488 vecí .“

Fakty:

Za chod senátu 14Co bola JUDr. Katarína Javorčíková ako riadiaca predsedníčka zodpovedná do 31.12.2016. Od 1.1.2017 bola za chod zodpovedná JUDr. Darina Kuchtová až do jej odchodu do hodnotiacej komisie v roku 2021.

 

 1. „Tomu senátu zastavila nápad JUDr. Kuchtová, vtedy predsedníčka Krajského súdu v Bratislave (dnes členka hodnotiacej komisie) na tri mesiace bez uvedenia dôvodu v období od 15. 08. 2009 do 31. 10. 2009 a následne jeden celý rok (12 mesiacov), mal tento senát zastavený nápad, t. j. za celý rok nedostal ani jeden jediný nový spis, pochopiteľne na úkor ostatných senátov, ktorým sa zvýšil nápad vecí o počet vecí, ktoré mali napadnúť senátu, ktorého zodpovednou za chod bola práve JUDr. Javorčíková.“ 

Fakty:

 • Darina Kuchtová nebola predsedníčkou Krajského súdu v Bratislave v roku 2009 a ani v roku 2010. Predsedníčkou súdu bola priebehu rokov 2005 a 2006 a následne v priebehu rokov 2011 a 2012. Nemohla tak rozhodnúť o zastavení nápadu senátu 14Co v roku 2009 a ani v nasledujúci rok,
 • Zo súdnej štatistiky vyplýva, že senát 14Co mal 100 %-tný nápad nových vecí v rokoch 2009 a 2010. K pozastaveniu nápadu došlo len v roku 2011 v rozsahu približne dvoch mesiacov, a následne mal 100 %-tný nápad nových vecí v rokoch 2012 až 2016. Po výmene JUDr. Javorčíkovej v pozícii riadiacej predsedníčky senátu od 1.1.2017, došlo k čiastočnému zníženiu nápadu vecí do senátu na 7 vecí z 10 vecí. V roku 2018 mal senát opätovne obnovený plný nápad nových vecí až do odchodu JUDr. Javorčíkovej do dôchodku k 1.2.2019. Senát 14Co nikdy nemal pozastavený nápad nových  vecí po dobu jedného roka.

 

 1. „Pani kolegyňa Javorčíková mala vo februári 2019 zastavený nápad,  zostatok aj ku dňu jej odchodu 01.04.2019 bol 170 vecí a celého senátu 487, čiže od 01.02.2019 do 01.04.2019  znížil uvedený senát, za ktorého chod bola JUDr. Javorčíková, počet nevybavených vecí presne o jednuvec.“

Fakty:

 • Katarína Javorčíková nemohla mať od 1.2.2019 pozastavený nápad vecí, keďže k tomuto dátumu už odišla do dôchodku. V mesiaci január 2019 si vyčerpala zvyšok dovolenky a dopísala rozhodnutia z decembra 2018. Zostatok vecí v senáte k 1.4.2019 v počte 170 v pôvodne jej pridelených veciach a v počte 487 za celý senát tak nemohla žiadnym spôsobom ovplyvniť.

 

V Bratislave 15. januára 2023

 

JUDr. Katarína Javorčíková

Attachments
Klamstvá a Fakty k článku FAKT24 .docx [25.56Kb]
Uploaded nedeľa, 15. január 2023 by Administrátor
Odpoveď Kataríny Javorčíkovej na nepravdivý článok Štefana Šperku.docx [13.87Kb]
Uploaded nedeľa, 15. január 2023 by Administrátor
Zásadné pripomienky SR k novele ústavy podané do 31 7 20.docx [28.67Kb]
Uploaded nedeľa, 15. január 2023 by Administrátor

Na našej webovej stránke používame cookies. Niektoré z nich sú nevyhnutné pre fungovanie stránky, zatiaľ čo iné nám pomáhajú zlepšovať túto stránku a používateľské prostredie. Môžete sa sami rozhodnúť, či chcete cookies povoliť alebo nie. Upozorňujeme, že pri odmietnutí možno nebudete môcť využívať všetky funkcie stránky.