Language Switcher

Vyberte váš jazyk

Predseda Okresného súdu v Lučenci Mikuláš Géczi podal na sudkyňu dňa 8.9.2008 návrh na začatie disciplinárneho konania na tom skutkovom základe, že v občianskoprávnom spore medzi právnickou osobou ako navrhovateľom a Všeobecnou nemocnicou s poliklinikou, n.o. v Lučenci ako odporcom  sa na námietku nemocnice o jej zaujatosti v konaní zo dňa 17.12.2006 vyjadrila tak, že sa necíti byť zaujatá a navrhla, aby nebola vylúčená  rozhodovania. Rozhodnutím Krajského súdu v Banskej Bystrici z konania vylúčená nebola.

V ďalšom občianskoprávnom spore medzi fyzickými osobami J.S. s manželkou a druhou fyzickou osobou MUDr. J.H. ako zákonná sudkyňa uviedla, že osobu odporcu dobre pozná ako svojho spolužiaka z minulosti, čo môže spochybňovať jej nezaujatosť. Na základe vyjadrenia aj ostatných sudcov Okresného súdu v Lučenci následne Krajský súd v Banskej Bystrici dňa 30.4.2008 vylúčil všetkých sudcov tohto súdu z rozhodovania veci a prikázal ju na prejednanie Okresnému súdu Veľký Krtíš. V tejto súvislosti voči sudkyni podal odporca Všeobecná nemocnica s poliklinikou, n.o. Lučenec v predchádzajúcej veci námietku zaujatosti z dôvodu, že MUDr. J.H. je štatutárnym zástupcom nemocnice, vo vzťahu ku ktorému sa dala vylúčiť v inej občianskoprávnej veci. K tejto námietke sa sudkyňa vyjadrila tak, že sa zaujatá voči nemocnici necíti byť, pretože ide o organizáciu, voči ktorej nemá žiadny osobný vzťah  a nemôže to zmeniť ani skutočnosť, že s jej riaditeľom boli v minulosti spolužiaci. V konaní, kde je účastníkom konania priamo MUDr. J.H. ako fyzická osoba je iná situácia, pretože ide o konanie čisto súkromného charakteru. Ani na základe tejto námietky zaujatosti nemocnice sudkyňa nebola  Krajským súdom v Banskej Bystrici vylúčená z konania, o čom rozhodol dňa 12.6.2008. K jej vylúčeniu z konania došlo až neskôr na základe opakovanej námietky zaujatosti zo strany nemocnice a to rozhodnutím Krajského súdu v Banskej Bystrici zo dňa 31.7.2008. Následne bol na ňu podaný návrh na začatie disciplinárneho konania, pretože v krátkom časovom odstupe predložila voči tomu istému účastníkovi účelovo odlišné vyjadrenie, čím  mala spáchať závažné disciplinárne previnenie. Súčasne jej navrhovateľ navrhol uložiť najprísnejší trest,  odvolanie z funkcie sudcu.

Minister spravodlivosti Štefan Harabin rozhodnutím zo dňa 29.9.2008 rozhodol o dočasnom pozastavení funkcie sudkyne.

Sudkyňa k podanému disciplinárnemu návrhu uvádza, že nie je presne skutkovo vymedzený. Predovšetkým nepodala odlišné vyjadrenie voči tomu istému účastníkovi, pretože v jednom konaní išlo o nemocnicu ako neziskovú organizáciu, a v druhom konaní o fyzickú osobu MUDr. J.H.. Pokiaľ navrhovateľ tvrdí, že sudkyňa uviedla nepravdivé skutočnosti v niektorom z týchto dvoch konaní, čím mala úmysel zavádzať, tak by mal presne vymedziť, v ktorom z týchto konaní uviedla nepravdivé údaje a v ktorom údaje pravdivé, kedy dôvodom disciplinárneho postihu by mali byť len údaje nepravdivé Navrhovateľ taktiež ničím nezdôvodnil, prečo konanie sudkyne kvalifikuje ako závažné disciplinárne previnenie s návrhom na uloženie najprísnejšieho trestu. Sudkyňa ku dňu začatia disciplinárneho konania pracovala v rôznych justičných zložkách s krátkym prerušením od roku 1979, teda takmer 30 rokov. Bola vždy profesionálne dobre hodnotená, nebola voči nej podaná žiadna dôvodná sťažnosť a nikdy nebola disciplinárne stíhaná. Sudkyňa sa domnieva, že skutočnou príčinou tohto neprimeraného a účelového postihu bolo, aby bola vylúčená z rozhodovania vo veci proti Všeobecnej  nemocnici s poliklinikou, n.o. Lučenec. Nepriamym dôkazom je aj článok v Mestských novinách, týždenníku mesta Lučenec, zo dňa 4.12.2009 o slávnostnom otvorení oddelenia Lučeneckej nemocnice s poliklinikou, n.o., ktorú otvoril predseda Najvyššieho súdu SR Štefan Harabin spoločne s ďalšími predstaviteľmi nemocnice, medzi ktorými bol aj  MUDr. J.H., ktorý bol v posledných parlamentých voľbách kandidátom politickej strany ĽS - HZDS a aj v súčasnosti kandiduje za túto stranu v parlamentných voľbách 2010.

Sudkyňa požiadala o zrušenie dočasného pozastavenia Súdnu radu SR, ktorá uznesením zo dňa 12.11.2008 rozhodla tak, že návrh na zrušenie dočasného pozastavenia výkonu funkcie sudkyne nezískal dostatočný počet hlasov.

Prvostupňový disciplinárny súd vo veci rozhodol dňa 17.8.2009 a  sudkyňu v celom rozsahu  oslobodil, pretože sa disciplinárneho konania nedopustila. Voči tomuto rozhodnutiu sa odvolal navrhovateľ dňa 14.10.2009. Sudkyňa následne požiadala ministerku spravodlivosti Vieru Petríkovú o zrušenie pozastavenia jej funkcie s poukazom na oslobodzujúci rozsudok. Ministerka jej žiadosť bez odôvodnenia zamietla dňa 10.2.2010.

Odvolací disciplinárny súd o odvolaní navrhovateľa rozhodol dňa 22.4.2010 na neverejnom zasadnutí tak, že zrušil rozhodnutie prvostupňového súdu a vec mu vrátil na nové konanie z dôvodu, že sa nevyporiadal zo všetkými vyjadreniami sudkyne v konaní.

Sudkyňa má stále pozastavený výkon funkcie a čaká na nové prvostupňové disciplinárne konanie.

V Bratislave 3. júna 2010

hovorcovia iniciatívy:
Katarína Javorčíková
Miroslav Gavalec

Na našej webovej stránke používame cookies. Niektoré z nich sú nevyhnutné pre fungovanie stránky, zatiaľ čo iné nám pomáhajú zlepšovať túto stránku a používateľské prostredie. Môžete sa sami rozhodnúť, či chcete cookies povoliť alebo nie. Upozorňujeme, že pri odmietnutí možno nebudete môcť využívať všetky funkcie stránky.