Language Switcher

Vyberte váš jazyk

K tejto disciplinárnej veci, ktorá sa popri ďalších už tiež stala predmetom verejného záujmu, sa uverejňuje disciplinárny návrh a vyjadrenie sudcu k nemu.

 

Disciplinárny súd Slovenskej republiky

Župné námestie 13, 814 90 Bratislava

 

JUDr. Juraj Babjak
Sudca
Krajský súd
Komenského 12
974 87 Banská Bystrica 1


Vec: Upovedomenie o začatí disciplinárneho konania

Podľa § 122 zákona č. 385/2000 Z. z. v jeho platnom znení, zasielam Vám návrh predsedu Krajského súdu v Banskej Bystrici a týmto Vás upovedomujem o začatí disciplinárneho konania.

Súčasne Vás poučujem o práve zvoliť si obhajcu z radov advokátov alebo sudcov, vyjadriť sa ku skutočnostiam, ktoré sa Vám kladú za vinu a navrhnúť dôkazy na svoju obhajobu, a to písomne v lehote 20 dní odo dňa doručenia tohto upovedomenia.

DISCIPLINÁRNY SÚD SR
Župné nám. 13

predseda disciplinárneho senátu
814 90  BRATISLAVA
Za správnosť vyhotovenia: Dagmar Malinková

Prílohy:  1 x návrh na začatie disciplinárneho konania + prílohyV Banskej Bystrici dňa 25. 11. 2009 Spr. 1514/09

Disciplinárny súd Slovenskej republiky
PODATEĽŇA
2 7 -11- 2

 

Najvyšší súd Slovenskej republiky ako disciplinárny súd Župné námestie č. 13 Bratislava

Podľa § 120 ods. 2 písm. d zák. č. 385/2000 Z. z. o sudcoch a prísediacich v znení neskorších predpisov v lehote ustanovenej § 120 ods. 7 cit. zák. podávam návrh na začatie disciplinárneho konania proti JUDr. Jurajovi Babjakovi, nar. 31. 12. 1953, tr. bytom Košice, Bernolákova 2360/17 C, 040 11 Košice sudcovi Krajského súdu v Banskej Bystrici preto

že

1. Potom čo 30. 1. 2007 sa stal zákonným sudcom a predsedom senátu v prvostupňovej trestnej veci vedenej na Krajskom súde v Banskej Bystrici pod sp. zn. 1 T 25/1999 obvineného Viliama K. a spol. do dnešného dňa vec nevytýčil na hlavné pojednávanie, ani neurobil žiadne rozhodnutie uvedené vust. § 244 Tr. por. č. 301/2005 Z. z. čím spôsobil prieťah viac ako 33 mesiacov,    hoci vzhľadom na zaťaženosť v senáte v prvostupňovej i odvolacej agende tak mohol urobiť.

2. Potom čo 30. 1. 2007 sa stal zákonným sudcom a predsedom senátu v prvostupňovej trestnej veci vedenej na Krajskom súde v Banskej Bystrici pod sp. zn. 5 T 2/04 obv. Gabriela L. a spol.   vo veci nekonal čím spôsobil 22 - mesačný prieťah a až 2. 12. 2008 vec postúpil na prejednanie a rozhodnutie Okresného súdu v Komárne pričom okresný súd vyslovil nepríslušnosť a vec bola vrátená krajskému súdu dňa 2. 10. 2009, aby  vo   veci   znovu  konal   a rozhodol,   hoci  vzhľadom  na  zaťaženosť  v senáte v prvostupňovej i odvolacej agende tak mohol urobiť.

3. Potom čo mu bola pridelená vec 5 To4/09 obv. Ľubomíra L. od dňa 7.1. 2009 do 2. 11. 2009 vec nevytýčil ani nevybavil iným spôsobom, čím spôsobil   10- mesačný prieťah, pričom vec vytýčil až dňa 3. 11. 2009 na deň 10.  11. 2009 hoci vzhľadom na zaťaženosť v senáte v prvostupňovej i odvolacej agende tak mohol urobiť.

4. Potom čo mu bola pridelená vec 5 To 12/09 JUDr. Petra Č. dňa 14. 1. 2009 do 3. 11. 2009 vec nevytýčil ani nevybavil iným spôsobom, čím spôsobil viac ako 9- mesačný prieťah a vec bola vytýčená 4. 11. 2009 na deň 10. 11. 2009, hoci vzhľadom na zaťaženosť v senáte v prvostupňovej i odvolacej agende tak mohol urobiť.

teda

v bodoch 1.-4. zavinenie porušil povinnosti sudcu uložené vust. § 30 ods. 4 zák. č. 385/2000 Z. z. v znení neskorších predpisov, lebo si neplnil svoje povinnosti svedomito, keď nekonal v pridelenej veci plynulo a bez zbytočných prieťahov, tým     spáchal v bodoch 1.-4. závažné disciplinárne previnenie podľa § 116 ods. 2 písm. g zákona č. 385/2000 Z. z. o sudcoch a prísediacich v znení neskorších predpisov.
Vzhľadom na uvedené navrhujem :

V zmysle tohto návrhu uznať JUDr. Juraja Babjaka, nar. 31. 12. 1953, sudcu a predsedu senátu Krajského súdu v Banskej Bystrici v bodoch 1. - 4. za vinného zo spáchania závažného disciplinárneho previnenia podľa § 116 ods. 2 písm. g zák. č. 385/2000 Z. z. o sudcoch a prísediacich v znení neskorších predpisov, a

uložiť   mu

za uvedené závažné disciplinárne previnenie podľa § 117 ods. 5 písm. a zákona č. 385/2000 Z. z. o sudcoch a prísediacich v znení neskorších predpisov disciplinárne opatrenie „preloženie na súd nižšieho stupňa".

Odôvodnenie:

JUDr. Juraj Babjak sa vrátil na Krajský súd v Banskej Bystrici dňa 22. 1. 2007 a bol zaradený do senátu 5 T, 5 To ako predseda senátu, pričom riadiacim predsedom senátu bol JUDr. Chovanke Po nástupe mu bol pridelených 7 prvostupňových vecí ( vrátane jednej obnovy konania ) a 14 odvolacích trestných vecí po sudcovi Arnoštovi Škorpilovi, ktorý odišiel do starobného dôchodku.
K bodu 1 :
Potom čo JUDr. Babjak dňa 30. 1. 2007 sa stal zákonným sudcom a predsedom senátu v prvostupňovej trestnej veci vedenej na Krajskom súde v Banskej Bystrici pod sp. zn. 1 T 25/1999 obvineného Viliama K. a spol. do dnešného dňa vec nevytýčil na hlavné pojednávanie, ani neurobil žiadne rozhodnutie uvedené vust. § 244 Tr. por. č. 301/2005 Z. z. čím spôsobil prieťah viac ako 33 mesiacov, hoci vzhľadom na zaťaženosť v senáte v prvostupňovej i odvolacej agende tak mohol urobiť. Vec 1 T 25/1999 obv. Viliama K. je najstaršou vecou na krajskom súde v ktorej sa koná len v obmedzenom rozsahu, pretože obžaloba napadla 23. 6. 1999. 16. 2. 2001 bol bod 12. obžaloby vylúčený a postúpený Okresnému súdu Bratislava IV. Dňa 3. 9. 2004 bola vec postúpená Špeciálnemu súdu vPezinku. Na základe kompetenčného sporu Najvyšší súd SR rozhodol, že vec patrí do príslušnosti Krajského súdu v Banskej Bystrici, spis sa vrátil dňa 31.5. 2005, pričom vo veci sa nekonalo, 30. 1. 2007 vec prevzal JUDr. Juraj Babjak, ktorý vo veci znova nekoná.

Dôkaz:   -   spis Krajského súdu v Banskej Bystrici 1 T 25/1999 -   článok uvedený v novinách SME, 24. 9. 2009

K bodu 2 :
JUDr. Juraj Babjak potom čo 30. 1. 2007 sa stal zákonným sudcom a predsedom senátu v prvostupňovej trestnej veci vedenej na Krajskom súde v Banskej Bystrici pod sp. zn. 5 T 2/04 obv. Gabriela L. a spol. vo veci nekonal, čím spôsobil 22-mesačný prieťah a až 2. 12. 2008 vec postúpil na prejednanie a rozhodnutie Okresného súdu v Komárne pričom okresný súd vyslovil nepríslušnosť a vec bola vrátená krajskému súdu dňa 2. 10. 2009, aby vo veci znovu konal a rozhodol, hoci vzhľadom na zaťaženosť v senáte v prvostupňovej i odvolacej agende tak mohol urobiť. V tejto veci podal sťažnosť obhajca obžalovaného Gabriela L. JUDr. Jozef Malovec dňa 11. 11. 2009. Sťažnosť bola opodstatnená.
Dôkaz: - spis Krajského súdu v Banskej Bystrici 5 T 2/04 - sťažnosť JUDr. Jozefa Malovca

K bodu 3,4 :
JUDr. Jurajovi Babjakovi v senáte napadli dve odvolacie veci 5 To 4/09 dňa 7. 1. 2009 obv. Ľubomír L. a 5 To 12/09, 14. 1. 2009 obv. Peter Č. veci neboli vytýčené do 3. 11. resp. 4. 11. 2009 atak v prvom prípade bol spôsobený 10- mesačný prieťah a v druhom prípade 9-mesačný prieťah. V trestnej veci 5 To 4/2009 podala sťažnosť poškodená Eva Poláková predsedovi krajského súdu dňa 12. 10. 2009, kde namieta že bolo porušené právo na prerokovanie veci bez zbytočných prieťahov.

Dôkazy:

- Zberné spisy. 5 To 4/2009, 5 To 12/2009,
-    fotokópia sťažnosti Evy Polákovej
-    prehľad o výkone jednotlivých sudcov trestného kolégia za
obdobie rokov 2007, 2008, január - september 2009.

Sudca JUDr. Juraj Babjak týmto konaním porušil základné právo účastníkov konania na prerokovanie veci bez zbytočných prieťahov podľa či. 48 ods. 2 Ústavy Slovenskej republiky a práva na prejednanie jeho záležitosti v primeranej lehote podľa či 6 ods. 1 Dohovoru o ochrane ľudských práv a základných slobôd, čo je v rozpore s povinnosťami sudcu podľa § 30 ods. 4 zák. č. 385/2000 Z. z. o sudcoch a prísediacich a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov ( ďalej len „zákon o sudcoch" ), v zmysle ktorých je sudca povinný vykonávať svoje povinnosti svedomito, v pridelených veciach konať plynulo bez zbytočných prieťahov.

Podľa § 2 ods. 2 zákona o sudcoch, je sudca pri výkone svojej funkcie nezávislý a zákony a iné všeobecne záväzné predpisy vykladá podľa svojho najlepšieho vedomia a svedomia, rozhoduje nestranne, spravodlivo, bez zbytočných prieťahov a len na základe skutočností zistených v súlade so zákonom.

Podľa §30 ods. 4 zákona o sudcoch, sudca je povinný vykonávať svoje povinnosti svedomito, v pridelených veciach konať plynulo bez zbytočných prieťahov; vždy upozorniť predsedu súdu na neprimeraný počet pridelených vecí, ak zjavne hrozí, že ich nemôže vybaviť bez zbytočných prieťahov.
Podľa §116 ods. 1 písm. a zákona o sudcoch, disciplinárnym previnením je zavinené nesplnenie alebo porušenie povinností sudcu.

Podľa §116 ods. 2 písm. b zákona o sudcoch, závažným disciplinárnym previnením je konanie uvedené v odseku 1 okrem konania uvedeného v prímenách c ad, ak vzhľadom na povahu porušenej povinnosti, spôsob konania, mieru zavinenia, opakovanie alebo iné priťažujúce okolnosti je jeho škodlivosť zvýšená.

Podľa §116 ods. 2 písm. g zákona o sudcoch, závažným disciplinárnym previnením je zavinené konanie sudcu ,ktoré má za následok prieťahy v súdnom konaní.

Podľa §117 ods. 5 zákona o sudcoch, za závažné disciplinárne previnenie alebo za priestupok, ktorý má súčasne povahu závažného disciplinárneho previnenia, disciplinárny súd uloží niektoré z týchto disciplinárnych opatrení:
a) preloženie sudcu na sú nižšieho stupňa,
b) zníženie funkčného platu o 50% až 70% na obdobie troch mesiacov až jedného roka,
c) odvolanie z funkcie sudcu,
d) odvolanie z funkcie predsedu súdu alebo podpredsedu  súdu,   ak ide  o závažné
disciplinárne previnenie podľa § 116 ods. 2 písm. c, alebo
e) vydanie  a zverejnenie rozhodnutia o tom,  že  dotknutý sudca v príslušnom  roku nepreukázal zákonom ustanoveným spôsobom zdroj svojich majetkových prírastkov, čím   mohol  narušiť vážnosť a dôstojnosť funkcie  sudcu  alebo   ohroziť dôveru v nezávislé, nestranné a spravodlivé rozhodovanie súdov.

Z prehľadu o výkone jednotlivých sudcov v trestnoprávnom kolégiu je zrejmé, že sudca JUDr. Juraj Babjak nebol o nič viac zaťažený ako ostatní sudcovia. Žiadna skutočnosť mu nebránila včas konať v trestných veciach v bodoch 1.- 4. v petitu tohto návrhu.

Vzhľadom na uvedené navrhujem :

V zmysle tohto návrhu uznať JUDr. Juraja Babjaka, nar. 31. 12. 1953, sudcu a predsedu senátu Krajského súdu v Banskej Bystrici v bodoch 1. - 4. za vinného zo spáchania závažného disciplinárneho previnenia podľa § 116 ods. 2 písm. g zák. č. 385/2000 Z. z. o sudcoch a prísediacich v znení neskorších predpisov, a

uložiť   mu

za uvedené závažné disciplinárne previnenie podľa § 117 ods. 5 písm. a zákona č. 385/2000 Z. z. o sudcoch a prísediacich v znení neskorších predpisov disciplinárne opatrenie „preloženie na súd nižšieho stupňa".

JUDr. Ján Bobor predseda krajského súdu

 


PRÍLOHY

Prehľad o výkone jednotlivých sudcov trestnoprávneho kolégia za rok 2007

Prehľad o výkone jednotlivých sudcov trestnoprávneho kolégia za rok 2008

Prehľad o výkone jednotlivých sudcov trestnoprávneho kolégia za rok 2009

Prípad stál na súde desať rokov (novinový článok SME)

 

JUDr. Jozef Malovec
advokát
Jókaiho 21
984 01   Lučenec

Krajský súd v Banskej Bystrici

Predseda Krajského súdu v Banskej Bystrici

Skuteckého 7
974 87 Banská Bystrica

V Lučenci, 09. 11.2009

Vážený pán predseda !
Obrátil sa na mňa môj klient JUDr. Gabriel L e h o t a i, nar.XXXXXXXX, bytom Košice, ul. XXXXXXXXXXX, aby som ho informoval o stave konania v jeho trestnej veci, s tým, že doposiaľ nemal určené pojednávanie hoci dňa 05. 05. 2004 mu došlo oznámenie z Krajskej prokuratúry Banská Bystrica č.k. Kv 106/00 o podaní obžaloby.

Zároveň mi predložil uznesenie Krajského súdu v Banskej Bystrici č.k. 5 T 2/04 zo dňa 02. 12. 2008 podľa ktorého bola jeho trestná vec takmer po 4 a polroku odstúpená na prejednanie OS v Komárne, ktorý súd vyslovil svoju nepríslušnosť na základe čoho N S SR rozhodol, že na prejednanie je príslušný KS v Banskej Bystrici.

Môj klient je toho názoru, že sú v konaní prieťahy, a vec sa neúmerne preťahuje, pričom žije už dlhú dobu v právnej neistote a uvažuje o podaní ústavnej sťažnosti.

Vážený pán predseda,
obraciam sa na Vás ako obhajca obvineného, aby ste mi oznámil, z akého dôvodu sa doposiaľ nekonalo vo veci, a ako sa bude vo veci pokračovať


JUDr. Jozef Mal o v e c advokát
S úctou

Na vedomie: JUDr. Gabriel Lehotai ul. XXXXXXXX 040 22 Košice

 


 

 

Eva Poláková XXXXXXXXXX Bratislava

Krajský súd
do rúk predsedu
Skuteckého 7
974 87 Banská Bystrica
Bratislava 6.10.2009

Vec: Sťažnosť na prieťahy v súdnom konaní

Dňa 27.5.2008 som bola ako poškodená na KR odbor justičnej a kriminálnej polície PZ ul. 1 mája v Banskej Bystrici u vyšetrovateľky .mjr. Mária Kortišová podpísať spis a oboznámiť sa s jeho obsahom, pred odoslaním na Krajský súd.

Pridelená spisová    značka: KRP-25/OEK-BB-2008.    Od toho času však k uvedenej veci nemám žiadne informácie, súdny proces sa neuskutočnil.

Na základe týchto skutočnosti preto žiadam o prešetrenie mojej sťažnosti, zistenie z akých dôvodov Krajský súd v uvedenej veci už viac než rok nekoná.

Žiadam o zabezpečenie nápravy tohto stavu. Právo na prerokovanie veci bez zbytočných prieťahov patrí medzi základné práva a ako také je garantované či. 48 ods. 2 Ústavy SR.

Neznamená, že ak za osob.ným.JIubj3Mrom.Lichýi3l stojí určitá nemenovaná politická strana, že vo veci sa konať nebude a podvodníka spravodlivý trest minie.

Eva Poláková

Na vedomie:
Ministerstvo spravodlivosti - ministerka SR

Na našej webovej stránke používame cookies. Niektoré z nich sú nevyhnutné pre fungovanie stránky, zatiaľ čo iné nám pomáhajú zlepšovať túto stránku a používateľské prostredie. Môžete sa sami rozhodnúť, či chcete cookies povoliť alebo nie. Upozorňujeme, že pri odmietnutí možno nebudete môcť využívať všetky funkcie stránky.