Language Switcher

Vyberte váš jazyk

V poradí 32 zhromaždenie Soudcovské unie ČR (ďalej len „únia“) sa konalo v meste Tábor v južných Čechách. Za Slovenskú republiku sa ho zúčastnili Ľudovít Bradáč, čestný člen únie, Katarína Javorčíková, zástupkyňa sudcovskej iniciatívy Za otvorenú justícu, a neskôr sa pripojil František Mozner, prezident Združenia sudcov Slovenska.

Hlavnými odbornými témami zhromaždenia boli:

 • výber nových sudcov, stáže a vzdelávanie sudcov
 • platové ohodnotenie a vzdelávanie odborného personálu súdov

Vo vystúpeniach hostí v úvodnej časti zhromaždenia zaznelo okrem iného nasledovné:

Martina Flanderová, predsedníčka Krajského súdu v Č. Budějovicích:

 • výberové konania na voľné miesta sudcov výrazne ovplyvňuje, že v Českej republike neexistujú pravidlá pre výber sudcov,
 • ako ďalšie negatívum vníma, že predseda súdu nemôže byť vo výberovej komisii, čo odporuje zdravému rozumu.

Libor Vávra, prezident únie:

 • zdôraznil, že česká justícia obstála aj počas opakovaných pandémií, napriek tomu treba vyvíjať tlak, aby nedošlo k ďalšiemu zmrazeniu platov sudcov,
 • vo výberových konaniach je otázka, či noví sudcovia majú byť len z kandidátov, ktorí sú súčasťou justičného prostredia, alebo by sa mal systém otvoriť a umožniť kandidovať aj externým uchádzačom. On osobne  odporúča otvorený systém. Kandidáti by pred výberovým konaním mohli absolvovať prax na súdoch.

Karel Šimka, predseda NSS ČR:

 • informoval o výsledkoch porovnávacieho prehľadu stavu justície v EU. V rýchlosti konaní v občianskych a obchodných veciach je česká justícia 3. najrýchlejšia. V správnom súdnictve je na 14. mieste, a priemernú rýchlosť dosahuje aj v trestných veciach. Negatívnym výsledkom je údaj, že Česká republika je na 3. mieste v počte väzňov k počtu obyvateľov. V EU sú na tom lepšie aj chudobné štáty. Príliš mnoho ľudí sa odsudzuje na dlhú dobu odňatia slobody a dostatočne sa nevyužívajú iné tresty. Slovenská republika je na tom ešte horšie.

Petr Šuk, podpredseda NS ČR:

 • dlhodobo sa nedarí dosiahnuť zvýšenie platov súdnej administratívy a situácia je tak vážna, že hrozí kolaps justície.

Guenter Woratsch, čestný prezident EAJ:

 • súčasnú krízovú situáciu zneužívajú vlády na oslabenie nezávislosti justície a podporujú ich aj občania. Nie všetky sudcovské asociácie to chápu, napr. v Maďarsku. Poliaci, Slováci aj Češi si to uvedomujú a je to večný boj.

Duro Sessa, prezident EAJ:

 • čelíme bezprecedentnej situácii v súvislosti s vojnou na Ukrajine a pandémiou covidu. Rozpadajú sa hodnoty právneho štátu. Sudcovia musia chrániť ľudské práva a súčasne sa aktivujú sily, ktoré bojujú proti nezávislosti súdnictva. Sudcovia sú preto v netypickej roli ako ochrancovia demokracie. Tejto zodpovednosti sa nemôžu vzdať a niekedy sú osamotení. Preto potrebujú podporu.

Pracovná skupina sudcov na tému výberu, stáži a vzdelávania sudcov:

 • V diskusii sudcov odznelo, že na okresných súdoch sú sudcovia nútení rozhodovať viacero súdnych agend. Väčšinou sú to noví sudcovia a až postupom rokov sa im agenda ustáli. Z hľadiska špecializácie sudcovia viac oceňujú, ak v prípade núdze im pridajú ďalší druh agendy, ako keď ich úplne preložia do iného oddelenia. Takýto postup by sa nemal stávať na odvolacích súdoch.
 • stáže na súdoch vyššieho stupňa môžu byť študijné (vratné)  alebo nevratné. Senáty na odvolacích súdoch majú pridelených 1 – 2 stážistov, vždy na jeden rok. Toto by sa malo umožniť všetkým sudcom, ktorí o to prejavia záujem. Pri nevratných stážach si stážistov vyberajú odvolacie súdy a je to príprava na kariérny postup.
 • Na Mestskom súde v Prahe majú osvedčenú prax, že stáže sú najprv len vratné, pretože až po polroku možno zhodnotiť kvalitu sudcu. Následne spätne podľa hodnotenia volajú späť tých, ktorí sa osvedčili. Sudcovia o stáž môžu požiadať a vybrať si aj úsek, na ktorý majú záujem ísť.
 • sudcovia sú zodpovední za zvyšovanie svojej odbornosti a správa súdov je povinná vytvoriť im podmienky na vzdelávanie aj formou stáží.

Pracovná skupina na tému platového ohodnotenia a vzdelávania odb. personálu sudcov:

 • vo vzťahu k administratívnym pracovníkom česká justícia na trhu práce nie je konkurencie schopná a nedokáže naplniť ani systemizované miesta. Nástupné platy pracovníkov súdnej administratívy by sa mali vyrovnať aspoň platom zamestnancov verejnej správy. Administratíva bola dlhodobo podhodnotená, a to aj v tzv. „časoch hojnosti“. Situácia je na súdoch riešená aj tak, že administratívne práce vykonávajú vyšší súdni úradníci,
 • nízke platové ohodnotenie nesudcovských pracovníkov justície treba taktiež riešiť ich vyrovnaním s ostatnými pracovníkmi verejnej správy,
 • ďalším cieľom je dosiahnuť zmenu súčasného stavu, kedy jeden  asistent pripadá na troch sudcov, tak, aby jeden asistent bol pridelený dvom sudcom.

Závery oboch pracovných skupín boli schválené v záverečnom uznesení zhromaždenia zo dňa 15.10.2022.

 

Spracovala:

Katarína Javorčíková

Záverečné uznesenie zo zhromaždenia SU ČR:

 

 

U s n e s e n í

 1. Shromáždění delegátů

Soudcovské unie České republiky

konaného v Táboře ve dnech 14. a 15. října 2022

 

 

Shromáždění delegátů Soudcovské unie ČR

 

 1. s c h v a l u j e:

 

 • zprávu o hospodaření Soudcovské unie od 1. 9. 2021 do 31. 8. 2022;
 • zprávu o kontrole hospodaření Soudcovské unie od 1. 9. 2021 do 31. 8. 2022;
 • rozpočet Soudcovské unie pro hospodářský rok od 1. 9. 2022 do 31. 8. 2023.

 

 

 1. připomíná, že soudce nese odpovědnost za svou odbornou úroveň při výkonu své funkce a že je tudíž povinen dbát soustavným vzděláváním o prohlubování svých odborných právních a dalších znalostí potřebných pro řádný výkon funkce. Stáže soudců u jiných soudů jsou důležitou součástí udržení a prohlubování odborné úrovně a zároveň prevencí proti syndromu vyhoření.

 

 1. zdůrazňuje, že dbát o odbornost soudců a vytvářet podmínky pro její zvyšování formou stáží je povinností a úkolem orgánů státní správy soudů;

 

 1. upozorňuje, že platové ohodnocení odborného a administrativního aparátu soudů je nedostatečné;

 

 1. požaduje, aby došlo k úplnému platovému zrovnoprávnění nesoudcovských pracovníků justice s ostatními zaměstnanci veřejné správy. Bez tohoto zrovnoprávnění je zásadně ohroženo náležité fungování justice jakožto jednoho z pilířů státní moci;

 

 1. považuje za nepřijatelné, aby tarifní plat dlouhodobě zaměstnaných odborných a administrativních pracovníků soudů musel být dorovnáván do výše zaručené mzdy;

 

 1. konstatuje, že s ohledem na aktuální platové ohodnocení IT pracovníků justice je závazek vlády k elektronizaci justice neproveditelný;

 

 1. považuje za vhodné, aby byl otevřen přístup do justice na pozice vyšších soudních úředníků absolventům vysokých škol i z jiných oborů, než právo.

 

 

___________________________________________________________________________

Schválený text usnesení 32. Shromáždění delegátů Soudcovské unie ČR. Tábor 15. 10. 2022

Na našej webovej stránke používame cookies. Niektoré z nich sú nevyhnutné pre fungovanie stránky, zatiaľ čo iné nám pomáhajú zlepšovať túto stránku a používateľské prostredie. Môžete sa sami rozhodnúť, či chcete cookies povoliť alebo nie. Upozorňujeme, že pri odmietnutí možno nebudete môcť využívať všetky funkcie stránky.