Language Switcher

Vyberte váš jazyk

Stretnutia s ministrom spravodlivosti Viliamom Karasom sa za ZOJ zúčastnili hovorkyne Katarína Javorčíková a Dagmar Valocká, a riaditeľ odboru legislatívy MS SR Juraj Palúš.

Témy stretnutia:

K implementácii súdnej mapy

  • Návrh na preloženie účinnosti zákona o nových sídlach a obvodoch súdov  od 1. júna 2023 by mal byť po schválení vládou predložený do parlamentu už na októbrovej schôdzi. Priorita je, aby súdy najneskôr v novembri vedeli aké rozvrhy práce treba pripraviť k 1.1.2023,
  • Obsahom novely bude len časová postupnosť bez zásahov do vecného obsahu zákona. Začiatok implementácie musí byť jednotný pre všetky dotknuté súdy, pretože je navzájom previazaný prechod jednotlivých druhov súdnych agend medzi nimi,
  • Základnou podmienkou pre fungovanie nových krajských správnych súdov je dostatok sudcov. Zatiaľ sa na tieto súdy hlási veľmi malý počet sudcov správnych kolégií súčasných krajských súdov. Jedným zo stimulačných opatrení by mohla byť legislatívna úprava, aby sudcovia správnych kolégií mohli prejsť na nové súdy preložením, bez preverovania ich sudcovskej spôsobilosti a majetkových pomerov. Pre ostatné právnické povolania budú vyhlásené výberové konania obdobným spôsobom ako na Najvyšší správny súd. Ďalším opatrením je zámer obnoviť právnu úpravu dočasného pridelenia sudcov na dobu dvoch rokov s možnosťou výkonu rozhodovacej činnosti tam, kde to bude potrebné,
  • Ak sa do 28.2.2023 prihlási na krajské správne súdy aspoň 50 % uchádzačov z určeného počtu sudcov, prejdú na tieto súdy všetky nerozhodnuté správne veci. Ak nie, zostanú tieto veci na rozhodnutie sudcom na doterajších krajských súdoch.

K rezolúcii EAJ z 18.9.2022:

  • V súvislosti s rezolúciou EAJ upozorňujúcej na neexistenciu regulačných opatrení pre prípady prekladania sudcov bez ich súhlasu v rámci súdnych obvodov medzi sídelným súdom a jeho pracoviskami, minister spravodlivosti má zámer presadiť novú právnu úpravu, aby v takýchto prípadoch mohli byť sudcovia preložení len na základe súhlasu Súdnej rady SR.

 

K hodnotiacim komisiám:

  • Minister spravodlivosti vníma potrebu a je pripravený čo najskôr presadiť právnu úpravu týkajúcu sa činnosti a statusu členov hodnotiacich komisií. Riaditeľ odboru legislatívy Juraj Palúš doručí ZOJ doposiaľ spracovaný legislatívny návrh, ktorý sa kvôli naliehavosti legislatívneho procesu prijímania novej súdnej mapy nedokončil, a návrh môže byť predmetom vzájomnej spolupráce.

K obnoveniu inštitútu justičných čakateľov:

  • Aj podľa názoru ministra spravodlivosti funkcia odborných justičných stážistov, ktorí môžu vykonávať túto funkciu len po dobu jedného roka, nemôže nahradiť prípravu justičných čakateľov na sudcovské povolanie. V tejto fáze však mieni posilniť najmä počty vyšších súdnych úradníkov, ktorí majú taktiež záujem o funkciu sudcov a sú kľúčoví pre efektívny chod súdov.

Vzhľadom na náročnosť zvládnutia súčasných úloh ministra v justícii, nie je priestor na riešenie ďalších návrhov, ktoré vyplynuli z podnetov ZOJ aj predchádzajúcej ministerke spravodlivosti Márii Kolíkovej, ale môžu byť predmetom spolupráce v ďalšom období.

V Bratislave 11. októbra 2022

 

Spracovala:

JUDr. Katarína Javorčíková

Na našej webovej stránke používame cookies. Niektoré z nich sú nevyhnutné pre fungovanie stránky, zatiaľ čo iné nám pomáhajú zlepšovať túto stránku a používateľské prostredie. Môžete sa sami rozhodnúť, či chcete cookies povoliť alebo nie. Upozorňujeme, že pri odmietnutí možno nebudete môcť využívať všetky funkcie stránky.