Language Switcher

Vyberte váš jazyk

JUDr. Alojz Baránik
plus7dni.pluska.sk | Ľudmila Lacková

Podľa zákona o advokácii je advokát aj mimo výkonu povolania povinný zachovávať vážnosť a dôstojnosť, ktorú vyžaduje postavenie advokáta.

Disciplinárny senát pri Slovenskej advokátskej komore uznal za vinného advokáta a zároveň poslanca Národnej rady SR za stranu SaS Alojza Baránika (68). Komora sa zaoberala Baránikovými vyjadreniami, ktoré zazneli na pôde parlamentu vo februári a októbri 2017. Baránik vtedy nevyberaným spôsobom napadol istú sudkyňu. Uviedol: „Sudkyňa ... je najväčšia korupčníčka na Krajskom súde v Bratislave. Ten, kto ju navrhol, je sám veľký korupčník. Toto je hrubé svinstvo, že sa to dostalo až takto ďaleko... To je zverstvo, čo táto osoba je schopná urobiť. A bola navrhnutá do disciplinárneho senátu… Je to osoba, ktorá je príslušníkom justičnej mafie, ktorá spôsobuje to, že na Slovensku nie je možné dosiahnuť spravodlivosť. “

Baránik sa pri týchto vyjadreniach oháňal tým, že pracuje ako advokát: „Podľa môjho názoru, ktorý plynie z mojich poznatkov z môjho občianskeho povolania advokáta, plynie, že táto sudkyňa je úplne nespôsobilá na to, aby bola členkou disciplinárneho senátu.“ Čiže sám sa pričinil o to, že ho verejnosť hlavne v súvislosti s atakmi voči sudkyni vnímala nielen ako poslanca, ale aj ako advokáta.
Podľa zákona o advokácii je advokát pri výkone povolania aj mimo neho povinný zachovávať vážnosť a dôstojnosť, ktorú vyžaduje postavenie advokáta. Má sa snažiť neznižovať dôstojnosť advokátskeho stavu a smie použiť len prostriedky, ktoré sú v súlade s dobrými mravmi a zásadami slušného správania 

Hulvátom kvôli obrane demokracie

Predstavitelia advokátskej komory nespochybňujú právo Baránika kritizovať kohokoľvek a teda aj spomínanú sudkyňu. Bezpochyby mohol napadnúť jej odbornú, či morálnu spôsobilosť zastávať funkciu člena disciplinárneho senátu. Ale mal zvoliť takú formu, ktorá nie je „v jasnom a očividnom rozpore s požiadavkou na vážnosť a dôstojnosť správania sa advokáta“.
Baránik sa počas disciplinárneho konania bránil tvrdením, že je neprípustné, aby prejav poslanca v parlamente, hoc je i advokát, mal byť limitovaný len na uvádzanie pravdivých a overiteľných skutočností. Odmietol názor, že takýto prejav by musel byť „k podstate veci na základe precizovanej logickej argumentácie poukázaním na jestvujúce fakty“, teda že nesmie obsahovať názor, hyperbolu ani expresívne výrazy. Podľa oficiálneho rozhodnutia, ktoré má redakcia Plus 7 dní k dispozícií, „poukázal na to, že adresátom jeho prejavov nebola osoba, ktorej sa výroky týkali, ale poslanci Národnej rady SR, ktorých mal záujem presvedčiť, aby sťažovateľku do disciplinárneho senátu nezvolili, pričom predmetom rokovania nebola daná osoba, ale demokracia a právny štát na Slovensku. Uviedol, že predmetné výroky použil práve ako prostriedok krajnej obrany demokracie a právneho štátu na Slovensku, keď akékoľvek iné prostriedky v tomto smere dlhodobo zlyhávali a neprinášali žiaden výsledok. Z jeho pohľadu poslanca na intenzitu vyjadrovacích prostriedkov v záujme zlepšenia stavu súdnictva nemôžu existovať žiadne právne limity ani pre advokáta rovnako, ako neexistujú pre poslancov neadvokátov.“

Podľa Baránika orgány SAK nemajú právomoc jeho výroky posudzovať, keďže ich vyriekol „výlučne v rámci výkonu práv a povinností plynúcich z jeho mandátu poslanca NR SR na pôde NR SR“.

Prekročil rámec slušnosti

Disciplinárny senát mal iný názor. Konštatoval: „Je nepochybné, že miera expresivity a charakter výrokov prednesených Alojzom Baránikom, v ktorých kandidátku na funkciu členky disciplinárneho súdu bez konkretizovania dôkazov, prípadne aspoň indícií, ako aj bez zdôvodnenia, označoval za príslušníčku justičnej mafie, za ťažkú prieťahárku, najväčšiu korupčníčku na Krajskom súde v Bratislave, že táto osoba v rámci výkonu svojej činnosti sudkyne pácha zverstvá, že rozhoduje veci tým najotrasnejším spôsobom, prekračuje rámec slušnosti, dôstojnosti a slušného spoločenského správania sa.“

Pri rozhodovaní o treste pre Baránika senát prihliadol na poľahčujúce okolnosti. Napríklad na to, že nebol doteraz disciplinárne odsúdený a tiež čiastočne uznal, že prednesené výroky nepredstavovali vhodnú formu prezentácie a dnes by už volil iný spôsob prezentácie. Ako formu disciplinárneho opatrenia zvažovali v SAK napomenutie, ktoré slúži ako forma vysvetlenia a zdôraznenia, že riešený prehrešok predstavuje nedovolené konanie advokáta. Nakoniec však dospeli k záveru, že Baránikovi vlastne všetko v tomto smere povedali na samotnom pojednávaní. Nakoniec sa rozhodli neuložiť Baránikovi žiadne disciplinárne opatrenie. Povinný je len uhradiť trovy konania.

Baránik sa ďalej bráni

Alojz Baránik nám na margo rozhodnutia Slovenskej advokátskej komory pre Plus 7 dní povedal, že s ním nesúhlasí a napadol ho na Najvyššom správnom súde.
„Neviem, ako správny súd rozhodne, ale ľahko sa môže stať, že to neskončí ani tam. Za zmienku stojí, že o mojom prípade bude rozhodovať okrem iných aj sudkyňa Jelínková – Dudzíková, ktorá má niektoré názory pozoruhodné.“
Čo myslel pod ´pozoruhodnými názormi´? „To si ľahko nájdete, aké má ona názory,“ začal byť Baránik opatrný.
Spomínaná sudkyňa Najvyššieho správneho súdu patrí ku kritikom súdnej reformy ministerky Márie Kolíkovej, ale nie je isté, či mal Baránik na mysli práve túto vec.

Na našej webovej stránke používame cookies. Niektoré z nich sú nevyhnutné pre fungovanie stránky, zatiaľ čo iné nám pomáhajú zlepšovať túto stránku a používateľské prostredie. Môžete sa sami rozhodnúť, či chcete cookies povoliť alebo nie. Upozorňujeme, že pri odmietnutí možno nebudete môcť využívať všetky funkcie stránky.