Zápisnica zo zasadnutia Celorepublikovej rady Združenia sudcov Slovenska konanej v dňoch 16. – 17. októbra 2009

 

V Omšení, 17. októbra 2009

Zápisnica zo zasadnutia Celorepublikovej rady Združenia sudcov Slovenska konanej v dňoch 16. – 17. októbra 2009

Prítomní:

JUDr. Jarmila Sopková Maximová, JUDr. Dana Bystrianska, JUDr. Edita Szabová, Mgr. Dušan Čimo, JUDr. Renáta Kňazúrová,  JUDr. Libor Duľa, JUDr. Katarína Stanislavská, JUDr. Milina Jánošková, JUDr. Juraj Florovič, JUDr. Gabriela Dúbravková, JUDr. Tomáš Novák, JUDr. Táňa Veščičíková, Mgr. Marián Vorobel

Neprítomní:

JUDr. Katarína Javorčíková, JUDr. Juraj Majchrák

Program:

1. Informácie predsedov sekcií
2. Informácie prezidentky a viceprezidentky
3. Kontrola plnenia úloh
4. Príprava Hlavného zhromaždenia ZSS 2009
5. Informácia o členskej základni, platenie členských príspevkov
6. Finančné a ekonomické otázky
7. „Otvorený list skupiny sudcov“
8.  Rôzne


Zasadnutie otvorila prezidentka ZSS. Na úvod privítala prítomných a zároveň aj novú pracovníčku zodpovednú za vedenie jednoduchého účtovníctva - Ing. Veroniku Stravkovú. Napokon oboznámila prítomných s programom rokovania dnešného zasadnutia.


1 - Informácie predsedov a podpredsedov sekcií


V tomto bode programu zazneli informácie predsedov sekcií týkajúce sa členskej základne, platenia členských príspevkov, aktuálneho diania v justícii, finančnej situácie ZSS, ako aj medializovaných výstupov, týkajúcich sa disciplinárnych konaní sudcov.

JUDr. Szabová (Bratislavská sekcia) informovala prezidentku a ostatných prítomných o úmysle odchodu JUDr. Kataríny Javorčíkovej z radov ZSS. Učinila tak prostredníctvom listu od JUDr. Javorčíkovej, ktorý ponechala namiesto zúčastnenia sa na celorepublikovej rade (ďalej CR). V ňom vyjadruje nespokojnosť s vedením združenia a odkazuje odchod k 1.10.2009.  JUDr. Szabová pripája svoje stanovisko k pôsobeniu v združení s tým, že zvažuje vlastný odchod po realizácii hlavného zhromaždenia (ďalej HZ), ktoré sa bude konať v mesiaci november 2009.
Ďalej informuje o stave členov v sekcii, ktorý je určený len približne, pretože niekoľkí členovia vystúpili zo ZSS – zo 117 členov v apríli 2009, je ku dnešnému dňu iba 104 členov. Informuje že stav je neistý vzhľadom na neochotu platenia členských príspevkov. V skorých mesiacoch roka 2009 bola zaplatená záloha na členské 100€ za 20 členov. Ďalej uviedla. že kontaktné osoby budú vplývať na ďalších členov, ktorí ešte členské nezaplatili.  Aktuálny stav členskej základne ohlási ešte pred HZ.

Nasledovne vyjadruje svoje obavy a strach nad situáciou ZSS. Myslí si, že združenie sa nevie postaviť k veľmi principiálnym otázkam, ktoré trápia sudcov v tejto sekcii.

V súvislosti s výstupom JUDr. Kataríny Javorčíkovej zo ZSS, prezidentka JUDr. Sopková Maximová upriamila pozornosť na znenie stanov, v zmysle ktorých je potrebné adresovať svoje vystúpenie zo ZSS predsedovi sekcie, preto je potrebné urobiť aj tento krok.  Predovšetkým však zdôraznila, že ak JUDr. Javorčíková vyčíta vedeniu ZSS pasivitu, tak si treba uvedomiť, že je, resp. bola, jeho súčasťou, a preto je zodpovednosť aj na jej pleciach. Jej kritika je  zarážajúca práve z dôvodu, že ako členka CR ZSS, ktorá má od decembra 2008 vedomosť o presných termínoch konania CR ZSS v r. 2009 (tie boli určené na zasadnutí CR ZSS dňa 12.12.2008), sa zo štyroch zasadnutí zúčastní iba na jednom z nich. Je otázne, či má vôbec na takúto kritiku morálne právo.

Na otázku prezidentky, či ich sekcia má kandidáta na prezidenta alebo viceprezidenta ZSS, JUDr. Szabová uviedla, že JUDr. Javorčíková po podnete z niektorých sekcií, aby kandidovala na funkciu prezidentky sa vyjadrila, že by o kandidatúre uvažovala za predpokladu, že by si bola vedomá podpory členov z viacerých sekcií. Následne však prehodnotila otázku svojho ďalšieho pôsobenia v ZSS a rozhodla sa svoje členstvo ukončiť.

Mgr. Dušan Čimo (Trnava) sa stotožňuje s negatívnym názorom s Bratislavskou sekciou. Vyjadruje nespokojnosť s apatiou ZSS ku konkrétnym problémom, vzťahujúcich sa na tvz. Päť viet a signatárov, ktorí sa pod dokument podpísali. Taktiež dáva najavo nespokojnosť s vedením ZSS s nevyjadrením principiálnych názorov k momentálnej situácii. Spomína strach z odozvy na iniciatívu 5 viet a označuje za apatiu opačné stanovisko prichádzajúce z Košíc. 

Čo sa týka členskej základne v sekcii, tak približné stavy sú takéto: členovia súdu v Senici vystúpili všetci, v Piešťanoch ostal len jeden člen, ktorý je momentálne dlhodobo práceneschopný.  V Skalici sú traja členovia, no sú neaktívni. Ďalej sa vyjadruje, že členstvo v  Dunajskej Strede, Galante, na Okresnom súde v Trnave a na Krajskom súde v Trnave sa ako tak drží.  Na Krajskom súde v Trnave boli doposiaľ vybraté členské príspevky len za dvoch členov, čo považuje za prejav neistoty v otázke zotrvania členov v ZSS. Jeho pôsobenie v združení odhaduje taktiež na krátky čas, pretože je malý počet ľudí , ktorí by niečo mohli vypôsobiť.

Vyjadruje sa že trnavská sekcia taktiež nemá žiadneho kandidáta na funkciu prezidenta a viceprezidenta ZSS.

JUDr. Renáta Kňazúrová (Žilina)

Vyjadruje sa o apatii v sekcii, ktorá sa prejavuje aj v komunikácii, obmedzenej len formou e-mailu. V Dolnom Kubíne je situácia pomerne pokojná a dá sa komunikovať. L. Mikuláš je na tom obdobne, akurát prišli o kontaktnú osobu.  Žilina je so 6 členmi, Okresný súd Žilina má 8 členov,  Krajský súd Žilina má 7 členov, ale komunikujú len dve. Martin má 3 členov a Námestovo 4, pričom tu je vysoká pasivita (zaplatí sa len členské). Členskú základňu za sekciu teda zhrnula  na 32 členov, z toho 26 členov zaplatilo členské a 6 členov ostáva v otázke ďalšieho zotrvania v ZSS neurčitých. Zhrnula, že oproti minulému roku je to značné zhoršenie, keďže v roku 2008 nezaplatil len jeden člen.

Ďalej sa rozvádza, že členovia v Žiline rozbehli vlastné stanovisko na súčasné dianie, ktoré však mailom potvrdilo len 14 členov z  32. Vyjadrila znechutenie z neúspešného pokusu o zmobilizovanie stretnutia členov jej sekcie.

Ďalej sa preberalo písomné vystúpenie JUDr. Ivany Nemčekovej, ktorá údajne k dátumu 15.06.2009 vystúpila zo združenia, no napriek tomu je kontaktovaná a pravdepodobne vedená ako členka. Na to prezidentka reagovala, že chyba mohla nastať v preposielaní pošty po zmene korešpondenčnej adresy ZSS.

JUDr. Gabriela Dúbravková (Žilina)
pridala svoju  pripomienku, že niektorí členovia v sekcii sa vyjadrujú otvorene, a niektorí sú v tichosti, na margo mediálnych výstupov prezidentky, ktoré sklamali, pretože otázka viery v Boha, by podľa nej nemala  mať v prejave prezidentky  pre médiá a tlač miesto. Vystúpenia prezidentky podľa nej neboli dostatočne principiálne.

Čo sa týka nominanta na kandidatúru prezidentských volieb, ešte nemajú žiadneho. Ďalej vyjadruje svoje očakávania ďalšieho vystupovania z členstva združenia.


JUDr. Sopková Maximová k pripomienke v JUDr. Dúbravkovej uviedla, že jej postoj je principiálny – totožný s jej vystúpením na HZ ZSS v r. 2006, kedy otvorene hovorila o dvoch vojnových táboroch v justícii, pričom ona nepatrila, a dodnes nepatrí, ani k jednému z nich (nevyznáva ani vzburu, ani pomstu), ale stále ich vyzýva ku zmiereniu. Tento jej postoj vychádza z kresťanského presvedčenia, je principiálny, a nemá v úmysle ho meniť, prípadne meniť svoje vystupovanie len preto, lebo každý z vojnových táborov v justícii si želá, aby „bojovala za jeho farby“. Viera v Boha pre ňu nie je obdobou politických názorov, ale najhlbším presvedčením, vychádzajúcim zo srdca, jej životným štýlom, preto pre želanie niekoho z rozvadených skupín, nebude vyjadrovať niečo, s čím bytostne nesúhlasí – to je hlavný dôvod, prečo v ďalšom volebnom období nechce kandidovať na funkciu prezidenta; o zmierenie v justícii totiž nie je zjavne záujem.

Nasledovala poznámka JUDr. Edity Szabovej na predošlú tému, že stíhanie za názor je neprávosťou, a tak je potrebné zaujať jednoznačný postoj. Nejednoznačný postoj ZSS je podľa JUDr. Szabovej prejavom neschopnosti ochrany členov, a tým aj dôvodom ich vystupovania zo združenia.

JUDr. Sopková Maximová uviedla, že všetkým členom, ktorí požiadali ZSS o ochranu v disciplinárnych konaniach, doposiaľ bola vždy poskytnutá pomoc vo forme právneho zastupovania (pokiaľ by sa žiadosť o pomoc nepriečila etickým a morálnym zásadám, ktoré ZSS vyznáva – napr. v disciplinárnych previneniach pre požitie alkoholu, a pod.).

JUDr. Libor Duľa (Košice)

Reagoval na vyjadrenia bratislavskej sekcie, že na mieste je hovoriť skôr o apatii, ako o strachu. Ďalej rozvinul svoj postreh, že počet disciplinárnych konaní klesol a vo všeobecnosti vníma, že klesol aj strach za postihovanie.

Ďalej vyjadril ľútosť nad tým, že v ostatnom čase nebolo v jeho prípade možné venovať sa sekcii z dôvodu presunutia jeho pracovných povinností do Bratislavy. Za Košickú sekciu sa vyjadril, že niektorí nie sú ochotní platiť členské príspevky, ale nie sú ochotní riešiť ani zásadné otázky v súdnictve.

JUDr. Táňa Veščičíková (Košice)
sa vyjadrila, že polarizovanie je spojené s postupom rôznych funkcionárov, ktorí prenášajú svoje názory na politiku do súdnictva. Pokračovala, že boj politikov vyústil až do zneužívania, prevažujú osobné rozpory, povýšené nad systémové zmeny. Jej názor je, že situáciu zneužíva opozícia, aby dosiahla zavedenie laického prvku (neprávnikov) do disciplinárnych senátov, čomu je však potrebné sa vyvarovať.

Pokiaľ ide o členskú základňu, z košickej sekcie vystúpili členovia ZSS z Okresného súdu v Michalovciach, kde je problém kvôli rozporom vedenia súdu so sudcami, a ďalej 4 členovia z Okresného súdu Košice I.

JUDr. Milina Jánošková (Trenčín)

Čo sa týka tejto sekcie, po vystúpení JUDr. Pavla Bielika ako kontaktnej osoby na Okresnom súde v Prievidzi, sa na tomto súde nekomunikuje, len platí členské. Zasadnutie sekcie sa v Trenčíne nekonalo. Komunikácia sa realizovala len emailom. Členovia boli informovaní o HZ, ktoré sa bude konať. Nedá sa hovoriť ani o kandidátovi na prezidenta, ktorý by vyšiel z tejto sekcie.

Ďalej komentuje situáciu okolo disciplinárnych konaní, ktorá sa zlepšila potom, ako JUDr. Tóthova, bývalá predsedníčka súdu, odišla z funkcie.

Čo sa týka medializácie, okomentovala to slovami, že nie každá forma boja má výsledný efekt. Ak sa sudca dostane do problémov, tak sa má obrátiť na justíciu. Ak pustí sudca na verejnosť nejaký  názor, tak je tu možnosť, že vrhne zlé svetlo na celú justíciu.  Ďalej komentuje, že v predošlej ére za JUDr. Lipšica, bolo disciplinárnych konaní viac ako teraz, a napriek tomu sa nič nedialo. Teraz sa však deje. Vyslovila žiadosť o nezaťahovanie politiky do súdnictva.

Za členskú základňu je vyzbieraných 250 €. Piati noví kolegovia chcú vstúpiť do ZSS.

JUDr. Juraj Florovič (Trenčín) sa pripája k názorom kolegyne Jánoškovej a kolegov z Košíc.

JUDr. Tomáš Novák (Prešov)

Stručne načrtol zaplatenie členského, kde z  57 členov zaplatilo iba 20. Mnohí zvažujú odísť pretože neboli spokojní s výstupmi členov ZSS v médiách. Nenominujú prezidenta, ani viceprezidenta.

2 – Informácie prezidentky a viceprezidentky


Viceprezidentka JUDr. Daniela Bystrianska
sa vyjadrila ku názorom, ktoré boli odprezentované v predošlej časti. Pripomenula kolegom mravčiu prácu, ktorou vytvárali statusové zákony. Ďalej vyzýva ostatných, aby si nenechali výsledky tejto práce zobrať politickými zámermi. Následne ostatných vyzvala, aby boli opatrní v hodnotení a vyjadreniach o  justícii v tlači, pričom pripomína, že osobné názory a hodnotenie im neberie, no majú zvažovať, či prezentácie sudcov prostredníctvom médií slúžia súdnictvu ako celku. Ďalej vyjadrila obavy z pravdivosti a objektívnosti v informáciách poskytovaných v médiách.  Vyjadrila svoje obavy zo spolitizovania, preto navrhla zmenu formy vyjadrovania svojich názorov, ktoré nič neriešia a vyzvala ku konštruktívnemu hľadaniu odpovedí na tieto otázky.

Reaguje na vypovedanú nespokojnosť s vedením združenia a poukazuje na riešenie, ktoré sa ponúka v nových voľbách na HZ ZSS v novembri 2009.


Mgr. Dušan Čimo (Trnava)
reagoval na predošlú poznámku o médiách, že áno nie je všetko pravda, ale na druhej strane nie všetky média podávajú neobjektívne informácie. Súhlasí s tým, že veľa sa urobilo na pôde ZSS, ale zvyčajne sa dobrá práca berie ako štandard, ale  negatíva sa zase hyperbolizuje a vynáša. Tomu je potrebné vedieť čeliť.

Pokračuje, že skupina ľudí, z ktorej vzišlo Päť viet, nie sú podľa jeho názoru  konfliktnými, len sa snažia poukazovať na nedostatky , ktoré vnímajú ako problematické a navrhujú aj kroky ako ich odstrániť.

Ku disciplinárnym konaniam sa vyjadril, že v tejto veci bola prekročená určitá hranica, čo pozoroval na konkrétnych  prípadoch. To v jeho prípade aj prispelo ku podpísaniu Piatich viet. Vidí to ako normálne, ak  niektoré kroky disciplinárneho konania sa viažu s konkrétnymi vecami, alebo konkrétnymi ľuďmi, ktorí boli predtým poškodení, tak vyjadrí svoj názor. Nemyslí si že polarizácia je v poriadku, ale tiež nepovažuje Päť viet alebo Výzvu za štart polarizovania, ale postoj košickej strany  rozdelil sudcov.

JUDr. Táňa Veščičíková (Košická sekcia)
v krátkosti reagoval na predošlý názor, že súdnictvo nemá byť spolitizované a je potrebné sa tomu vyvarovať v spojitosti s mediálnym vystupovaním Mgr. Čima.

Prezidentka JUDr. Jarmila Sopková Maximová
poskytla nasledovné informácie:

Disciplinárne konania:
Na ZSS sa obrátilo už viacero členov so žiadosťou o zastupovanie v disciplinárnych konaniach a doposiaľ nebol nikto odmietnutý. Prezidentka sa vyjadrila, že ako jej len budú dovoľovať časové a iné možnosti, bude zastupovať členov ZSS. V poslednom období ju požiadali o pomoc  traja členovia, ale aj dvaja nečlenovia ZSS, nielen z obvodu Krajského súdu v Košiciach).  

V disciplinárnom konaní (ďalej DK) proti JUDr. Viere Obermanovej z Košickej sekcie, boli úspešní, ale predseda okresného súdu sa odvolal. Informuje, že vec sa dostala do odvolacieho senátu JUDr. Polku, ktorý vedie so ZSS spor o ochranu osobnosti. Z uvedeného dôvodu vzniesli v odvolacom konaní námietku zaujatosti voči predsedovi senátu JUDr. Polkovi, avšak do týždňa im bolo doručené uznesenie o neopodstatnenosti námietky zaujatosti.  V prípade neúspechu zvážia ďalšie kroky.

Pripomienky ZSS k návrhu vyhlášky MS SR, ktorou sa ustanovujú podrobnosti o obsadzovaní voľných štátnozamestnaneckých miest na súdoch výberovým konaním a výberom (rezortné číslo 31990/2009-130).

Prezidentka poďakovala JUDr. Vorobelovi za vypracovanie pripomienok ZSS k návrhu vyhlášky MS SR, Pripomienky v určenej lehote podala a s potešením oznamuje, že uvedené pripomienky ZSS boli plne akceptované.

Žiadosť o prijatie u predsedu Najvyššieho súdu SR a ministerky spravodlivosti SR:
Prezidentka informovala, že sa snažila v súvislosti s dianím v súdnictve  kontaktovať predsedu NS SR JUDr. Harabina a ministerku spravodlivosti JUDr. Petríkovú, aby dala podnet na diskusiu. Podľa informácie z Kancelárie ministerky spravodlivosti, promptná návšteva u nej nebola možná, vzhľadom na nutnosť požiadania o prijatie písomnou formou. Z tohto dôvodu bola dňa 1.10.2009 podaná písomná žiadosť o prijatie, aj za účelom vyhodnotenie plnenia Zmluvy o spolupráci medzi MS SR a ZSS. Ministerka spravodlivosti prijme prezidentku a viceprezidentku dňa 4.11. 2009.

Naopak, u JUDr. Harabina bola prezidentka prijatá 5.10. 2009. Ich dialóg bol veľmi otvorený, aj keď nebol súhlasný. Prezidentka vyslovila žiadosť, aby návrhy na začatie disciplinárnych  konaní proti sudcom, zvlášť pre disciplinárne previdenia pre prieťahy v konaní, boli veľmi citlivo zvažované. V dôsledku dlhoročnej zlej situácie v justícii má takmer každý sudca na Slovensku v niektorej veci prieťah v konaní. Prezidentka zároveň pozvala p. predsedu NS SR na Hlavné zhromaždenie ZSS. Predseda NS informoval, že v uvedenom termíne má naplánovanú dovolenku, preto jeho osobná účasť na HZ ZSS nebude možná.

Valné zhromaždenie Sudcovskej únie ČR:

Prezidentke bola doručená pozvánka na Valné zhromaždenie, ktoré organizuje Sudcovská únia ČR. Pretože VZ SU sa bude konať až po Hlavnom zhromaždení ZSS, mal by sa ho zúčastniť už novozvolený prezident ZSS.

Médiá:
Prezidentka informovala, že bola oslovená viacerými médiami, ktorým poskytla vyjadrenie – pre TV Markíza, STV, SITA, Slovenský rozhlas (Rádiožurnál, relácia Kontakty). Ako uviedla, nie je ani za pomstu, či revanšizmus, ale ani za slobodu slova zneužívanú bezmedzným spôsobom. Vyjadrila potrebu hľadania správneho spôsobu boja, pričom v tejto veci súhlasí s vyjadrením  JUDr. Miliny Jánoškovej z bodu 1.

Päť viet:
Vyjadrila nespokojnosť s formou vyhlásenia Piatich viet, pretože časť iniciátorov, ktorí sú členmi ZSS,  nepovažovali vôbec za potrebné najprv informovať o veci CR. Ďalej vyzvala prítomných členov CR ZSS, ktorí sú zároveň signatármi dokumentu Päť viet, aby vyvrátili, alebo potvrdili informáciu, ktorú získala z médií, že signatári sa obrátili na UIM, a obišli ZSS ako člena UIM. D. Čimo túto informáciu potvrdil. Prezidentka takýto postup signatárov, členov ZSS a CR ZSS považuje za zarážajúci a nefér, a vyzýva týchto členov CR ZSS, ktorí sú zároveň signatármi Výzvy a dokumentu Päť viet (K. Javorčíková, D. Čimo, E. Szabová, M. Vorobel), aby predložili Celorepublikovej rade ZSS list písaný Európskej alebo Medzinárodnej asociácii sudcov (EAJ alebo UIM). Dušan Čimo uviedol, že dokumenty predložené UIM predloží CR ZSS v priebehu budúceho týždňa (úloha č. 1).

Je presvedčená, že pokiaľ ide o dianie v justície a súčasnú medializáciu, skutočný zámer je skrytý, nie je to snaha o systémové zmeny, ale záujem dosiahnuť personálne zmeny na želaných postoch v súdnictve. Zvolenie JUDr. Harabina do funkcie predsedu NS SR, ktoré je neželané u opozičných politikov, i časti sudcov, nesmie byť dôvodom, pre ktorý by sa sudcovská obec mala nechať do tohto personálneho boja vtiahnuť.


3 – Kontrola plnenia úloh


JUDr. Bystrianska vykonala kontrolu plnenia úloh z ostatného zasadnutia CR ZSS:
Body 1. a 2. - potvrdiť definitívne rezerváciu v Inštitúte vzdelávania MS SR a JA v Omšení pre účely HZ ZSS
Úloha splnená
Bod 3. Oslovenie Prof.  Sokola pre účasť na HZ 2009
Úloha splnená
Bod 4. Archivácia spisov Požiadať MV SR, Slovenský národný archív,  o odklad na predloženie „Návrhu na vyradenie registratúrnych záznamov ZSS“ do konca mesiaca január 2010.
Úloha splnená
Rozhodnutie o tom, čo so spismi staršími ako 5 rokov, je na dohode s Národným archívom (dá sa dohodnúť aj iná lehota). Dohodu medzi ZSS a Národným archívom je potrebné ponechať na nové vedenie, o ktorom sa rozhodne na HZ.

4 – Príprava hlavného zhromaždenia ZSS 2009


Prezidentka zhrnula rokovanie s  Ing. Grišlovou nasledovne:
Celkový počet osôb, ktoré sa dajú ubytovať je 100 v rátane hostí. Problém sa vyskytol s rokovacou sálou, s ktorou sa rátalo v Družbe (patriaca ZVJS). V objekte majú už od septembra 2008 plánovanú akciu, a to je dôvod, prečo je možné uskutočniť rokovanie len v Justičnej akadémii.
Predbežný  prepočet na akciu realizovanú v Omšení je 1700€

Druhou možnosťou bol Vzdelávací inštitút fakulty veterinárneho lekárstva Košice, ktoré bolo vykalkulované v sume 6979,2 €. Prezidentka spomenula dôvod hľadania druhej možnosti konania akcie, spojený s náhlou zmenou termínu konania porady predsedov krajských a okresných súdov, ktorú zvolala ministerka, ktorá sa kryla s dátumom a miestom HZ, hoci ZSS požiadavku na tieto priestory uplatnilo už v marci 2009, a boli pre účely HZ ZSS záväzne rezervované a zahrnuté aj do plánu akcií v IV MS SR a JA na druhý polrok 2009. Ministerka spravodlivosti nakoniec v priebehu októbra 2009 svoje rozhodnutie zmenila.

Ďalej prebiehala diskusia o výhodách a nevýhodách oboch zariadení, pričom ku koncu sa členovia zhodli na realizácii HZ v Omšení.

Ďalej sa CR zaoberala jednotlivými úlohami a organizáciou HZ (tie sú spísané v poslednom bode zápisnice - úlohy)

Bol odhlasovaný poplatok za účasť na Hlavnom zhromaždení na 30€ / osoba. Výdavky na prepravu sa preplácajú z centrálneho účtu.

Prof. Sokol odsúhlasil svoju účasť na HZ . Bola mu odsúhlasená odmena: 100 € + úhrada cestných výdavkov.

Prezidentka prečítala návrh programu HZ, ktorý pripravila a vyzvala ku komentárom zo strany členov.  Návrh programu bol schválený bez zmien.

Boli určení moderátori HZ :
1. deň : JUDr. Milina Jánošková
2. deň: JUDr. Táňa Veščičíková

Ďalej prezidentka upozornila na potrebu vykonať kontrolu hospodárenia ZSS za obdobie uplynulého roka – od októbra 2008 do októbra 2009, čo je povinnosťou kontrolnej komisie. Aktuálni členovia Kontrolnej komisie boli zvolení na HZ ZSS 2007, týchto prezidentka osloví, aby si kontrolu hospodárenia vykonali včas.

Prezidentka znovu predložila návrh, aby CR pripravila zmenu stanov tak, aby v stanovách bolo podchytené sídlo ZSS menené podľa súdu alebo bydliska, z ktorého prezident pochádza. Každý kandidát sekcie by mohol byť vopred s predsedom príslušného súdu dojednaný o možnosti zriadenia sídla ZSS na adrese súdu. V prípade, že to nebude možné, by slúžila ako sídlo súkromná adresa toho- ktorého nominanta. Teda je potrebné pripraviť návrh na zmenu stanov, v zmysle ktorej voľbou prezidenta by bolo určované aj miesto sídla ZSS (úloha 8).

Odsúhlasila sa hudba hrajúca v spoločenský večer :  Kandráčovci a diskotékovú časť zabezpečí sekcia Trenčín.

Fotodokumentáciu na HZ ZSS zabezpečia členovia CR ZSS Tomáš Novák, Marián Vorobeľ a Juraj Flórovič.

V súvislosti s prípravou HZ ZSS boli prijaté nové úlohy č. 2 až 7 (viď úlohy).

5– Informácia o členskej základni , platenie členských príspevkov


Informácie k týmto témam zazneli v bode 1. Bude zostavený menný zoznam členov (úloha č. 3) a výška zaplateného členského. Členovia, ktorí nezaplatili členské príspevky za minulý rok (príp. i predchádzajúce roky) budú vyzvaní na ich zaplatenie a v prípade nezaplatenia, budú zo ZSS vylúčení.

6 – Finančné a ekonomické otázky


Bol prednesený peňažný stav na hlavnom účte ZSS. K 30.09.2009 (podľa posledného bankového výpisu) bol peňažný stav 9 150,82 €.

Bola odsúhlasená odmena 70€ Ing. Veronike Stravkovej za písanie zápisnice z CR 16. -17. 10. 2009.

Prezidentka informovala, že v záujme možnosti získavania finančných prostriedkov pre ZSS  - 2% z daní aj v r. 2010, je potrebné tento nárok oficiálne uplatniť, urobí pre to potrebné kroky.

Ďalej bola navrhnutá odmena za prepísanie HZ z roku 2008 zo zvukového zariadenia, a poverenou osobou bola Ing. Veronika Stravková. Odmena bola schválená vo výške 165,96€.

Ing. Veronika Stravková oznámila o zmene formy aktualizácií  ekonomického softvéru KROS, ktoré viedlo k zníženiu nákladov. Ide o sťahovanie aktualizácií  cez internet bez poplatkov (mimo jednorazového poplatku na prielome rokov).

Prezidentka informovala, že zástupcov jednotlivých sekcií vyzvala e-mailom na vykonanie inventarizácie majetku, ktorý majú v jednotlivých sekciách. Doteraz nedostala žiadnu odovzvu.

Prezidentka informovala, že ku 30. októbru 2009 končí svoju činnosť podľa Dohody o brigádnickej činnosti študenta Matúš Maxim, ktorý má na starosti aktualizáciu webovej stránky ZSS podľa požiadaviek ZSS. V nasledujúcom období už o túto činnosť nemá záujem, preto novú dohodu neuzavrie, a pre ZSS vyvstáva potreba nájsť nového zamestnanca.


7 – Otvorený list skupiny sudcov – dianie v justíciiVzhľadom na to, že 2.9.2009 prišiel otvorený list z Bratislavskej sekcie s požiadavkou o zaradenie do programu CR, prezidentka odovzdala slovo zástupkyni Bratislavskej sekcie, aby predniesla návrh a uviedla,  aký výstup z rokovania ich sekcia navrhuje.

JUDr. Edita Szabova uviedla, že sa v sekcii nedohodli na konkrétnom výstupe, pretože podaný návrh je osobnou iniciatívou JUDr. Kataríny Javorčíkovej. Podľa jej názoru by mala po prerokovaní tohto bodu zaujať nejaké stanovisko CR ZSS.

Mgr. Dušan Čimo  naopak navrhuje vyvolať diskusiu, či sa táto vec má zo strany ZSS považovať za problém alebo nie. Takže výstup by mal byť v tom, že či ide o problém ako taký, ktorý má, či nemá riešiť združenie. Osobne problém vníma tak, ako je opísaný v iniciatíve Päť viet a Výzve sudcov. Podľa neho ide o skutočne závažné pochybnosti, kde sa prekročila hranica, za ktorou  sa dá hovoriť o nezávislosti rozhodovania súdnej moci.  Ako príklad spomenul JUDr. Benešovú a jej výmenu v konkrétnom súdnom spore.

Navrhuje, aby sa ku Piatim vetám, ako vyústeniu otvoreného listu, ZSS vyjadrilo, pretože reakciu sudcovia od ZSS čakajú, ale nie v zmysle, kto je za ktorú stranu.

JUDr. Edita Szabova  súhlasí s Mgr. Čimom, nechce sa vyjadrovať ku konkrétnym disciplinárnym konaniam , ale chce zaujať stanovisko. 

JUDr. Gabriela Dúbravková predniesla stanovisko za žilinskú sekciu: 

„Negatívne vnímame stav mediálnych výstupov sudcov s akýmikoľvek zámermi politikov. ZSS ako najväčšia stavovská organizácia sudcov je otvorená akémukoľvek názoru, ktorý smeruje k posilneniu sudcovskej nezávislosti a nestrannosti a teda aj kritickým  názorom sudcov, ktorí cítia ohrozenie svojho postavenia. Považujeme za dôležité a prvoradé, aby ZSS aktívne prezentovalo a presadzovalo systémové zmeny posilňujúce nezávislé postavenie justície a elimináciu akýchkoľvek negatívnych vplyvov na výkon funkcie sudcov. ZSS má za cieľ pôsobiť ako zjednocujúci prvok, ktorý dokáže sudcov aj s rozdielnymi názormi na dianie v justícii spojiť a podporiť ich vo voľnom vyjadrení vlastných názorov. ZSS vždy bude podporovať a prezentovať všetky aktivity, ktoré sú v súlade s prijatým  a stanoveným  programovým vyhlásením ZSS.“


JUDr. Marián Vorobel komentuje,  že toto stanovisko nereaguje na súčasnú situáciu mimo prvej vety. Je potrebné povedať, o čom sa domnievame, že je korektne alebo nie je korektne. Navrhuje oceniť všetky snahy, ktoré boli prezentované sudcami v oboch názoroch.

JUDr. Gabriela Dúbravková  komentuje, že snahy v základných veciach všetkých členov CR ZSS sú rovnaké a neodporujú si, preto vyzývala, aby sa zúčastnení zjednotili. Opakuje, že cieľom je, aby súdnictvo nebolo ovplyvňované zvonku. Preto by sa mali snažiť o stmelenie prúdov, ktoré tu sú, pričom obhajuje žilinské stanovisko.

Mgr. Dušan Čimo  prihovára sa za to, aby sa išlo po tom, čo v poriadku nie je, a nie spomínalo to, čo v poriadku je. Myslí si, že nikto nečaká zhrnutie splnených  cieľov, ale ak niekto vidí nejaký problém, je potrebné ho pomenovať. Iniciátori Piatich viet ho už pomenovali ako zneužívanie disciplinárnych konaní.

JUDr. Renáta Kňazúrová: položila otázku kto a čo od ZSS očakáva? Kto očakáva aké vyjadrenie? Spomenula, že nie všetci sudcovia prejavili svoj jednoznačný názor. A preto nie je možné povedať jednoznačné stanovisko, čím obhajuje stanovisko žilinskej sekcie.

Mgr. Dušan Čimo opäť stojí za svojim názorom, aby sa aspoň všeobecne zhodnotilo, či došlo k nejakým prešľapom alebo nie. Jednoznačne zaujať stanovisko k tým prípadom, u ktorých postihy nie sú za výkon, ale za názor.

JUDr. Táňa Veščičíková uviedla, že nie je možné povedať dopredu, či ku zneužitiu disciplinárnych konaní došlo. V tomto prípade je vhodnejšie voliť slová, že nanajvýš máme podozrenie zo zneužívania disciplinárnych konaní.

Mgr. Dušan Čimo je presvedčený o už spomínanom, a ak si ho ľudia zvolili do funkcie v ich sekcii ZSS, je potrebné vysloviť názor, ak je presvedčený o jeho správnosti.

JUDr. Libor Duľa je absolútne proti slovám ako "tichá podpora", "majú strach", alebo "nikto nepochybuje". Napáda použitie týchto slov obzvlášť v prípade, ak dokumentu vyslovilo podporu 105 ľudí, čo nie je  ani desať percent sudcov v zmysle, a ostatní, ktorí sa nepodpísali, by mali byť vnímaní ako tí, ktorí sa boja. Označuje iniciatívu za minimálne podporenú. Pripája sa k názoru JUDr. Veščičíkovej, že by sa pokúšali súdiť dopredu, ak by sa postavili za stanovisko Päť viet. Prezentoval, že je nutné vyvarovať sa unáhleným záverom.

JUDr. Florovič sa postavil za stanovisko JUDr. Ďuľu, pričom spomenul osobnú skúsenosť s tým, ako funguje prezentovanie vecí z oblasti súdnictva v médiách.

JUDr. Milina Jánošková  je za to, že o disciplinárnych konaniach by sa sudca, ktorého sa to týka nemal dozvedieť z tlače. Zaoberať by sa mali nie samotnými disciplinárnymi konaniami, ale na základe čoho začínajú. V prípade, ak začínajú vyjadrením osobného názoru, je za to, že by sa na CR touto otázkou zaoberať mali. Je za to, aby sa na CR prijalo stanovisko na to, čo sa v skutočnosti deje. Vyjadrila nesúhlas s počinmi JUDr. Dubovcovej a isté hranice vystupovania sudcu na verejnosti by mali byť rešpektované. No naopak, sudca je tiež občan a mal by mať možnosť vyjadriť svoj názor a nemal by byť disciplinárne postihovaný. Navrhuje, aby výstup obsahoval s čím konkrétne ZSS nesúhlasí s čím súhlasí, ale nevyjadrovať sa k žiadnemu konkrétnemu disciplinárnemu konaniu.

JUDr. Dana Bystrianska reaguje na predošlý názor JUDr. Jánoškovej, že taktiež obvinenie zo zneužívania disciplinárneho konania považuje už za preukázané.

Mgr. Dušan Čimo reaguje na príspevok JUDr. Duľu otázkou, čo je vlastne preukázané a čo nie. Ďalej uvádza, že nekritizuje disciplinárne konania ako také, ale kritizuje iba to, že sa zneužívajú. Taktiež si myslí, že vykázané čísla počtu disciplinárnych konaní, na ktorých je podozrenie, že sa týkajú stíhania za názor, v terajšom a vtedajšom vedení nie sú pravdivé.

JUDr. Dana Bystrianska je za to, že by vystupovania na verejnosti mali mať určitú formu a mali by sledovať záujmy obecné. Súhlasí s názorom JUDr. Duľu, že disciplinárne konania by nemali byť vopred spochybňované, a aj keď je nejaké podozrenie, malo by sa postupovať podľa právnych krokov.

JUDr. Jarmila Sopková Maximová uviedla, že analýzu disciplinárnych konaní, ktorá bola zaslaná všetkým sudcom, si prešla iba informačne, pretože ako právnik a sudca neprijíma nekriticky a bez overenia iba informácie jednej zo sporových strán. Ak má k akémukoľvek problému dať svoje stanovisko, či podpis, tak ho dáva po získaní dostatočných podkladov od všetkých zúčastnených, ktorých sa problém týka, ich analýze a syntéze. Pokiaľ ide o návrh D. Čima a M. Jánoškovej, upozorňuje na možné úskalia, ktoré z obsahu textu môžu vzniknúť. Aj keď sú v nich spomenuté prešľapy oboch strán, v jednom prípade sa vyhnú konkrétnym menám i možnosti ich identifikovať, no v druhom prípade bude spochybnenie disciplinárneho konania adresné, pričom sa jedná o konkrétne neskončené disciplinárne konania,  preto jej z jej pohľadu takýto postup veľmi nevhodný, až neprípustný. Tým sa dosiahne opäť dojem, akoby ZSS zastávalo jeden názor (či skupinu sudcov), čomu je potrebné sa vyhnúť.

Ďalej vytýkala neprincipiálny postoj ZSS, a predovšetkým CR ZSS, ak vezmeme do úvahy dianie v súvislosti s disciplinárnymi konaniami podávanými proti sudcom vtedajším ministrom spravodlivosti a predsedami súdov od  roku 2002. Prečítala článok, ktorý vyšiel v r. 2003 v SME len v elektronickej podobe – v ktorom sa ako viceprezidentka ZSS ohradila proti systémovým nedostatkom, ale neútočila na osobnosť žiadneho vtedajšieho funkcionára.  Výňatok z článku, uverejneného v SME dňa 20.11.2003: „Disciplinárne senáty dostali do konca septembra 56 návrhov na disciplinárne konanie voči sudcom. V roku 2002 bolo vedené disciplinárne konanie voči 85 sudcom, čo je približne sedem percent z celkového počtu sudcov. "Podľa môjho názoru je to veľa,“ povedala v rozhovore pre agentúru SITA viceprezidentka Združenia sudcov Slovenska (ZSS) Jarmila Maximová. Polovica podaných návrhov na disciplinárne konanie v tomto roku je za prieťahy v súdnom konaní. Podľa Maximovej ZSS má záujem na posilňovaní zodpovednosti sudcov. Zároveň však sudcovia by nemali byť postihovaní za prieťahy v konaní, ktoré vznikli bez ich subjektívneho zavinenia. Doložila, že ZSS sa nebude nikdy zastávať sudcov, ktorí sú dôvodne disciplinárne stíhaní pre alkohol, alebo hrubé porušenie sudcovských povinností.“

Poukázala na skutočnosť, že CR ZSS v septembri 2003 dokonca odmietla poskytnúť zastupovanie kolegini V. Kováčovej v disciplinárnom konaní, čo v tej dobe okrem nej (súčasnej prezidentky ZSS) nikto nekritizoval. Len na jej iniciatívu  bolo následne prijaté na zasadnutí CR ZSS v dňoch 10.-11.2003 uznesenie, že ak člen ZSS požiada o ochranu v súvislosti s disciplinárnym stíhaním, ZSS mu vždy sprostredkuje zástupcu, ktorý bude ochotný zastupovať ho v disciplinárnom konaní. Je v kompetencii sekcie takúto žiadosť prerokovať a ponúknuť členovi ZSS zastupovanie v disciplinárnom konaní. CR ZSS riešenie takejto žiadosti zoberie len na vedomie.

Terajšiu iniciatívu skupiny sudcov, horliacich proti disciplinárnym konaniam označuje za prehnané hrdinstvo. V roku 2003 sa v súvislosti s mnohými  disciplinárnymi konaniami proti sudcom  sa CR ZSS zmohla iba na „prosebný list“, s ktorým sa obrátila na vtedajšieho ministra Lipšica, aby neboli vedené voči sudcom z dôvodov, ktoré vznikli bez ich osobného pričinenia (viď zápisnicu CR ZSS z 5.-6-9.2003: ... v súvislosti s disciplinárnym stíhaním sudkyne z OS Košice II.. „CR ZSS sa k problému vyjadrila a rozhodla, že prezident napíše list ministrovi spravodlivosti a Súdnej rade, že je potrebné citlivo zvažovať návrhy na disciplinárne stíhanie v súvislosti so situáciou na OS Košice II a OS Piešťany. „) Vytýka, že vtedy CR takmer mlčala, a teraz  kričia až príliš hlasno. Zhrnula, že ide o politickú hru, do ktorej sa sudcovia nemajú čo miešať.


JUDr. Libor Duľa zhrnul názory za sekciu a informuje o stanovisku sekcie, ktoré predkladá na  hlasovanie:

„Rada trvá na nespochybniteľnosti  práva sudcu vyjadriť sa verejne k pomerom v justícii a jej problémom, pokiaľ sudca pri svojom vyjadrení neporušuje svoju základnú zákonnú povinnosť  zdržať sa aktivít narúšajúcich vážnosť a dôstojnosť funkcie sudcu alebo ohrozujúcich dôveru v nezávislé, nestranné a spravodlivé rozhodovanie súdov.
Rada však zdôrazňuje, že obsah prehlásenia „päť viet“ a dokumentu „Výzva sudcov“ z 26. septembra 2009 je prejavom osobného názoru signatárov týchto dokumentov, ktorí sa svojim počtom nepribližujú ani desiatim percentám členov sudcovského zboru.
Rada zároveň  odmieta získavanie anonymnej podpory sudcov pre tieto dokumenty,  ktorý je nedôstojný, jeho výsledok spochybniteľný a je možným zdrojom rôznych foriem budúceho nátlaku na tých signatárov, ktorých súhlas je „uložený v evidencii“ .
Rada považuje za jediný vhodný model vytvárania prostredia pre nezávislé, zákonné a včasné  súdne rozhodovanie riadny chod štandardných inštitúcií vo sfére správy a riadenia súdov, vrátane Súdnej rady a orgánov sudcovskej samosprávy (sudcovské rady), ku konštituovaniu ktorých Združenie sudcov Slovenska výraznou mierou prispelo.
Rada má za to,  že najvýraznejšou zárukou nezneužívania disciplinárnych konaní je nestranné rozhodovanie senátov disciplinárneho súdu. Ich rozhodnutia môžu byť predmetom verejnej diskusie a kritiky, nemali by však byť už vopred spochybňované ani politicky ovplyvňované, a to žiadnou zo sporových strán.
Rada opakovane deklaruje, že spôsob ingerencie Združenia sudcov Slovenska a jeho  orgánov do priebehu neskončených disciplinárnych konaní môže spočívať jedine v poskytovaní právneho zastúpenia  dotknutému sudcovi, k čomu pravidelne dochádza.
Rada vyzýva sudcov všeobecného súdnictva Slovenskej republiky, aby dôrazne uplatňovali svoje statusové práva jednak individuálne, jednak pokiaľ ide o sudcovský stav a súdnictvo ako celok, a to zákonu zodpovedajúcim a zmysluplným  spôsobom. Zároveň však sudcov žiada, aby všestranne prispeli k odstráneniu nežiaducej  polarizácie v sudcovskom zbore a zámernej alebo neuváženej a vonkajšími vplyvmi neprípustne podporovanej dehonestácii justície zvnútra.“

Mgr. Marián Vorobel navrhuje v druhom odseku dodatok: pričom neboli doposiaľ takéto podpisy nikdy vyzbierané. Ďalej navrhuje do piateho odseku vynechať slovo „politické“ a v poslednom odseku - vynechať  poslednú vetu. Ďalej trvá na vypustení posledného odseku s argumentáciou, že slová o „zmierení“ evokujú návrat do komunizmu a k myšlienke jednoty Národného frontu.

JUDr. Renáta Kňazúrová je za prvý odsek, inak všetko vypustiť. Tento pozmeňovací návrh následne stiahla.

Po ďalšej diskusii bol ustálený návrh s modifikáciami v tomto znení:

„Rada trvá na nespochybniteľnosti  práva sudcu vyjadriť sa verejne k pomerom v justícii a jej problémom, pokiaľ sudca pri svojom vyjadrení neporušuje svoju základnú zákonnú povinnosť  zdržať sa aktivít narúšajúcich vážnosť a dôstojnosť funkcie sudcu alebo ohrozujúcich dôveru v nezávislé, nestranné a spravodlivé rozhodovanie súdov.

Rada však zdôrazňuje, že obsah prehlásenia „päť viet“ a dokumentu „Výzva sudcov“ z 26. septembra 2009 je prejavom osobného názoru signatárov týchto dokumentov.
Rada zároveň odmieta získavanie anonymnej podpory sudcov pre tieto dokumenty, ktorý je nedôstojný, jeho výsledok spochybniteľný a je možným zdrojom rôznych foriem budúceho nátlaku na tých signatárov, ktorých súhlas je „uložený v evidencii“.

Rada považuje za jediný vhodný model vytvárania prostredia pre nezávislé, zákonné a včasné  súdne rozhodovanie riadny chod štandardných inštitúcií vo sfére správy a riadenia súdov, vrátane Súdnej rady a orgánov sudcovskej samosprávy (sudcovské rady), ku konštituovaniu ktorých Združenie sudcov Slovenska výraznou mierou prispelo.

Rada má za to,  že najvýraznejšou zárukou nezneužívania disciplinárnych konaní je nestranné rozhodovanie senátov disciplinárneho súdu. Ich rozhodnutia môžu byť predmetom verejnej diskusie a kritiky, nemali by však byť už vopred spochybňované ani ovplyvňované, a to žiadnou zo sporových strán.

Rada opakovane deklaruje, že spôsob ingerencie Združenia sudcov Slovenska a jeho  orgánov do priebehu neskončených disciplinárnych konaní môže spočívať jedine v poskytovaní právneho zastúpenia  dotknutému sudcovi, k čomu pravidelne dochádza.“


Hlasovanie prebehlo nasledovne: 
ZA: 8
PROTI: 5
ZDRŽALO SA: 0
Návrh uznesenia bol prijatý.  JUDr. Milina Jánošková a Mgr. Dušan Čimo vypracovali ďalší návrh, ktorý preniesol D. Čimo:

„ZSS negatívne vníma spájanie mediálnych výstupov sudcov s akýmikoľvek zámermi politikov.
Považuje za samozrejmé, že každý sudca by mal dodržiavať sudcovskú etiku a zdržať sa vyjadrení, ktoré by mohli vyvolať nedôveru občanov v nezávislé súdy.
Právo slobodne vyjadriť svoj názor je však garantované Ústavou SR, a preto sudcu nemožno disciplinárne stíhať za vyjadrenie kritických názorov na pomery v justícii.
ZSS vyjadruje znepokojenie nad tým, že subjektívny názor sudcu vyjadrený v médiách alebo plnenie si občianskej povinnosti (napr. vypovedať ako svedok alebo podať trestné oznámenie) by mohol byť považovaný za závažné disciplinárne previnenie nezlučiteľné s výkonom funkcie sudcu, ktoré má za následok disciplinárne konanie a pozastavenie výkonu funkcie.
Za tejto situácie tak ide o formu nátlaku, aby bol sudca svojho práva na slobodné vyjadrenie názoru fakticky zbavený.“JUDr. Libor Duľa vzniesol procedurálny návrh o nehlasovaní o druhom návrhu, aj  vzhľadom na zásadu ne bis in idem, pretože k tomuto bodu programu už CR ZSS stanovisko prijala.

Nasledovalo hlasovanie, či sa bude oficiálne hlasovať za druhý návrh:
ZA: 5
PROTI: 7
ZDRŽALO SA: 1
Z toho vyplýva, že sa pokračovalo v hlasovaní za druhý návrh.


JUDr. Libor Duľa navrhuje v druhom  odseku návrhu
1. zmeniť slová "sa považuje za závažné" na slová "mohol byť považovaný".
2. vsunúť vetu za štvrtý odsek: " Má však za to že takýto záver môže byť prijatý len na základe právoplatného rozhodnutia disciplinárneho súdu".


CR hlasovala o vyššie uvedenom pozmeňovacom návrhu: 
ZA: 6
PROTI: 7
Pozmeňovací návrh neprešiel. 

Nasledovalo hlasovanie za návrh – bez posledného odseku:
ZA: 7
PROTI: 5
ZDRŽALO SA: 1
Návrh vyhlásenia (bez posledného odseku) bol prijatý.

 

UZNESENIE

CR v Omšení sa 16.10.2009 odsúhlasila:


Uznesenie


Rada trvá na nespochybniteľnosti  práva sudcu vyjadriť sa verejne k pomerom v justícii a jej problémom, pokiaľ sudca pri svojom vyjadrení neporušuje svoju základnú zákonnú povinnosť  zdržať sa aktivít narúšajúcich vážnosť a dôstojnosť funkcie sudcu alebo ohrozujúcich dôveru v nezávislé, nestranné a spravodlivé rozhodovanie súdov.

Rada však zdôrazňuje, že obsah prehlásenia „päť viet“ a dokumentu „Výzva sudcov“ z 26. septembra 2009 je prejavom osobného názoru signatárov týchto dokumentov.

Rada zároveň odmieta získavanie anonymnej podpory sudcov pre tieto dokumenty, ktorý je nedôstojný, jeho výsledok spochybniteľný a je možným zdrojom rôznych foriem budúceho nátlaku na tých signatárov, ktorých súhlas je „uložený v evidencii“.

Rada považuje za jediný vhodný model vytvárania prostredia pre nezávislé, zákonné a včasné  súdne rozhodovanie riadny chod štandardných inštitúcií vo sfére správy a riadenia súdov, vrátane Súdnej rady a orgánov sudcovskej samosprávy (sudcovské rady), ku konštituovaniu ktorých Združenie sudcov Slovenska výraznou mierou prispelo.

Rada má za to,  že najvýraznejšou zárukou nezneužívania disciplinárnych konaní je nestranné rozhodovanie senátov disciplinárneho súdu. Ich rozhodnutia môžu byť predmetom verejnej diskusie a kritiky, nemali by však byť už vopred spochybňované ani ovplyvňované, a to žiadnou zo sporových strán.

Rada opakovane deklaruje, že spôsob ingerencie Združenia sudcov Slovenska a jeho  orgánov do priebehu neskončených disciplinárnych konaní môže spočívať jedine v poskytovaní právneho zastúpenia  dotknutému sudcovi, k čomu pravidelne dochádza.


Vyhlásenie


ZSS negatívne vníma spájanie mediálnych výstupov sudcov s akýmikoľvek zámermi politikov.

Považuje za samozrejmé, že každý sudca by mal dodržiavať sudcovskú etiku a zdržať sa vyjadrení, ktoré by mohli vyvolať nedôveru občanov v nezávislé súdy.

Právo slobodne vyjadriť svoj názor je však garantované Ústavou SR, a preto sudcu nemožno disciplinárne stíhať za vyjadrenie kritických názorov na pomery v justícii.

ZSS vyjadruje znepokojenie nad tým, že subjektívny názor sudcu vyjadrený v médiách alebo plnenie si občianskej povinnosti (napr. vypovedať ako svedok alebo podať trestné oznámenie) by mohol byť považovaný za závažné disciplinárne previnenie nezlučiteľné s výkonom funkcie sudcu, ktoré má za následok disciplinárne konanie a pozastavenie výkonu funkcie.


8 – Ostatné

Ing. Veronika Stravková informovala o navrhovaných zmenách Stanov EAJ, z listu ktorý Európska asociácia sudcov zaslala združeniu.
Uvedený návrh zmeny bude zaslaný do HZ všetkým členom CR ZSS.


ÚLOHY


1. Predložiť členom CR ZSS (elektronickou poštou) všetky dokumenty, ktoré boli zaslané Európskej asociácii sudcov (EAJ) alebo Medzinárodnej asociácii sudcov (UIM) zo strany signatárov dokument Päť viet a Výzvy sudcov.
Termín: 23.10.2009
Zodpovedný: Mgr. Dušan Čimo


2. Predložiť návrhy členov  do komisii, ktoré budú vytvorené na HZ ZSS (mandátová, volebná, návrhová).
Termín: 19.11.2009
Zodpovední: predsedovia a podpredsedovia sekcií


3. Aktualizovať menný zoznam členov každej jednotlivej sekcie pre účely HZ ZSS (mandátová, volebná komisia) a tento oznámiť prezidentke ZSS.
Termín: 23.10.2009
Zodpovední: predsedovia a podpredsedovia sekcií


4. Vykonať kontrolu hospodárenia ZSS za obdobie od októbra 2008 do októbra 2009.
Termín: 15.11.2009
Zodpovední: členovia Kontrolnej komisie


5. Zabezpečiť pomocné pracovné sily pre účely konania HZ ZSS (hostesky) za odmenu, aká bola vyplácaná v r. 2008.
Termín: 19.11.2009
Zodpovedná: prezidentka ZSS


6. Oslovenie sekcie v Nitre a Banskej Bystrici, ktorí nemajú zástupcov v CR ZSS v spojitosti  s aktualizáciou členskej základne a účasťou na HZ ZSS.
Termín:23.10.2009
Zodpovedná: prezidentka ZSS


7. Predložiť členom CR ZSS návrh zmeny Stanov ZSS (článok II.) v  elektronickej podobe.
Termín: 30.10.2009
Zodpovedný: JUDr. Marián Vorobeľ


8. Urobiť prepis Hlavného zhromaždenia ZSS z roku 2008 za schválenú odmenu.
Termín:20.11..2009
Zodpovedná: Ing. Veronika Stravková


9. Oznámiť Ing. Veronike Stravkovej presné sumy vrátených častí členských príspevkov z centrálneho účtu ZSS, resp. doteraz nevrátených peňazí, pre jednotlivé sekcie, v zmysle interných predpisov ZSS o hospodárení, za účelom vrátenia 40% výšky členských príspevkov z centrálneho účtu ZSS na účty jednotlivých sekcií.
Termín: 19.11.2009
Zodpovední: predsedovia a podpredsedovia sekcií


10. Zabezpečiť podklady pre uplatnenie nároku na získavanie financií pre ZSS - z 2% z daní v r. 2010.
Termín: 19.11.2009
Zodpovední: -     prezidentka ZSS
- Ing. Veronika Stravková


11. Vykonanie inventarizácie majetku v sekciách ZSS a oznámenie výsledku prezidentke ZSS.
Termín: 15.11.2009
Zodpovední: predsedovia a podpredsedovia sekcií

V dôsledku predčasného odchodu Mgr. Dušana Čima, JUDr. Kataríny Stanislavskej, JUDr. Edity Szabovej a JUDr. Libora Duľu, CR ZSS nebola uznášania schopná, preto bolo rokovanie ukončené v sobotu 17.10.2009 o 1,20 hod..


Zapísala: Ing. Veronika Stravková

Overila: JUDr. Milina Jánošková

V Omšení, 17. októbra 2009

Komentujte

0
s podmienkami použitia.
  • Hosť

    Chcem len v krátkosti uviesť, že sa musí uskutočniť prerod u nás všetkých a v justícii už mal byť omnoho skorej, ak chceme očakávať akú-takú spravodlivosť.

  • Hosť

    Ach joj, vidím, že v ZSS za ostatné roky nedošlo vôbec k žiadnej pozitívnej zmene, až na jednu výnimku, ZSS už má peniaze na prepisovanie zápisníc z CR. Tie svojho času písal vždy niektorý člen CR určený prezidentom. Ale zrejme ZSS dostalo nejaký tučný grant alebo fifnancie z nejakého veľkého projektu!

Nachádzaš sa tu: Hlavná stránka Domov Zoj Zápisnica zo zasadnutia Celorepublikovej rady Združenia sudcov Slovenska konanej v dňoch 16. – 17. októbra 2009

Kontakt

e-mail: Táto e-mailová adresa je chránená pred spamovacími robotmi. Na jej zobrazenie potrebuješ mať nainštalovaný JavaScript.

 

Naši partneri