Sudcovia KS v Trnave - názor k preťaženým súdom

Mgr. Katarína Arnouldová, JUDr. Eva Barcajová, Mgr. Fedor Benka, JUDr. Ľubica Bundzelová, JUDr. Martin Holič, JUDr. Silvia Hýbelová, JUDr. Daniel Ilavský, JUDr. Iveta Jankovičová, JUDr. Zlatica Javorová, JUDr. Daša Kontríková, Mgr. Jozef Mačej,  JUDr. Katarína Slováčeková, JUDr. Bibiana Ťažiarová,  JUDr. Ľuboslava Vanková, sudcovia Krajského súdu v Trnave

Podpísaní sudcovia vyjadrujeme súhlasné stanovisko s článkom našej kolegyne JUDr. Gabriely Briškovej o charaktere sudcu. Na doplnenie článku a aj v súvislosti s vyjadreným názorom JUDr. Kataríny Javorčíkovej o potrebe zdieľania názorov o problémoch jednotlivých súdov a sudcov, o identifikovaní príčin regionálnych rozdielov v zaťaženosti a výkonnosti súdov ale aj sudcov v rámci jedného súdu si dovoľujeme opísať situáciu na našom súde a zamyslieť sa nad určitým názorom, o ktorom by prípadná diskusia mohla byť nápomocná pri riešení problémov.

  Krajský súd v Trnave bol dlhodobo personálne poddimenzovaným súdom.  V roku 2011, kedy bolo tunajšiemu súdu ministerkou pridelených sedem voľných miesť sudcov na občianskoprávny úsek, po rozhodnutí súdnej rady  zo dňa 17.5.2011 boli zo siedmych úspešných uchádzačov vo výberovom konaní preložení len dvaja sudcovia. V septembri 2011 bolo vypísané ďalšie výberové konanie na päť voľných miest sudcov. Zo štyroch úspešných uchádzačov následne súdna rada nepreložila na tunajší súd nikoho. Postupne, od začiatku roka 2013 sa začali dopĺňať jednotliví sudcovia na KS v Trnave, ale zároveň niektorí odišli a je možné konštatovať, že ešte vždy máme pridelené dve voľné miesta sudcov na náš súd a výberové konanie prebieha. Aj po nástupe  sudcov z prebiehajúceho výberového konania na náš súd nebudeme môcť  po viac ako šiestich rokoch konštatovať, že sme plne obsadeným súdom tak, aby sme mohli vybavovať veci bez zbytočných prieťahov (do jedného roka od kedy vec na KS napadla) a navyše minimálne dve sudkyne prejavili záujem zo súdu odísť. Stav chýbajúcich 5 sudcov z počtu predpokladaných 20 sudcov občianskoprávneho kolégia spôsobil vysoký nárast počtu nevybavených vecí. Ani po doplnení počtu sudcov na občianskoprávnom úseku na 21 v roku 2016 (z toho 1 predseda súdu bez nápadu, 1 podpredseda a 2 členovia revízneho oddelenia so zníženým nápadom) sa stav množstva nevybavených  vecí výrazne nezlepšil. Zostatok vecí v plne obsadenom senáte bol začiatkom roka 2016 a v jeho priebehu približne 1100 vecí. Predseda tunajšieho súdu  namiesto vytvorenia priaznivých podmienok pre výkon funkcie preťažených sudcov plnil podľa jeho slov príkaz MS SR a v každej veci, v ktorej  nebol viac ako rok vykonaný úkon, uložil opatrenie formou rozhodnutia (podľa názoru väčšiny sudcov občianskoprávneho kolégia v rozpore s ustanovením § 53 ods.3 zákona č. 757/2004 Z.z. o súdoch, čo mu i písomne oznámili). Za roky 2013, 2014 a 2015 bolo v jednotlivých veciach  sudcom KS v Trnave uložených predsedom súdu 820 opatrení. Opatrenia boli zakladané na príkaz predsedu súdu do spisov prvej inštancie (zároveň bolo snahou MS SR inšpirovaného predsedom nášho súdu takúto povinnosť zaviesť i do ustanovení kancelárskeho a spravovacieho poriadku).   

           Sudcovia tunajšieho súdu sa aktívne bránili takémuto postupu predsedu súdu rôznymi spôsobmi (diskusiou na kolégiách, písomnými listami). Predseda súdu trval na tom, že bez ohľadu na množstvo pridelených vecí máme v spise urobiť úkon do jedného roka od jeho pridelenia a ak tak nestihneme, dostaneme opatrenie, ktoré predseda súdu musí vydať v rámci výkonu  svojej kontrolnej činnosti (ako bolo vyššie uvedené za 3 roky bolo vydaných 820 opatrení). Predseda nášho súdu sa v rámci svojej  kontrolnej činnosti (ktorej význam  nespochybňujeme) zaujímal len o rýchlosť konania a nie kvalitu súdnych rozhodnutí, nezaujímal sa o to, ako je možné, že v jednom občianskoprávnom senáte skončíme viac ako sto vecí, neskúmal iné rozdielne podmienky, za ktorých sudca  vykonáva svoju prácu (napr. niektorý má votanta, iný nie, či má sudca odpracované všetky pracovné dni, alebo bol PN, na dovolenke,  či  niektorý má kvalitného dlhoročného VSÚ, inému odišiel a je bez VSÚ, prípadne má nového VSÚ atď). Neakceptoval našu argumentáciu, že ním požadovaná lehota jedného roka na skončenie veci nemôže byť daná predsedom súdu bez ohľadu na množstvo pridelených vecí.  

Je potrebné uviesť, že v súčasnosti predseda súdu  upustil od ukladania opatrení, (krátkodobo ich nahradil upozorneniami), ale stalo sa tak potom, keď sa vyhrotili naše vzťahy až natoľko, že sme na tento problém upozornili na celokrajskom školení sudcov za prítomnosti štátnej tajomníčky MS SR, predsedníčky súdnej rady a predsedníčky najvyššieho súdu.  

           Zachovať si morálnu integritu sudcu tunajšieho súdu a zároveň plniť si pracovné povinnosti podľa predstavy predsedu súdu bolo a je obtiažne. Akceptovanie tlaku orgánu riadenia súdu a správy súdu na sudcov vyššie opísaným spôsobom (dokonca s poznámkou „nedám sa odvolať z funkcie z dôvodu neplnenia si kontrolnej činnosti“) považujeme za neprípustné. Na našom súde väčšina sudcov požaduje od predsedu súdu vytvorenie takých pracovných podmienok, aby odvolací senát mohol pracovať tak, ako mu to zákon ukladá, t.j. aby sa všetci traja sudcovia oboznamovali nie len s rozhodnutiami (čo je pri počte 100-120 vecí v senáte možné len na úkor voľného času), ale aby sa oboznamovali aj s obsahom spisov. Len tak je možné zabezpečiť   zvýšenie kvality súdnych rozhodnutí, čo je nevyhnutné nielen vo vzťahu k účastníkom konania, ale aj vo vzťahu k sudcom prvej inštancie. Sudca odvolacieho súdu nemôže (kvalitne) rozhodnúť 100 až 120 vecí mesačne v senáte (s jedným VSÚ).  Podľa nášho názoru by mohlo ísť o 50-70 vecí, pričom by sa zohľadnila rozdielnosť konkrétnych podmienok jednotlivého sudcu pri rozhodovaní (vrátane skladby vecí). Na takýto spôsob výkonu práce (každý člen senátu sa bude oboznamovať s celým spisom vo všetkých veciach, ktoré rozhoduje), potrebuje mať sudca vytvorené podmienky tým, že mu bude prideľovaný primeraný počet vecí, čím by sa zároveň  zabezpečilo aj konanie bez zbytočných prieťahov (do jedného roka), t.j. súd musí byť obsadený takým počtom sudcov, aby sudcovia mohli pracovať kvalitne a rýchlo. Takéto podmienky pre prácu sudcu  musí ale nepochybne vytvoriť štát, v našom prípade MS SR  a predseda súdu. Voľné miesta súdom určuje MS SR, pričom ich prideľovanie žiadnym spôsobom neodôvodňuje a nezverejňuje. Na naše konkrétne otázky na kolégiu adresované predsedovi súdu, po porade predsedov súdov s ministerkou, prečo boli iným, menej zaťaženým súdom pridelené voľné miesta a nám nie, nám predseda nevedel odpovedať, alebo odpovedal, že môžeme byť radi, že sme dostali aspoň niečo, lebo niektorí nedostali nič.  

            Predpokladáme, že záujmom štátu  je, aby čo najmenší počet sudcov vybavil čo najväčší počet vecí (minimálne z ekonomických dôvodov).  Predseda nášho súdu sa snaží vyhovieť požiadavke MS SR  (vybaviť čo najviac vecí) a preto vyvíja na nás neprimeraný nátlak. Predpokladáme ale tiež, že vo funkciách predsedov súdov sú aj také osobnosti, ktoré sa vedia zastať sudcu a obhájiť primeraný  výkon  pracovitého sudcu  pri zabezpečení istej kvality súdnych rozhodnutí. 

            Z uvedených dôvodov je preto nesmierne dôležitý (pozitívny) profil osobnosti predsedu súdu, osobnostný a odborný, t.j. aký by mal a nemal byť predseda súdu  v právnom štáte, napríklad odlišný od predsedu totalitnej justície, ktorý bude vedieť čeliť výkonnej moci a súčasne si dokáže získať dôveru svojich kolegov, bude vytvárať podmienky pre kvalitnú prácu sudcov, rešpektovať  právo sudcov na rovnomerné zaťaženie u všetkých sudcov a neponechávať ho  napríklad na subjektivne rozhodnutia riadiacich predsedov senátov, ktorí nepostupujú rovnako (s odôvodnením, že nemôže zasahovať do práce jednotlivých senátov)  a byť príkladom pracovitého sudcu, ktorý súčasne  funkciu sudcu aspoň čiastočne aj riadne vykonáva  a týmto všetkým poskytovať občanom reálne naplnenie práva na súdnu ochranu, lebo inak na porušovanie práv sudcu doplatí občan. Podľa nášho názoru ani justícia, ani občania nepotrebujú zabezpečiť len členov výberovej komisie, ale predovšetkým potrebujú poctivého, čestného a múdreho človeka, ktorý chápe funkciu predsedu súdu ako službu a nie ako honor. 

Mohli by sme sa inšpirovať myšlienkami, ktoré zazneli na sneme českej Soudcovskej únii (4.11.2016, dostupné na ich stránke), na ktorom sa viacerí čelní predstavitelia justície zhodli na tom, že je nevyhnutné hovoriť o osobnostiach, ktoré sú v riadiacich funkciách a je nevyhnutné, aby sudcovia a funkcionári  viac spolu komunikovali.   Navrhujeme, aby sme sa pokúsili  v diskusii sudcov vytvoriť profil osobnosti predsedu súdu. Z vyššie uvedeného vyplýva, že predseda súdu je veľmi dôležitou osobou pri vytváraní vhodných pracovných podmienok pre prácu sudcu a tým aj pre kvalitu a rýchlosť súdnych konaní a rozhodnutí.  Ak by sa nám to spoločne podarilo, následne by sme mohli v prípade, ak predseda súdu zlyhá, či už v odbornej, alebo morálnej rovine a opakovane sa uchádza o post predsedu súdu, na tieto zlyhania poukázať v priebehu výberového konania a takýto uchádzač by nemusel  byť vo výberovom konaní úspešný. Napokon aj sama ministerka spravodlivosti sa v prípade JUDr. Radoslava Procházku vyjadrila v tom zmysle, že na morálne zlyhania by sa nemuselo prihliadať len v prípadoch uchádzačov o významné posty v zahraničí.

Komentujte

0
s podmienkami použitia.
  • Žiadne komentáre
Nachádzaš sa tu: Hlavná stránka Dokumenty Úvahy, články, návrhy Sudcovia KS v Trnave - názor k preťaženým súdom

Kontakt

e-mail: Táto e-mailová adresa je chránená pred spamovacími robotmi. Na jej zobrazenie potrebuješ mať nainštalovaný JavaScript.

 

Naši partneri