S t a n o v i s k o

S t a n o v i s k o

 

v zmysle čl. I § 6 ods. 12 zákona č. 185/2002 Z. z. o Súdnej rade Slovenskej republiky a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení zákona č. 152/2017 Z. z.

 

k uzneseniam Súdnej rady Slovenskej republiky č. 174/2018, 175/2018, 176/2018, 177/2018 a 178/2018

z 24. septembra 2018  

 

Uznesenie č. 174/2018

 

Súdna rada Slovenskej republiky (ďalej len „súdna rada“) konštatovala, že návrh JUDr. Eleny Berthotyovej, PhD. a doc. JUDr. Jozefa Vozára, CSC. ktorým navrhli doplniť Čl. I. výkladu o poslednú odrážku:  „ - základným diferenciačným kritériom pre posúdenie vhodnosti alebo nevhodnosti vzťahu medzi sudcom a advokátom je charakter a intenzita tohto vzťahu. Čím viac osobný (a nie čisto profesionálny) je tento vzťah, a zároveň čím je intenzívnejší (napríklad z hľadiska frekvencie vzájomných kontaktov), tým väčšie je riziko, že obava iného účastníka z nedostatku nestrannosti sudcu bude objektívne odôvodnená.“ nezískal dostatočný počet hlasov na doplnenie do návrhu výkladu Zásad sudcovskej etiky.

Komentár k odlišným stanoviskám členov Súdnej rady SR, týkajúcim sa uznesení prijatých na 13. zasadnutí Súdnej rady SR, konanom 27. januára 2014

K uzneseniu č. 212

 

Odlišné stanovisko opätovne poukazuje na pretrvávajúci problém dopĺňania Súdnou radou SR (ďalej len „súdna rada“) programu jej zasadnutí tak, že len formálne dôjde k splneniu zákonnej povinnosti predsedu súdnej rady zverejniť program i s podkladmi na rokovanie na internetovej stránke súdnej rady. Väčšina v súdnej rade práve uvedené (namietané inak už odlišnými stanoviskami k uzneseniam súdnej rady č. 81 zo 16. apríla 2013, č. 171 z 29. októbra 2013 a č. 190 z 2. decembra 2013) za problém zjavne nepovažuje, hoci takto dopĺňané body programu v drvivej väčšine prípadov nie sú takými, aby rokovanie o nich neznieslo odklad. Ďalším už tiež opakovane zdôrazňovaným aspektom problému je i prax nezverejňovania všetkých podkladov na rokovanie na internetovej stránke, ale zabezpečenie výlučne členom súdnej rady (v rámci privilegovaného prístupu) možnosti sa oboznámiť s takýmito podkladmi a to vrátane tých, o ktorých sa už v čase pred zasadnutím súdnej rady vie, že ich zaradenie do programu bude navrhnuté dodatočne.

Stanovisko ZOJ k pripravovaným zmenám v súdnictve.

Združenie Sudcovia „Za otvorenú justíciu“ (ZOJ) vníma pripravované zmeny ako zámer vlády SR reagovať na veľmi nízku dôveryhodnosť súdnictva, ktorá je v súčasnosti na hranici 24%. Prekvapivé pre nás je, že to prichádza práve v čase prezidentskej predvolebnej kampane, pričom ešte minulý rok vláda považovala stav justície za dobrý a stabilizovaný.

            Ako pozitívny krok považujeme oddelenie funkcie predsedu Najvyššieho súdu a Súdnej rady SR, čím by sa odstránila neprimeraná koncentrácia moci v rukách jednej osoby. Túto zmenu ZOJ presadzovala od začiatku svojej existencie.

            Ďalšie navrhované zmeny neriešia jadro problému súdnictva a ani jeho následky.

            Nerozumieme zámeru preveriť všetkých sudcov cez Národný bezpečnostný úrad, pretože po roku 1989 museli všetci sudcovia vo výkone prejsť povinne previerkou Federálneho ministerstva vnútra ČSFR či nespolupracovali s ŠTB, a bezúhonnosť sudcov, ktorí vstúpili do systému po revolúcii by mala byť preverená cez výberové konania, ktorými prešli.

Odlišné stanoviská členov Súdnej rady SR zo zasadnutia dňa 2.12.2013

Ad 190 – k návrhu programu 12. zasadnutia súdnej rady

 

Odlišné stanovisko má za cieľ upozorniť na príliš často využívanú prax, v dôsledku ktorej sa program zasadnutí súdnej rady mení tak, aby sa obišla povinnosť zverejniť na internetovej stránke súdnej rady podklady k zasadnutiu. Nezriedka sú takto dopĺňané práve body programu, ktoré by mohli vzbudiť  pozornosť i otázky verejnosti (tej odbornej aj všeobecne).  

Nachádzaš sa tu: Hlavná stránka Dokumenty Odlišné stanoviská pri hlasovaní členov Súdnej rady SR

Kontakt

e-mail: Táto e-mailová adresa je chránená pred spamovacími robotmi. Na jej zobrazenie potrebuješ mať nainštalovaný JavaScript.

 

Naši partneri