Poslanec Baránik je vinný: Rozhodol discipinárny senát Slovenskej advokátskej komory

| plus7dni.pluska.sk | 14.7. 22 | Ľudmila Lacková |

Podľa zákona o advokácii je advokát aj mimo výkonu povolania povinný zachovávať vážnosť a dôstojnosť, ktorú vyžaduje postavenie advokáta.

Disciplinárny senát pri Slovenskej advokátskej komore uznal za vinného advokáta a zároveň poslanca Národnej rady SR za stranu SaS Alojza Baránika (68). Komora sa zaoberala Baránikovými vyjadreniami, ktoré zazneli na pôde parlamentu vo februári a októbri 2017. Baránik vtedy nevyberaným spôsobom napadol istú sudkyňu. Uviedol: „Sudkyňa ... je najväčšia korupčníčka na Krajskom súde v Bratislave. Ten, kto ju navrhol, je sám veľký korupčník. Toto je hrubé svinstvo, že sa to dostalo až takto ďaleko... To je zverstvo, čo táto osoba je schopná urobiť. A bola navrhnutá do disciplinárneho senátu… Je to osoba, ktorá je príslušníkom justičnej mafie, ktorá spôsobuje to, že na Slovensku nie je možné dosiahnuť spravodlivosť. “

Baránik sa pri týchto vyjadreniach oháňal tým, že pracuje ako advokát: „Podľa môjho názoru, ktorý plynie z mojich poznatkov z môjho občianskeho povolania advokáta, plynie, že táto sudkyňa je úplne nespôsobilá na to, aby bola členkou disciplinárneho senátu.“ Čiže sám sa pričinil o to, že ho verejnosť hlavne v súvislosti s atakmi voči sudkyni vnímala nielen ako poslanca, ale aj ako advokáta.
Podľa zákona o advokácii je advokát pri výkone povolania aj mimo neho povinný zachovávať vážnosť a dôstojnosť, ktorú vyžaduje postavenie advokáta. Má sa snažiť neznižovať dôstojnosť advokátskeho stavu a smie použiť len prostriedky, ktoré sú v súlade s dobrými mravmi a zásadami slušného správania 

Rozhovor s Luciou Berdisovou

| ZOJ | 05.08.2022 | Daniela Baranová |

Na snímke: Lucia Berdisová

„Letný rozhovor“ o právnom štáte s akademičkou, vysokoškolskou učiteľkou Právnickej fakulty Trnavskej univerzity a členkou Súdnej rady SR Luciou Berdisovou, ktorý bol nahraný 28.7.2022 na Okresnom súde Prešov.

Z rozhovoru sa o.i. dozviete aj to,

-          prečo som na rozhovor o tejto téme  oslovila práve Luciu Berdisovú

-          čo s tým má Martin Mojžiš z týždenníka „týždeň“☺

-          čím by podľa Lucie Berdisovej mal byť právny štát pre občana a či a prečo je ideálom

-          či a akú historickú skúsenosť na Slovensku máme s právnym štátom a čo nás naučila

-           čo je potrebné pre fungovanie právneho štátu  a či postačí mať iba dobrú vládu a dobrý parlament

-          A napokon,  či sa nám podarilo hovoriť o právnom štáte  „ľudským, živým“ a  zrozumiteľným jazykom ako Jiřímu Grygarovi o vesmíre ☺

 

https://soundcloud.com/user-735159953/rozhovor-s-luciou-berdisovou

Na Slovensku chýbajú sudcovia, viacerí nespĺňajú podmienky

<p>Výsledky výberových konaní na pozíciu sudcov všeobecných súdov ukazujú, že záujemcovia sú, nedokážu však nimi prejsť úspešne.FOTO: TASR/Ján Krošlák.</p>02.08.2022 | hnonline.sk | Slovensko | Lukáš Mareček |

Výsledky výberových konaní na pozíciu sudcov všeobecných súdov ukazujú, že záujemcovia sú, nedokážu však nimi prejsť úspešne.FOTO: TASR/Ján Krošlák

* V šiestom hromadnom výberovom konaní sa plánovalo obsadiť 148 voľných miest a prihlásilo sa 162 uchádzačov.

* Z celkového hodnotenia justičnej akadémie vyplýva niekoľko záverov, približne štvrtina prihlásených uchádzačov sa na výberovom konaní vôbec nezúčastnila
* V šiestom kole výberového konania viac ako 56 percent úspešných adeptov vykonávalo práve funkciu vyšších súdnych úradníkov.

Namiesto vyhlasovania individuálnych výberových konaní na každé uvoľnené miesto sudcu sa zaviedli hromadné výberové konania. Tie sa realizujú dvakrát ročne. Na ich základe sa následne úspešní absolventi dosadzujú na okresné súdy. V šiestom hromadnom výberovom konaní sa plánovalo obsadiť 148 voľných miest. Prihlásilo sa 162 uchádzačov. Úspešných bolo iba 16, čo predstavuje 13,45 percenta.
Pre Trnavský, Nitriansky či Trenčiansky kraj sa v tomto konaní nepodarilo obsadiť ani jednu sudcovskú pozíciu. V prípade, ak by sa takýto trend zachoval viaceré roky, viedlo by to k personálnej poddimenzovanosti slovenského súdnictva. To by znamenalo väčšiu preťaženosť sudcov a občan by to pocítil najmä na predlžovaní prieťahov v konaniach.

Súdna rada v tretej Správe o právnom štáte Európskej komisie za rok 2022

nazov| sudnarada.gov.sk | 14.07.2022 |

Predseda Súdnej rady Slovenskej republiky

Dňa 13. júla 2022 zverejnila Európska Komisia tretiu Správu o právnom štáte za rok 2022. Podobne ako v predchádzajúcich správach sa aj v tejto správe skúma vývoj v štyroch kľúčových oblastiach právneho štátu v každom členskom štáte EÚ: justičné systémy, protikorupčný rámec, pluralita a sloboda médií a iné inštitucionálne otázky súvisiace so systémom bŕzd a protiváh. K Súdnej rade Slovenskej republiky v časti súdny systém správa uvádza, že Súdna rada zohráva ústrednú úlohu v správe súdnictva a pri menovaní sudcov, ako aj pri dodržiavaní zásad sudcovskej etiky. Polovica jej členov sú sudcovia volení svojimi kolegami. Ostatných členov menuje prezident SR, parlament a vláda.

Súdna rada sa ujala svojich nových úloh po prijatí ústavnej reformy, avšak obavy pretrvávajú z režimu odvolávania jej členov. Ústavná zmena z roku 2020 rozšírila právomoci súdnej rady, najmä tým, že jej zverila kompetenciu preverovania majetkových priznaní sudcov a zverila jej kompetenciu výberu členov – sudcov novovzniknutého  Najvyššieho správneho súdu. Rozpočet súdnej rady bol zvýšený aby umožnil plnenie týchto úloh. Zúčastnené strany potvrdili snahy súdnej rady na stransparetnenie jej rozhodovania. Avšak obavy z režimu odvolávania jej členov pretrvávajú, podľa ktorého môžu byť členovia odvolaní kedykoľvek orgánom, ktorý ich menoval. Neexistujú žiadne právne predpoklady pre takého odvolávania. Zatiaľ však žiadny z členov nebol takýmto spôsobom odvolaný, zúčastnené strany vyjadrili obavy, že takýto systém ohrozuje nezávislosť súdnej rady. V súlade s európskymi štandardami, súdna rada musí mať dostatočné záruky nezávislosti vo vzťahu k legislatívnej a výkonnej moci a to vrátane odvolávania jej členov.

Pripomienky ZOj k návrhu pravidiel pre výberové konania na obsadenie voľných miest sudcov a ich kariérny postup

P R I P O M I E N K Y

k návrhu vyhlášky Ministerstva spravodlivosti SR, ktorou sa ustanovujú podrobnosti vo výberovom konaní na funkciu sudcu, ktorá má nadobudnúť účinnosť dňa 1.9.2022

K ustanoveniu § 5:

K odsekom 2 a 5:

Navrhovaný text:

(2) Písomný test pozostáva z 80 otázok; pri každej otázke sú navrhnuté tri možné odpovede, z ktorých každá môže byť správna alebo nesprávna. Uchádzač pri každej odpovedi vyznačí, či ju považuje za správnu alebo nesprávnu. Uchádzač získa polovicu bodu za každú otázku, pri ktorej takto vyznačil všetky správne a nesprávne odpovede,

(5) Uchádzač vyznačuje odpovede prostredníctvom elektronického systému akadémie, do ktorého sa prihlási prostredníctvom vlastného prístupového kódu. Uchádzači začnú s vyznačovaním odpovedí po vyplnení povinných údajov v elektronickom systéme akadémie. Časový limit na vyznačenie odpovedí je 60 minút. Takto vyznačené odpovede vyhodnocuje elektronický systém akadémie; uchádzačovi sa pridelia body podľa odseku 2 na základe tohto vyhodnotenia.

 

Podľa súčasne platnej úpravy test pozostával zo 40 otázok s časovým limitom 30 minút, a na úspešné zvládnutie tejto časti museli uchádzači získať minimálne 24 bodov. Náročnosť zvládnutia takto nastavených testov spolu s obtiažnosťou odpovedí, resp. tzv. chytákov, sa prejavila vo vysokom počte uchádzačov, ktorí neprešli už touto prvou súčasťou písomnej časti výberových konaní.

 

Navrhovaná novela ich náročnosť ešte sťažuje. Za 60 minút majú uchádzači vyriešiť 80 otázok, pričom za každú správnu odpoveď môžu dostať  ½ bodu. Celkovo musia získať najmenej 20 bodov. To znamená, že musia správne odpovedať na  polovicu, t.j. 40 otázok. Na prečítanie a výber odpovede na jednu otázku budú mať limit 45 sekúnd, čo je neprimerane krátka doba ak majú odpovedať po dôslednom zvážení odpovedí na základe svojich vedomostí a nie náhodného výberu odpovedí, obdobne ako v lotérii.

 

Podľa nášho názoru je úplne postačujúce ponechať 40 otázok a nastaviť časový limit na vypracovanie odpovedí na 40 minút, aby mali uchádzači na každú odpoveď čas aspoň  jednu minútu. Pre úspešné zvládnutie testu by sa vyžadovalo získanie aspoň polovice, t.j. rovnako 20 bodov.

 

Navrhovaný text tohto ustanovenia navrhujeme z týchto dôvodov zmeniť tak, že v odseku 2 sa zmení počet otázok z 80 na 40; a v odseku 5 sa časový limit zmení zo 60 minút na 40 minút, nasledovne:

You are here: Home Home Slovenské kategórie

Contact


e-mail: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

 

Our partners