Národná rada európskych sudcov (CCJE) - základné princípy

Národná rada európskych sudcov (CCJE)

Sudcovská Magna Charta

(Základné princípy)

Úvod:

Pri príležitosti 10. výročia svojho založenia, CCJE prijala počas svojho 11. plenárneho zasadnutia v Štrasburgu (17.-19. november 2010), Magnu Chartu sudcov (základných princípov), ktorá sumarizuje a kodifikuje hlavné závery z tzv. Opinions (názorov), ktoré už predtým zaujala. Každé z týchto 12 stanovísk, dané do pozornosti Výboru ministrov Rady Európy, obsahuje ďalšie úvahy na témy obsiahnuté v tomto dokumente (pozri www.coe.int/ccje). - Konečná verzia s výhradou prípadných formálnych zmien -

Magna Carta sudcov (základné princípy)

Právny štát a spravodlivosť

1. Súdna moc je jednou z troch mocí každého demokratického štátu. Jej poslaním je zabezpečiť samotnú existenciu právneho štátu, teda zabezpečenie riadneho uplatňovania práva nestranným, spravodlivým, férovým a efektívnym spôsobom.

Sudcovská nezávislosť

2. Sudcovská nezávislosť a nestrannosť sú základnými predpokladmi pre fungovanie súdnictva.

3. Sudcovská nezávislosť musí byť zákonná, funkčná a finančná. Musí byť zaručená, s ohľadom na výkonnú a exekutívnu moc, na tých, ktorí hľadajú spravodlivosť, s ohľadom na ostatných sudcov a spoločnosť vo všeobecnosti prostredníctvom vnútroštátnych pravidiel na najvyššej úrovni. Štát a každý sudca sú zodpovední za presadzovanie a ochranu sudcovskej nezávislosti.

4. Sudcovská nezávislosť musí byť zaručená pokiaľ ide o sudcovskú činnosť, najmä pokiaľ ide o prijímanie, menovanie až do veku odchodu do dôchodku, neodstrániteľnosť sudcovskej funkcie, školenia, sudcovskú imunitu, disciplínu, odmeňovanie a financovanie súdnictva.

Záruky nezávislosti

5. Rozhodnutia o výbere, vymenovaní a kariéra musia byť založené na objektívnych kritériách a prijaté orgánom zodpovedným za zabezpečenie nezávislosti.

6. Disciplinárne konanie sa musí konať pred nezávislým orgánom s možnosťou uplatnenia pred súdom.

7. Po konzultácii so súdnictvom, musí štát zabezpečiť ľudské, materiálne a finančné zdroje potrebné pre riadne fungovanie súdneho systému. Aby sa predišlo neprimeranému vplyvu, musia byť sudcovia primerane ohodnotení a musia byť zaradení do zodpovedajúceho dôchodkového systému, ktorý ustanoví zákon.

8. Počiatočné a priebežné vzdelávanie je právo a povinnosť sudcov. Vykonáva sa pod dohľadom súdnictva. Školenie je dôležitým prvkom pre zabezpečenie nezávislosti sudcov, rovnako ako kvalitu a efektívnosť súdneho systému.

9. Súdnictvo musí byť zapojené do všetkých rozhodnutí, ktoré ovplyvňujú výkon súdnych funkcií (organizáciu súdov, postupy súdov, iné právne predpisy).

10. Pri výkone svojej funkcie pre správu súdnictva, sudcovia nesmú podliehať žiadnemu príkazu alebo pokynu, ani žiadnemu hierarchickému tlaku, sú viazaní len zákonom.

11. Sudcovia musia zabezpečiť vyváženosť medzi obžalobu a obhajobu. Nezávislé postavenie prokuratúry je základnou požiadavkou právneho štátu.

12. Sudcovia majú právo byť členmi národných alebo medzinárodných združení sudcov, ktorým bola zverená obrana poslania súdnictva v spoločnosti.

Orgán zodpovedný za zabezpečenie nezávislosti

13. Aby bola zabezpečená nezávislosť sudcov, je každý štát povinný vytvoriť súdnu radu alebo iný osobitný orgán, ktorý je nezávislý od zákonodarnej a výkonnej moci, ktorému bola zverená široká škála kompetencií pre všetky otázky týkajúce sa ich štatútu, organizácie, fungovania a obrazu súdnych inštitúcií. Rada sa skladá buď výlučne zo sudcov alebo z podstatnej väčšiny sudcov volených svojimi kolegami. Súdna rada musí byť zodpovedná za svoje činnosti a rozhodnutie.

Prístup k spravodlivosti a transparentnosti

14. Spravodlivosť musí byť transparentná a informácie o fungovaní súdneho systému musia byť zverejnené.

15. Sudcovia musia podniknúť kroky na zabezpečenie prístupu k rýchlemu, efektívnemu a cenovo dostupnému riešeniu sporov, čím prispievajú k podpore alternatívnych metód riešenia sporov.

16. Súdne dokumenty a súdne rozhodnutia musia byť vypracované v prístupnom, jednoduchom a zrozumiteľnom jazyku. Rozhodnutia sudcov musia byť odôvodnené, verejne vyhlásené v primeranom čase a založené na spravodlivom a verejnom pojednávaní. Sudcovia musia používať primerané metódy riadenia prípadov.

17. Vymáhanie súdnych príkazov je základnou súčasťou práva na spravodlivý proces a tiež zárukou efektívnosti súdnictva.

Etika a zodpovednosť

18. Sudcovia sa musia riadiť aj deontologickými princípmi, odlišnými od disciplinárnych pravidiel. Tieto pravidlá musia byť navrhnuté samotnými sudcami a musia byť zahrnuté do ich výcviku.

19. V každom štáte, zákon alebo základná listina pre sudcov vymedzí previnenia, ktoré môžu viesť k disciplinárnym sankciám, ako aj k disciplinárnemu konaniu.

20. Sudcovia musia byť trestne zodpovední podľa všeobecného práva za trestné činy spáchané mimo ich sudcovskej funkcie. Trestná zodpovednosť sa nesmie uložiť na sudcov za neúmyselné pochybenia pri výkone ich funkcií.

21. Opravný prostriedok za pochybenie súdov by mal byť súčasťou adekvátneho systému opravných prostriedkov. Iné opravné prostriedky pre ďalšie nedostatky v súdnictve môžu byť použité iba proti štátu.

22. Nie je vhodné, s ohľadom na výkon domnelej sudcovskej činnosti, aby bol sudca vystavený akejkoľvek osobnej zodpovednosti, a to ani formou úhrady štátu, s výnimkou v prípade vedomého zanedbania povinností.

Medzinárodné súdy

23. Tieto zásady sa uplatňujú na sudcov všetkých európskych a medzinárodných súdov.

Leave your comments

0
terms and condition.

Comments (37)

Load Previous Comments
 • Guest

  Denis Š. kúpil dom, alebo penzión v Trenčianských Tepliciach na ulici, kde býva Vladimír Mečiar.
  Anton Š. ma občas vozieval na dlhšie trasy cca 10 rokov nazad.
  Žena Antona Š. bola vo väzení asi 2 roky pred cca 30 rokmi za manko v predajni. Anton Š. sedel vzápätí asi dva roky za vydávanie dokladov požičiek z predajne nábytku.

  Žena Antona Š. a JUDr. Králiková sú dnes priateľky. Žena Antona Š. mi niekoľkokrát navrhovala vybavovanie trestných a iných veci na súde aj pre iné osoby. JUDr. Králiková takto „pomáha ľuďom“. Je medzi nimi trvalý úzky priateľský vzťah a v rodine šotníkovcov ju volajú „naša Grétka“. JUDr. Králiková chodí k rodine Š. „na kávičku“.
  Časť týchto informácii som uviedol v liste na GP asi tri roky nazad.

  Je to dvanásta negatívna skúsenosť, tentoraz o zkorumpovanej justícii!!!

  Je známe, že za súdnymi prieťahmi vo veci krádeže 178 miliónov korún je sám osoba predsedu KS v Nitre JUDr. Šupu, ktorý náhle zomrel cca pred tromi mesiacmi!!!

  Je to trinásta negatívna skúsenosť o zločine justície!!! Čo ešte chcete???

  Kto robí podvody s DPH, s čím robí a ako to robí bolo a je v Topoľčanoch verejným tajomstvom. Podvody kryjú ľudia z DÚ, polície a justície. Je ticho.
  Na začiatku tohto roku som mal rozhovor s mladým, cca 30 ročným príslušníkom polície v Topoľčanoch, ktorý rieši ekonomickú trestnú činnosť. Povedal mi informácie o občanoch menom U. a D. z Topoľčian, ktorí zorganizovali sieť firiem, ktoré robia podvody s DPH. Sú to dnes bohatí ľudia.
  Policajt mi povedal, že v Topoľčanoch sú piati policajti, ktorí kryjú občana U. Povedal mi, že toto je názor niekoľkých policajtov. Občan U. má podľa neho svojích ľudí aj v Nitre.
  Hovoril mi o občanovi U., že dvadsať ročného syna Ing. Evy R. donútili ľudia občana U. založiť minimálne jednu firmu a založiť sa a robiť fiktívne výkony a takto splácať dlh. Myslím, že aj s mäsom.

  Je to štrnásta negatívna skúsenosť, tentoraz o zkorumpovanej polícii a štátnej správe!!!

  Podvody s DPH by neboli možné bez spolupráce Daňového úradu. V Topoľčanoch bol roky riaditeľom DÚ Ing. Štefan V. Ten bol tento rok „potrestaný“ preložením na DÚ v Nitre, keď sa malo zistiť, že jeho syn sa mal obohatiť na DPH zhruba o 150 miliónov korún. Takto sa to na verejnosti komentuje.
  Ing. V. je minimálne tridsaťročným priateľom známej rodiny M. Paľo M. a Milan V., brat Ing. V., riaditeľa DÚ, boli za starého systému pracovníkmi váhy dobytka a prasiat na bitúnku v Topoľčanoch.
  Brat bývalého riaditeľa bitúnku, Ing. S. bol generálnym, alebo vrcholovým prokurátorom SR. Rodiny štyroch bratov S. a štyroch bratov M. vyrastali na jednom dvore.

  Je to pätnásta negatívna skúsenosť, tentoraz so zločinom štátnych úradníkov!!!

 • Guest

  Moje morálne stanovisko je pevné. Hájim štát, spoločnosť a tým aj seba. Nerobím nič výnimočné. Je to vecou výchovy, samovýchovy a pozitívnych príkladov. Byť rovným je ale tŕnistá cesta.
  V poslednej dobe som sledoval záhadné vozidlá, ktoré sa pristavujú a pohybujú v nočných hodinách okolo firmy.

  Strategická blokácia majetku, následná nedostupnosť úverových zdrojov a neustála podkapitalizácia bola dovodom nemožnosti prefinancovať vážnejšie zákazky. Keď bola Európa vo výstavbe, my sme dokázali získať prostiedky iba od nebankových subjektov.
  Zadĺženosť sa preniesla cez ekonomiku a platbyschopnosť voči dodávateľom materiálov, energie, doprave, výške a termínu miezd zamestnancom a taktiež voči poisťovni.
  Do toho sa vlúdi neplánovaný neplatič. Mal som na výber. Buď zaplatiť ľudí podľa noriem a poisťovňu potom, keď budú prostriedky, alebo neplatiť ľudí, rozpustiť firmu a následne nezaplatiť poisťovňu.

  Toto všetko je výsledok jednej zločineckej blokácia majetku justíciou!!!

  Štrajk dopravcov som vnímal ako protest občanov proti rozkrádaniu Slovenska zločinnými spôsobmi. Bol som jedným z účastníkov a podporovateľov štrajku dopravcov. Podporoval som štrajk písaním povzbudzujúcich článkov do UNAS pod nikom Števo. Štrajk nebol odporom proti štátu, štrajk bol prejavom odporu proti zločineckým metódam vládnej moci.

  Som tá osoba, ktorá vystúpila v zimných mesiacoch tohoto roku na protestnom mítingu autodopravcov pred úradom vlády a pomenoval som Interblue Group, Nástenkový tender a Mýtny systém za zločin organizovaný mocou.

  Som tá osoba, ktorá vystúpila cca v marci tohoto roku na protestnom mítingu na námestí SNP, na ktorom som hovoril o zločinoch justície.

  Zločinom sudcu nie je iba prijatý úplatok!!! Zločinom sudcu je aj žiadny trest, alebo nespravodlivý rozsudok!!! Je vrcholom zločinu, keď občana súdi zločinec!!!

  Aktívne som sa zapojil do diskusii na ZOJ. Som aktívny prispievateľ článkov za zmenu a očistu v justícii na stránkach ZOJ, teraz pod menom don Kichot. Stav v justícii je katastrofálny!!! Justícia sa sama nevie, nemôže a nechce očistiť!!! Ak si spoločnosť neurobí s justíciou poriadok sama, justícia bude hrobárom tejto spoločnosti!!! Kto iný može o tom písať???

  K voľbám 2010 som spracoval štvorstranovú „Výzvu občanom voliť“, ktorá sa rozposlala na cca 750 000 mailových adries. Je tiež uverejnená na stránkach ZOJ.

  Vypracoval som „Výzvu za očistu justície“, ktorá je uverejnená na stránke ZOJ.

  Moje politicko občianské postoje samozrejme nezostali bez odozvy. Dotknuté osoby a strany majú dlhodobú snahu ma umlčať. Sú to najvyšší predstavitelia justície a bývalej politickej moci.

 • Guest

  Dlhodobý cca 15-ročný „dohľad“ nado mnou má osoba menom Marián Š., obyvateľ Bošian, okres Topoľčany.
  Marián Š. je osoba, ktorej životopis je doktorátom zločinu. Za komunizmu bol prepustený zo služieb VB a sedel 10 rokov za rozkrádanie, vydieranie, zastrašovanie streľbou do okien, spolupáchateľstvo a iné delikty. Ako príslušník VB mal fyzicky
  odstrániť osobu menom K. z Prašíc. Chránil ho vtedy okresný náčelník JUDr. B., ktorého dcéra donedávna robila hovorkyňu strany SNS.

  Marián Š. sa skmotril so SNS. Stal sa z neho osobný poradca štátneho tajomníka ministra vnútra JUDr. Č. Dnes má byť z neho doktor práva. Ako poradca štátneho tajomníka mal dvere v justícii otvorené. Táto osoba má tiež podiel na prenasledovaní mojej osoby. Venuje sa vybavovaniu súdnych procesov a do letných volieb prijímaním a skúškam na Policajtnú akadémiu. Je poľovačkovým priateľom prezidenta Ivana G., ktorý ho navštevuje v jeho revíre na Veľkom Poli.

  Je to moja šestnásta negatívna skúsenosť, tentoraz o prerastaní zločinu do polície!!!

  O prezidentovi Ivanovi G. som písal, že to bol on, ktorému sa vyhrážal Mečiar CD-čkom, na ktorom malo byť jeho meno v súvislosti s vkladom a výberom obrovských súm do HORIZONT-u. Boli to peniaze z privatizácie.

  Prezidenta Slovenskej republiky preto o pomoc nežiadam!!!

  Marián Š. sa ako prísediaci demonštratívne zúčastňoval niektorých súdnych procesov v minulosti, aby mi bolo jasné, kto je za tým.

  Bývalý kandidát HZDS do parlamentu na 65 mieste, JUDr. Šišková po voľbách 2006 vstúpila do radov justície v Topoľčanoch. Bola to trafika. Samozrejmosťou bol post predsedkyne súdu.

  Bol vyvolaný súdny proces vo veci zameškaného poistného a odvodov za roky 2000-2003.

  V poisťovni zostal dlh spolu cca 30 826EUR. Vypracovaný posudok pani Kostrovou bol vypracovaný tak, aby splnil želanie polície.
  Dal som vypracovať objektívny posudok osobou, ktorá je členom Slovenského ústavu súdneho znalectva v oblasti ekonomiky. Posudok obhájil moje stanovisko, že firma nemala prostriedky na úhradu splátok. Nejednalo sa o podvod, stav sme priznávali, výsledky sme neskresľovali a rátali sme s úhradami po obdržaní financií.
  Firma nebola z dôvodu blokácie majetku, nedostatku akcií a druhotnej platobnej neschopnosti schopná si pravidelne plniť povinnosť voči poisťovni.
  Elektrika, materiál, nafta, mzdy, odvody, pôžičky, stroje, dlhy, opravy, doprava a tak ďalej. Kolotoč, ktorému rozumie dobrý hospodár.

  JUDr. Šišková ako predseda senátu a prísediaci pán Ardamica a Marko, servílni dôchodcovia, sympatizanti a členovia HZDS v miestnych organizáciach.

 • Guest

  Z dôvodu následkov blokovania majetku firmy a predĺženia sme museli na firmu Martoš s.r.o. v roku 2005 vyhlásiť konkurz.
  Túto vec JUDr. Šišková nebrala na vedomie. Dňa 12.3.2007 som bol odsúdený sudkyňou Šiškovou na OS v Topoľčanoch k nepodmienečnému trestu vo výške 37 mesiacov. Napísal som sťažnosť na GP SR s hore uvádzanými skutočnosťami. GP SR
  tento list postúpila ako podnet na políciu do Nitry. Odvolací súd na KS v Nitre dňa 17.1.2008 zrušil rozsudok a vrátil vec na prvostupňový súd.

  OS v Topoľčanoch si JUDr. Šišková na druhom, alebo treťom pojednávaní vypočula názor Ing. Majdúchovej, ktorý spochybnil a vyvrátil znalecký posudok znalkyne Kostrovej z Martina. Sudkyňa JUDr. Šišková odmietla brať na zreteľ predložený vypracovaný Znalecký posudok.

  Na treťom pojednávaní dňa 11.9.2009 sa sudkyňa JUDr. Šišková povedala, že zhromaždila históriu mojej osoby a zamerala sa na zosmiešňovanie mojej profesionality. Bola to úbohosť a pokus o kritiku osoby, ktorá nemá šajnu o tejto problematike.
  V rokoch 2005-2008 až do krízy som zamestnával do 100 ľudí v dvoch prevádzkach v Topoľčanoch a Humennom a vyrábali sme cca 350 ton konštrukcií mesačne.

  Odsúdila ma nepodmienečným trestom vo výške 37 mesiacov.

  Dostal som sa do rozporu s advokátom. Nebol som schopný platiť jeho faktúry. Preto som ho odvolal. Bol mi pridelený ex offo JUDr. Kanás z Nitry. Jeho otec je predseda okresného súdu v Nových Zámkoch ako nominant HZDS. Advokát ma pozval na stretnutie. Povedal mi, že by bola škoda ma zavrieť, že by sa to dalo „vybaviť“ na podmienku.

  Odmietol som!!! Povedal som mu, že sa odmietam so súdom „dojednávať“ o mojej akejkoľvek vine a treste a trvám na oslobodení a ospravedlnení sa súdu mojej osobe!!!
  S uznaním konštatoval, že takého klienta ešte v živote nemal!!!

  KS v Nitre v zastúpení JUDr. Némethovou dňa 27.5.2010 potvrdil rozhodnutie OS s určením trestu vo výške 37 mesiacov. Na súde som nebol prítomný.

  Po vynesení rozsudku mi pri osobnom rozhovore JUDr. Kanás povedal, že je škoda, že som nebol na súde, že by bola sudkyňa zrejme zhovievavejšia.

  Ale ja práve o túto komédiu nestojím!!! Naopak, som rád, že justícia ukázala slabé miesta!!!

  Mám 58 rokov, po mojich životných skúsenostiach považujem slovenskú justíciu za nebezpečné a tragické divadlo v rukách zločincov. Je to semenisko nespravodlivosti a rozkladu spoločnosti.

 • Guest

  Vážená verejnosť,

  mnou popísaný životný príbeh nie je vymyslený horor. Je to skutočný príbeh človeka, ktorý sa nebojí postaviť zločincom v službách štátu na odpor. Môj príbeh, trestné stíhanie a súd je treba brať v kontexte mnou popísaných skutočností. Proces považujem
  za zneužitie moci zločincov v štátnych službách a snahu umlčať čestného a pre nich nebezpečného človeka. Verím, že si môj list prečítate. Čo očakávam? Spravodlivosť nemôže byť limitovaná časom. Dovolávanie sa spravodlivosti u zločincov, ktorí boli pri
  moci a ktorých som kritizoval, bol nezmysel. Bol som bezmocný v rukách moci bývalej koalície.

  Očakávam analýzu pravdivosti podaných informácii. Chcem vyvolať verejnú diskusiu o justícii!!! Chcem vyvolať revolúciu svedomia v slovenskej spoločnosti!!!

  Som čestný človek!!! Nemienim sa vzdať!!! Je pre mňa vecou cti proti štátnemu zločinu bojovať!!!

  Keď počas druhej svetovej vojny gardisti transportovali židov do koncentrákov, postavili na to zákony. Každý, kto by si chcel zachrániť život, porušil zákon!!!

  Nemienim rešpektovať ľudí, ktorí sám zločinecky porušujú zákon!!! Vyzývam všetkých občanov, ktorým ublížila slovenská moc a justícia na verejnú diskusiu!!! Nečakajme, že k nám príde robiť poriadok za nás Európska únia!!!

  Tento materiál som poslal, alebo posielam:
  - premiérke Ivete Radičovej
  - ministrovi vnútra Danielovi Lipšicovi
  - ministerke spravodlivosti Lucii Žitňanskej
  - predsedovi parlamentu Richardovi Sulíkovi
  - predsedovi KDH Figeľovi
  - predsedovi SAS Richardovi Sulíkovi
  - predsedovi MOST-HÍD Bélovi Bugárovi
  - poradcovi premiérky Mariánovi Balázsovi
  - aliancii Fair Play
  - všetkým zastupiteľským úradom a médiam

  Dňa 11.8.2010 som obdržal z MV SR list, ktorý podpísal plk. Ing. Hlinka. Odvoláva sa na Ústavu SR a je mu vraj ľúto. Súdy sú podľa nej nezávislé.
  Dňa 19.8.2010 som obdržal z MV SR list, ktorý podpísal pplk. Poláček. Potešil ma. Údajne postupujú list ako oznam Polícii v Nitre. Keď som písal podobný list pred cca
  tromi rokmi na Generálnu prokuratúru, o liste a mojom ozname bolo informované podsvetie.
  Dňa 26.8.2010 som obdržal list z Úradu vlády, ktorý podpísala Katarína Vajdová. Informuje ma, že súdy sú nezávislé a že jej je ľúto
  Chcem veriť, že moje listy čítali iba neskúsení ľudia, ktorí nerozumeli obsahu, o ktorom píšem. V zmene vlády som nevidel svoju spásu. V zmene vlády som videl zmenu života a systému. Filozofia kampane pravice bola o spravodlivosti a náprave veci.

 • Guest

  Prehlasujem, že slovenská justícia spáchala na mojej osobe doteraz tri justičné vraždy!!!

  Za spravodlivosť na Slovensku zodpovedá Ministerstvo spravodlivosti!!! Slovensko je pod jeho kuratelou devastované dvadsať rokov!!! Miliardové kauzy, miliardové majetky, politická servilita, tolerancia zločinu mocných, spolupráca so zločinom, perzekúcia a potlačovanie kritiky je úbohou tvárou justície!!!

  Cca rok nazad sa na mňa nakontaktovali 2 osoby. Jedna osoba priamo sudca a druhá osoba parazit, ktorý operuje okolo justície a priživuje sa na súdnych prípadoch. V prvom aj v druhom prípade som dostal ponuku a podmienku. Za jeden milión korún vec vybaviť a ja som mal prestať pichať do justície. Vraj, sudcovia sa ma boja. Vec dokonale poznali a odprezentovali sa okamžitými informáciami zo súdnej siene.

  Vec som bol na jar tohoto roku oznámiť na GP SR. Bol som zrejme nezvyčajným prekvapením a bol som prijatý až po recepciu na vrátnici. Až neskor som sa telefonicky dopracoval na osobu prokurátora na Špeciálnom súde v Pezinku, s ktorým som sa mal stretnúť. Nakoniec k stretnutiu nedošlo.

  Za popísanými informáciami si stojím!!! Som presvedčený o svojej pravde!!! To, že má justícia monopol na súdoch, neznamená, že nepácha zločiny!!! Inštitúciu justície potrebujeme všetci!!! Justícia má upevňovať spoločnosť!!! Slovenská justícia podkopáva doveru občanov v celú spoločnosť!!! Mlčanie o justícii je mlčaním o zločine a nepríjemnej pravde!!!

  Napriek popísanej apokalypse moci a justície som nezanevrel a verím v budúcnosť tejto spoločnosti!!! Vyzývam všetkých občanov zapojiť sa do verejnej diskusie za očistu spoločnosti!!! Nenechajme si tárať a vnucovať bludy!!!

  17. november je symbolický deň o pravde a spravodlivosti!!! Každý, kto si ctí 17. november, bude vítaný v tento deň na námestí SNP v Bratislave!!!

  Prosím plne uverejniť tento list na stránke ZOJ a všetkých dostupných portáloch. Je obrazom slovenskej justície!!!

  Neobviňujem každého člena justície!!! Tak ako v celej spoločnosti, tak aj v justícii sú čestní ľudia!!! Justícia je iba naším obrazom!!! Štefan Martoš

 • Guest

  Váš životný príbeh som po prvom prečítaní pochopil v plnom rozsahu. Viem, že to tak v skutočnosti funguje a pri dnešnom zastúpení fungovať ešte dlho bude. Môžme si podložiť otázku o mojej istote, že to tak fungovať bude naďalej. Prečo? Nuž stačí prejsť za hranice nášho štátu a zistíme, že ľudia, ktorí sú na tom finančne lepšie tak to má svoju históriu v minulosti a v súčasnosti ju naďalej zveľaďujú. U nás ešte včera predával akcie z kupónky a pozajtra ho osvieti a o mesiac sa radí do smotánky. A hneď je aj v telke. Je to priam rozkoš túto slovenskú kultúru vnímať. Zaujalo ma, že máte odvahu pomenovať to, o čom si národ len šepká aby ho niekto z tých mocných nepočul. Vo veľa mi to pripomína socík, ale iba vo forme sa správania, ale nie vo forme korupcie , ktorá ovládla našu, pardon ich spoločnosť. Keď mocný toto štátu spraví "kšeft" a náhodou sa naň zázrakom príde, tak jeho spolu partajníci, lepšie povedané nájdu zdôvodnenie a v prípade nezvratnosti osudu dostane bohovské odstupné a kauza je uzatvorená a pre prípad beztrestnosti je posadený do Parlamentu. No pre istotu nedotknuteľnosti (poslanecká imunita)a aby nespieval. Samozrejme škodu zaplatia občania. Keď občan, respektíve podnikateľ aj neúmyselne zakopne, tak naši vyvolení zástupcovia záujmov štátu idú po krku a spravia aj za tisíc Eur z človeka gaunera. Veď Váš životný prípad je jeden z miliónov, ktoré sa denne dejú. Viď mafiánske spôsoby, pardon zákonné prostriedky nemenovanej zdravotnej poisťovne voči podnikateľom. Stačí ísť na stránku dlžníkov napríklad Soc. poisťovne a zistíte, že tí malí podnikatelia dlžia málo majú dlh pár Eur a Tí vyvolení majú dlh státisíce Eur a následne ich vidíte v komerčnej televízii v relácii Smotánka ako poskytujú rozhovor o svojej úspešnosti. Je to svojská rozkoš, ktorú musíme vnímať všetci a z pohľadu psychológie nekonečne túžiť byť taký šikovný ako oni, lebo cestou k úspechu je cesta korupcie na všetkých úrovniach štátu. To ale spomínať nebudem, lebo proti korupcii úspešne dnešná vláda bojuje. Pre uverenie, že je to pravdou si beriem za vzor terajšieho ministra, ktorý pred nedávnom priznal kupovanie poslancov a výsledok? Je znova ministrom. Nie milí čitatelia môjho komentára, neutierajte si oči. Nemáte slzy, ale tí, ktorým vláda uzurpovaní nie je ľahostajná, snažia sa Vám otvoriť oči ako chutí moc. Stojí za zamyslenie, že keď obyčajní ľudia v roku 1989 boli na námestiach či chceli to čo sme si zveľadili. Nevyhovuje našim mocipánom platný zákon, nevedia sa presadiť vo svojich záujmoch? Nevadí, zmenia zákon. Dobré? Isto áno. Verím, že jedného dňa príde k tomu, že poslanecká imunita bude minulosťou, že mocní nebudú kradnúť, verím, že keď budú kradnúť, budú za to odmenení. Dúfam, že i keď takýto sen sa nedá dosnívať, lebo nikdy sa nemôže dosnívať. Stačí keď občan "spreneverí" niekoľko Eur a má to spočítané, ale keď mocný spraví niečo väčšie, tak si pravdu kúpi. Dávam na zamyslenie tento môj návrh: Dajme pracovníkom justície a polície základné platy aspoň 50 000 Eur a možno aj my obyčajní ľudia si budeme môcť kúpiť pravdu za reálnu cenu. Ale to bude platiť, že príjem našich vyvolených bude stačiť, alebo je riziko, že s jedlom rastie chuť? Nechajme to na občanov.
  S pozdravom
  čitateľ, ktorý sa bojí v demokracii povedať svoj názor, lebo sa bojí toho čo už popísal pán Štefan Martoš. On už len bojuje s vrchnosťou o holú pravdu, ale podľa jeho popisu sú mocní v dobrom sedle.

 • Guest

  Socializmus bol lepší určite pre tarjších 60.000 bezdomovcov, socialuzmus bol lepší určite aj pre terajších 250.000 nezamestnaných, socializmus bol lepší pre terajších 125.000 bez žiadných príjmov, ktorí vypadli z evidencie nezamestnaných, socializmus bol na 100% lepší pre nebohých každoročných 750 obetí, ktorí spáchali sebevraždu, dokoca socializmus bol lepší aj pre terajších 1.200.000 zamestnaných, ktorým sa platy pohybujú na dne minima 300 euro mesačne, socializmus bol lepší pre všetkých ktorých ešte len čaká bezdomovstvo z dôvodov, že nevládzu splácať svoje pôžičky, každý rok dražobné spoločnosti pošlú do bezdomovstva cca 25.000 ľudí, socializmus bol lepší pre tých ktorých čakajú exekúcie lebo nevládzu splácať úroky nebankovkám,.....
  tento kapitalizmus vyhovuje len úzkej skupine politikov, podnikateľov, exekútorov, bankárov, odvokátom, sudcom....
  Keby bola demokracia, tak by to bolo inak, Fico je darebák lebo sa skrýva za heslom "SMER-sociálna demokracia" ale pravičiari sú zradcovia národa, lebo zapredali svojích občanov ako lacná pracovná sila a ešte sa tým chvália, hlavne že oni majú nadostač.....
  len blázon a don.... si môžu myslieť, že sa niečo zlepší.....
  treba späť socializmus bez komunistických aparátnikov a potom bude RAJ NA ZEMI.
  Bojovníci za navrátenie socializmu s ľudskou tvárou

 • Guest

  Štefan Martoš, ul. Pod kalváriou 2305, 955 01 Topoľčany

  Vážený pán Peter,

  vo Vašom článku „Socializmus bol lepší“ píšete o negatívach doby a burcujete za návrat socializmu. Nepochybujem, že to nemusíte myslieť zle. Doporučujem Vám ale, tento názor nerozširovať.

  Socializmus sme porazili sami. Od vtedy pretieklo veľa vody. Ani kapitalizmus v tejto podobe a možeme ho nazvať akokoľvek, nie je ideálny. Politické a ekonomické systémy sú vecou vývoja.
  Medzi „dnešným“ kapitalizmom a socializmom je z hľadiska ekonomických nástrojov, sily ekonomiky, štátneho rozpočtu, životnej a sociálnej úrovne obyvateľstva veľmi tenká stena, ktorá postupne zaniká. Rozdiely medzi nimi zvýrazňujú a predvolebne sa nimi zaliečajú popularistickí politici, teda tí, ktorí sľubujú občanom ten Váš raj na zemi.

  Kapitalizmus a socializmus nie sú zárukou dobrej životnej úrovne a spokojnosti. Vždy ich organizujú a tvoria iba ľudia. Vieme, ako dopadla slovenská kapitálovotvorná podnikateľská vrstva Vladimíra Mečiara. Socializmus Róberta Fica nebol iný, privatizovať už nebolo čo, tak sa vrhli na hotovosť. Parazitili na predražených štátnych zákazkách a eurofondoch. Z jeho podporovateľov a najbližších sa stali supermiliardári. Jána Slotu ani netreba komentovať. Ak ste kritizoval týchto kapitalistov, potom s Vami súhlasím.
  V našom zemepisnom pásme je zvykom nadávať na kapitalistov. Pravdou ale je, že obrovská masa slovenských remeselníkov a podnikateľov zabezpečuje život svojich rodín a firiem na Západe a tí pracovití a schopní morálne rešpektujú ten systém. Je postavený pre širokú masu strednej vrstvy. Bez nej spoločnosť nefunguje.

  Kríza, ktorú prežívame je výsledkom vážnych chýb v bankovom sektore. Je tu mláďa EÚ, nastupujúce štáty Čína, Brazília, Rusko, krajiny tretieho sveta. Prebieha veľký boj o trhy. Čakajú nás obrovské zmeny. Preto EÚ by mala byť jednotná. Inej cesty niet.

  My sme si vycecali socializmus a Gréci si vycecali kapitalizmus. Požadovať v tomto kontexte od štátu výhody a ľahký život je pílením si už aj tak hnilého konára. Všetko stojí iba na práci a produktivite ľudí.

  100 000eur, ktoré požadujú sudcovia od štátu je to isté ako plač pána Petra po návrate socializmu. Zo strany pána Petra je to neznalosť a zo strany sudcov je to neobjektivita a bezcitnosť.


  Zostávam s úctou don Kichot

 • Guest

  Keď zalistujeme v slovníku cudzích slov, vyčítame, že korupcia je mravný rozklad, úplatkárstvo a predajnosť činiteľov verejného života.

  Dovolím si doplniť k tomu niečo pohľadom bežného občana.

  Korupcia je vec charakteru. Vírus korupcie je v každom z nás. Čím je človek pevnejší, tým je imunnejší. Vírus korupcie je jednou z najzanedbanejších oblastí zdravotného stavu charakteru človeka.
  O korupcii hovoríme formálne, nevieme veľa a o jej dlhodobých následkoch mlčíme.

  Korupcia je ekonomická disciplína, ktorá spochybňuje štát, zákony a súťaž. Korupciou za nepatrnú sumu získame hodnoty, alebo výhody nebývalých rozmerov.
  Korupcia nie je len brať, korupcia je aj dať. Korupciu berieme pragmaticky. Keď korumpujem ja, je dobre, keď iný, je to zločin.
  Korupciou nie je iba úplatok. Korupciou sú aj naturálie. Naturálna korupcia može byť protislužba, rodinkárstvo, ale aj sex. Podľahnúť korupcii može vlastná myseľ.
  Na korupcii sa zúčastňujú zásadne traja. Ten, kto ponúka a dáva, ten kto pýta a berie a poškodený, ktorý nič neponúka, ani neberie a ktorému zostáva škodu.
  Z hľadiska poškodenej strany korupciu možeme rozdeliť do troch skupín. Tú, ktorá poškodzuje fyzické, právnické osoby , alebo štát, teda aj zákon a spravodlivosť.
  Lietame do vesmíru, ale následky korupcie zostávajú pre spoločnosť zrejme najviac utajovaným tabu.
  Korupciu odstránime, keď sa budeme o nej baviť a potierať ju.

  Odstraňovaním korupcie sa vytvárajú podmienky pre prirodzenú súťaž a všeobecnú konjunktúru života a spoločnosti.

  Politici, úradníci a justícia o nej neradi rozprávajú a neradi počúvajú. Korupciu
  týchto ľudí treba brať ako zradu spoločnosti. Z hľadiska morálneho úpadku a
  následkov je ich korupcia tým istým činom ako lúpežný prepad banky. Ich dobrovoľný
  odchod nie je trest, ale morálna povinnosť.

  Príčinou pádu každej slovenskej vlády bola doteraz ich zkorumpovanosť.
  Príčinou hlbokej občianskej nespokojnosti s justíciou je korupcia, ktorá generuje všeobecnú nespravodlivosť a stratu posledných ilúzii občanov.

  Sme jednou z najskorumpovanejších krajín sveta. Pamätáme si odchod jedného politika, štátneho úradníka, alebo člena justície, ktorí boli spájaní s korupčnými kauzami, rozkrádaním a tutlaním zločinu?

  „Korupcia je ekonomický zločin, ktorý v sebe obsahuje kalkuláciu výšky rizika a výšky odmeny. Tento pomer rizika a odmeny je treba nutné zmeniť. Musí sa zvýšiť pravdepodobnosť, že korupcia bude odhalená a musia sa zvýšiť tresty za ňu. Zároveň sa musí zvýšiť ocenenie tých, ktorí sa jej vyhýbajú. Prekážkou korupcie je zodpovednosť“.

  „Atribúty vlády, ktorá je efektívna v boji s korupciou je vynikajúca prevencia, neľútostná v trestnom stíhaní a príkladná s vlastnou morálkou. Celá vláda musí v boji s korupciou úzko spolupracovať“.

  „To, čo ovplyvňuje človeka prijať úplatok nie je vecou inteligencie, ale charakteru“.

  Toto sú slová autora profesora Roberta Klitgaarda, popredného odborníka na korupciu. Vyšlo cca 10 dní nazad v denníku Lidové noviny.


  Zostávam s pozdravom don Kichot

You are here: Home

Contact


e-mail: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

 

Our partners